Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Mete Özgür FALCIOĞLU

ISSN: 2149-5068
Makale Sayısı: 140
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Mete Özgür FALCIOĞLU
 • Yayın Sahibi:

 • Ali Murat FERMAN
 • Yayın Kurulu:

 • Aslıhan Deniz BİLGEHAN
 • Ahmet EROL
 • Mete Özgür FALCIOĞLU
 • Göksu IŞIK
 • Ebru KARAMAN
 • Ali Necip ORTAN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Aslıhan ÖZTEZEL
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Cenk AKİL
 • Ercan AKYİĞİT
 • Azmi ARDIÇ
 • Ramazan ARSLAN
 • Murat Can ATAKAN
 • Cahit AĞAOĞLU
 • Mehmet BAĞCI
 • Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
 • Nur CENTEL
 • Ali Hulki CİHAN
 • Ahmet Hakan DAĞDELEN
 • Naim DEMİREL
 • Adnan DEYNEKLİ
 • Kenan DÜLGER
 • Mustafa ERKAN
 • Ahmet EROL
 • Mete Özgür FALCIOĞLU
 • Egemen FALCIOĞLU
 • Fethi GEDİKLİ
 • Mehmet GENÇ
 • M. Fikret GEZGİN
 • Gülsen GÜNEŞ
 • Bünyamin GÜRPINAR
 • Özlem İNANÇ
 • Zafer KAHRAMAN
 • Ebru KARAMAN
 • Celaleddin KAVAS
 • Ahmet KILIÇOĞLU
 • İsmail KIRCA
 • Mahmut KOCA
 • İbrahim KORKMAZ
 • Elif KÜZECİ
 • Aslı MAKARACI BAŞAK
 • Tekin MEMİŞ
 • Sevtap METİN
 • Mert NAMLI
 • Haluk Nami NOMER
 • Ali Necip ORTAN
 • Yücel OĞURLU
 • Hafize SEVİNÇ ENSARİ
 • Öz SEÇER
 • Başak SOMEREN ALP
 • İlhami SÖYLER
 • Adem SÖZÜER
 • Sultan TAHMAZOĞLU ÜZELTÜRK
 • Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL
 • Mustafa TOPALOĞLU
 • Deniz TOPÇU
 • Aziz Can TUNCAY
 • Hande ULUTÜRK
 • Sevilay UZUNALLI
 • Yüksel YALOVA
 • Billur YALTI
 • Elif YAVUZ
 • Hasan Nuri YAŞAR
 • Ali YEŞİLIRMAK
 • Ejder YILMAZ
 • Didem YILMAZ
 • Mustafa YILMAZ
 • Aynur YONGALIK
 • Fatih YURTBAŞI
 • Hamide ZAFER
 • Sadi ÇAYCI
 • Tülin ÇAĞDAŞ
 • Binnur ÇELİK
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Seda ÖKTEM ÇEVİK
 • Aslıhan ÖZTEZEL
 • Ersan ŞEN
 • Oruç Hami ŞENER

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayın İlkeleri

 1. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD) Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
 2. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel çalışmaların özel hukuk, kamu hukuku ve mali hukuk alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazının dergimize gönderilmiş olması, yazarın bu konudaki taahhüdü anlamına gelmektedir.
 3. Dergi’nin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla beraber, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir.
 4. Dergi’de hakem denetiminden geçen makale, mevzuat ve mahkeme kararı değerlendirmesi, kitap incelemesi, çeviri ve tebliğlere yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.
 5. Dergi’de yayımlanacak çeviri çalışmalarında, çevrilen yabancı eserin yazarından ve/veya yayın haklarına sahip kişi veya kurumlardan yazılı yayım izni alınması ve bu iznin Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir.
 6. Yazarların, yazılarıyla birlikte, iletişim bilgilerini (ad, soyad, unvan, çalıştıkları kurum, telefon numarası, ve elektronik posta adresi ve ORCID numarası) dergi editörlüğüne sunmaları gerekmektedir.
 7. Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın e-posta ile gönderdiği haliyle yazının basımına onay verdiği kabul edilir. Gönderilen yazının ilk değerlendirmesi Yayın Kurulu tarafından yapılmaktadır. Temel bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı veya olağanın üzerinde yazım yanlışlarının bulunduğu tespit edilen yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 8. Yayın Kurulu tarafından ilk değerlendirilmesi yapılan yazılar, hakemin yazarı bilmemesi esası uyarınca yazar ismi gizlenerek, konu hakkında uzman hakeme (yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakeme) gönderilir. Hakemden gelecek raporlar doğrultusunda yazının basılmasına, reddedilmesine veya yazardan düzeltme istenmesine karar verilir. Yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir. Gerekli durumlarda ikinci hakemin görüşüne başvurulabilir. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilmez.
 9. Yazının ilk sayfasında aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:
  a. Yazının Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır;
  b. Yazar isimleri, konu başlığının altında ve sağ tarafında unvanlı olarak yer almalı ve soyadının bitimde bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotunda yazarın çalıştığı kurum, branşı, sıfatı ve e-posta adresi belirtilmelidir;
  c. Her iki dilde, metnin amacını ifade edecek şekilde, en az 150 en çok 200 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dillerinden biri olmak üzere özeti ile en çok 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır.
 10. Yazılar Microsoft Word Programında, ana metin Times New Roman karakterinde 12 punto ve 1,5 satır aralığında; dipnotlar Times New Roman karakterinde 10 punto ve normal satır aralığında yazılmış, sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üst ve soldan (4) cm., alt ve sağdan (3) cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir.
 11. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
 12. Kısaltmalar liste olarak verilmemelidir. Kısaltılacak isim veya başlık, metinde ilk kez kullanıldığında açık olarak yazılmalı ve parantez içinde kısaltması verilmeli, müteakiben sadece kısaltma kullanılmalıdır.
 13. Makalenin sonunda, makalede kullanılan kaynakların yazar adına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
  Örnek:
  Durmuş Tezcan ve diğ., İnsan Hakları El Kitabı, 4. B., Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011.
  Erol Çiçek, “İnsan Hakkı Olarak Çevre ve Çevre Hukukuna Hâkim Olan Bazı İlkeler”, TBB Dergisi, Sayı 103 (2012), s. 351-378.
 14. Dipnotlarda yazarların adı ve soyadı yazıldıktan sonra, eserin adı italik olarak yazılmalı, eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, yayın yeri ve yılı, sayfa numarası gösterilmelidir. Aynı esere yapılacak atıflarda yazarın soyadı ve sayfa numarası belirtilmelidir; aynı yazarın birden fazla eseri bulunması halinde kısaltma kullanılmalıdır. Yabancı kaynaklar için de aynı usule uyulmalıdır. İnternet sitelerine yapılan atıflarda sitenin tam adına yer verilmesi ve siteye son erişim tarihinin parantez içinde yer alması gerekmektedir. 
  Örnek:
  Bir eserden ilk defa bahsedildiğinde yazarın adı önde olacak şekilde:
  Sefa Reisoğlu, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014.
  Aynı eserden daha sonra bahsedildiğinde bu sefer yazarın soyadı önde olacak şekilde:
  Reisoğlu, s. 89.
 15. Gönderilen çalışmalar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik ortamda yayımlanması da dâhil olmak üzere tüm telif haklarını Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
 16. Dergide yayımlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı ortaya çıkabilecek tüm sorumluluk yazara aittir. Bu hususta, Fakülte herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
  Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması istenen yazıların, Word formatında yukarıda belirtilen yayım ilkelerine uygun olarak aşağıdaki e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir:
  hukukdergisi@beykent.edu.tr

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Yayın Politikası ve Etik İlkeler

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (BÜHFD), bilimsel çalışmaların yayınlanması sürecinde uluslararası düzeyde kabul gören, açık erişimli olan ve COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen uluslararası standartları1 dikkate almaktadır. Bu çerçevede, kamu hukuku ve özel hukuk alanındaki bilimsel çalışmaların geliştirilmesini sağlamak üzere bağımsız ve tarafsız bir yayın politikası takip edilmektedir.

BÜHFD, 10.06.2021 tarih ve 2021/14 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe giren Beykent Üniversitesi Bilimsel Dergiler Yönergesi çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Editör ve Yayın Kurulunun Sorumlulukları

Yayın Kurulu ve Editör;
- Bağımsızlık, tarafsızlık, dakiklik, çıkar çatışması, çift kör hakemli değerlendirme ve gizlilik ilkelerine uygun çalışmakla yükümlüdür.
- Makalenin dergiye gelişinden ret veya yayınlanma anına kadar geçen süreçten sorumludur.
- BÜHFD’de yayınlanması talep edilen makalelerin, Yayın İlkelerine uygun olup olmadığını inceler.
- Yayın İlkelerine uygun olan makaleleri, çift kör hakemli değerlendirme sistemiyle, makalenin konusunda uzman olan hakemlerin değerlendirmesine sunar. Makalelerin BÜHFD’de yayınlanması hakemler tarafından yayınlanabilir bulunmasına bağlıdır.
- Yazarlar ve hakemler arasındaki çıkar çatışmasını gözetir.
- Yazar ve hakemlerin bilgilerini birbirleri karşısında gizli tutar.
- Nezaketsiz ve bilimsel olmayan hakem değerlendirmelerini kabul etmez.
- BÜHFD’de akademik bütünlüğü sağlar ve düşünce özgürlüğünü destekler.

Hakemlerin Sorumlulukları

Hakemler;
- Reddetme hakkı, çıkar çatışması, tarafsızlık, dakiklik, çift kör hakemli değerlendirme ve gizlilik esasları çerçevesinde hareket eder.
- Makaledeki akademik yeterliliği dikkate alarak tarafsız biçimde değerlendirme yapar.
- Gizlilik ilkesi gereği çalışmayı değerlendirdikten sonra imha eder.
- Kişisel veya kurumsal çıkarıyla ilgili olan makaleleri değerlendirmeyi kabul etmez.
- Makul bir süre içinde makalenin değerlendirmesini tamamlayarak editöre ulaştırır.

Yazarların Sorumlulukları

Yazarlar;
- Çıkar çatışması, özgünlük, doğruluk, fikri mülkiyet hukuku ve çift kör hakemli değerlendirme esaslarına göre hareket eder.
- İntihal olarak nitelendirilebilecek davranışlardan kaçınmalıdır. İntihal içerdiği tespit edilen yayınlar BÜHFD’ye kabul edilmez.
- Cinsiyet, cinsel yönelim, ırk, inanç gibi aidiyet ve kimlikler üzerinden ayrımcı bir dil kullanmamalıdır.
- Kullandığı kaynaklara doğrudan kendisinin ulaştığını ve bu şekilde kullandığını taahhüt etmiş olur.
- Makalelerin içinde yer alan görüşler kendilerine aittir.
- Yayımlanmış bir makalesinde ciddi bir hata veya yanlışlık keşfedince, bu konuda dergi editörlüğüne vakit geçirmeksizin haber vermelidir.
- Makalesinin daha önce bir yerde yayınlamadığı ya da yayınlamak için göndermediğini taahhüt etmiş olur. 

1 COPE, “Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing”, 15.01.2018, https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.12.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.