Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Gelir ve Aylıkların Birleşmesi

The Combination of Income and Monthly Acquired Rights, in Turkish Social Security System

Mehmet BAĞCI

Bu çalışmanın amacı, gelir ve aylıkların birleşmesi hususunda yürürlükteki sistem ve geçmiş sosyal güvenlik sistemleri kapsamında kazanılmış hakları karşılaştırmak ve sorunları ortaya çıkarmaktır. Gelir ve aylıkların birleştirilmesi hususu 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yeniden düzenlenmiş ve tüm çalışanlar için aynı şekilde uygulanmaya başlanmıştır. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önceki kazanılmış haklar ile Kanun’un yürürlük tarihinden sonraki gelir ve aylıkların birleşmesi hususu farklı Kanunları ilgilendirmesi nedeniyle farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda, bu çalışmada, öncelikle gelir ve aylıkların birleşmesi hususu tartışılacaktır. Daha sonra sırasıyla uzun vadeli sigorta kollarından bağlanan aylıkların birleşmesi, kısa vadeli sigorta kollarından bağlanan gelirlerin birleşmesi, gelir ve aylıkların birleşmesi, 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihinden önce kazanılmış gelir ve aylıkların birleşmesi ile bu gelir ve aylıklara yürürlük tarihinden sonra eklenen gelir ve aylıkların birleşmesi hususları yargı kararları ve uygulama örnekleri de dikkate alınarak ele alınacaktır.

Gelir, Aylık, Gelirlerin Birleşmesi, Aylıkların Birleşmesi, Gelir ve Aylıkların Birleşmesi.

The subject of this study is to compare the combination of income and monthly acquired rights under the current system and social security system in force in respect of past and uncover the problems. The issue of consolidation or unification of the salary and incomes is reestablished with The Social Insurance and Universal Health Insurance Law” (Law Nr.5510) and amended became applicable equally to all employees. The differences between the applications of the unification of salary and monthly incomes before and after the effective date of the law no.5510 and the influences of other laws or regulations on the issue makes the stuation more complicated. In this context, in this study the unification of incomes and salary will be discussed first. Than the merger of revenue and months, the merger of monthly connected from long-term insurance arm respectively, short-term consolidation of revenues linked insurance arm will be discussed. Then finally the income and consolidation of monthly, with earned income and the unification of the month prior and post to the effective date of the 5510 Act issues will be addressed, with the perspective of judicial decisions and practices.

Income, Monthly Acquired Rights, The Combination of Income, The Combination of Monthly Acquired Rights, The Combination of Income and Monthly Acquired Rights.

GİRİŞ

Sosyal devletin en temel işlevlerinden birisi, vatandaşlarının sosyal güvenliğini sağlamaktır. T.C. Anayasası’nın sosyal güvenlik ile ilgili hükümleri devlete bu konuda sorumluk yüklemiş, sosyal güvenliği sağlayacağı, gerekli tedbirleri alacağını ve teşkilatı kurmasını hüküm altına almıştır (1982 tarihli T.C. Anayasası m.60).

Ülkemizde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu1 çıkarılıncaya kadar, hizmet akdiyle çalışanların 506, kendi nam ve hesabına çalışanların 1479, devlet memuru olarak çalışanların 5434, tarımda hizmet akdiyle çalışanların 2925, tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların 2926 sayılı kanunlara tabi olarak sosyal güvenlikleri sağlanmaktaydı. Diğer bir deyişle, sigortalıların sosyal güvenlik hakları beş ayrı Kanun ile düzenlenmişti. Ayrıca, 506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesindeki sandıklara tabi olanlar da kendi vakıf senetlerine göre sosyal güvenlikleri gerçekleştirmekteydi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının sosyal güvenlikleri 5510 sayılı Kanun döneminden önce olduğu gibi mevcut durumumda da tamamlayıcı bir sosyal güvenlik sistemini içeren 205 sayılı OYAK Kanunu kapsamındadır.

Müteakiben, 31.05.2006 tarihinde 5510 sayılı Kanun kabul edilmiş, 01.01.2007 tarihinde de yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. Ancak, 5510 sayılı Kanun’un bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi, kanuna ek ve değişiklik getiren mevzuatın çıkarılması gibi nedenlerle yürürlük tarihi; önce 01.07.2007 tarihine, sonra 01.01.2008 tarihine ertelenmiş ve nihayet 5510 sayılı Kanun, 01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. 5510 sayılı Kanun ile sosyal sigortalar alanında birçok konuda norm ve standart birliği sağlanmış ve uygulamaya geçirilmiştir.