Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Makale Gönder | Terazi Hukuk Dergisi

Terazi Hukuk Dergisi Yayın İlkeleri

Terazi Hukuk Dergisi ayda bir kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergimizde bilimsel makalelere, uygulamadaki sorunlara çözüm önerisi getiren yazılara, karşılaştırmalı hukuk çalışmalarına, karar incelemelerine ve hukukçulara uygulamada yol gösterebilecek pratik bilgilere yer verilmektedir.

Dergimiz dört ana bölümden oluşmaktadır; birinci bölümde hakem denetiminden geçmiş makalelere, ikinci bölümde hakem denetiminden geçmemekle beraber kaynakça, atıf, öz ve anahtar kelimelerle uygun şekil şartlarına sahip makalelere, üçüncü bölümde uzmanların hukuki görüş ve yorumlarına, dördüncü bölümde ise dergimizde düzenli köşe sahibi olan yazarların çalışmalarına yer verilmektedir.

Bunların dışında; Hukuk Dünyasından Haberler, Hukuk Ajandası, Yüksek Yargı Kararları, Mevzuat gibi bölümlerimizle hukukçuları güncel gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlamaktayız.

Yayın İlkeleri

 1. Dergimizin yayın dili Türkçedir, yazarların çalışmalarını doğru, akıcı ve güncel bir Türkçe ile hazırlamaları beklenir.
 2. Dergimize gönderilen çalışmalar daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen çalışmaları daha sonra bir başka yerde yayımlatmamayı da taahhüt ederler.
 3. Çalışmanın yayımlanması durumunda yazar; basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki tüm iletim, yayma, çoğaltma, işleme, devir, doğrudan veya dolaylı temsil haklarını, yurtiçinde ve yurtdışında, tüm dillerde süresiz olarak Seçkin Yayıncılık A.Ş.’ye devrettiğini kabul etmiş sayılır. Devrettiği haklar karşılığında Yayınevi yazara telif ücreti öder. Hakemli olarak yayımlanan makalelerde ise yazara telif ücreti ödenmez; telif bedeli değerlendirme bedeli olarak hakemlere ödenir.
 4. Dergimizde yayımlanan çalışmalardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazara aittir, bu konuda Dergimizin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 5. Dergimize gönderilen çalışmalar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez, sadece değerlendirme ile ilgili sonuç yazara bildirilir. 
 6. Dergimize gönderilen çevirilerde çevirmen, eserin yazarından veya yayım hakkına sahip kişi veya kurumdan yazılı izin almak ve bu izin belgesini editörlüğe iletmek zorundadır. 
 7. Yazarlar çalışmanın ekinde eksiksiz olarak ad ve soyadlarını, unvanlarını, iletişim bilgilerini, çalıştıkları kuruluşun adını ve kısa özgeçmişlerini terazi@seckin.com.tr adresine iletmelidirler.
 8. Hakem değerlendirmesi talep eden yazarlar, bunu mesajlarında belirtmelidirler.
 9. Yazarlar, Dergimize gönderdikleri çalışmanın ilgili olduğu hukuk disiplin(ler)ini, 10 cümleyi geçmeyen özünü, en fazla 15 kelimeden oluşan anahtar kelimelerini ve kaynakçayı çalışmalarına eklerler. ‘Hakemli Makaleler’ ve ‘Makaleler’ bölümlerinde yayınlanması istenen çalışmaların ayrıca başlık, öz ve anahtar kelimelerinin İngilizcelerini de gönderirler.
 10. Dergiye gönderilen yazılar aşağıda belirtilen Yazım Kurallarına uygun yazılmış olmalıdır. Buna uygun olmayan çalışmalar iade edilebilir veya içeriği zedelemeyecek şekilde Yayın Kurulu tarafından düzeltilebilir. 
 11. Hakem denetimi talep edilen makaleler, Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapıldıktan sonra konu üzerinde uzman iki hakeme gönderilir ve onayıyla yayımlanır. Eğer hakemlerden biri olumsuz görüş bildirirse, üçüncü bir hakeme başvurulur ve onun görüşü belirleyici olur.
 12. Dergimizde değerlendirme süreci kör hakemlik sistemine göre işler. Hakem değerlendirme raporları Dergi tarafından arşivlenir. 
 13. Hakem değerlendirmesi sonucu düzeltme istendiği takdirde bu düzeltmeler yazar tarafından yapılarak tekrar hakem onayına sunulur. 
 14. Hakem denetimi talep edilmeyen çalışmalar doğrudan Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir ve kabul edilenler uygun ilk sayıda yayınlanır. 
 15. Dergimize çalışmalarını gönderen yazarlar Yayın İlkelerimizi kabul etmiş sayılırlar ve bu hususu çalışmanın ekinde gönderdikleri mektupta beyan ederler.

Yazım Kuralları

 1. Yazının başlığı ilk harfleri büyük sola hizalı olarak yazılmalıdır. 
 2. Yazılar 12 punto Times New Roman yazı tipi ile yazılmalı, paragraf başı içeriden başlamalıdır. Dipnotlarda ve tablolarda ise 10 punto harf büyüklüğü kullanılmalıdır. 
 3. Dipnotlar numara sırasıyla sayfa altında gösterilmelidir. 
 4. Tablo ve şekillere numara verilmeli ve altta yer almalıdır. Numara sonrasında başlık ve açıklama gelmeli, alıntı yapılan kaynak ise hemen altında verilmelidir. 
 5. Metin, başlıklar ve alt başlıklara ayrılarak sistematize edilmelidir, alt başlıklandırma en fazla 5. seviyeye kadar inmelidir. Başlılandırmalar aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:
  1. seviye: I, II, III, ...
  2. seviye: A, B, C, ...
  3. seviye: 1, 2, 3, ...
  4. seviye: a, b, c, ...
  5. seviye: aa, bb, cc, ...
 6. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir. 
 7. Bir kaynaktan aktarılan metinler tırnak içerisinde verilmeli ve uygun bir şekilde atıf yapılmalıdır. Dergimizde Chicago/Turabian atıf sistemi kullanılmaktadır.
 8. Metin içerisinde kaynaklara atıf yapıldığında kaynakça ve dipnotta aşağıdaki yazım şekline uyulmalıdır;

Kitaplarda:

ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2005, s. 142.

Makalelerde:

GÖKTÜRK, Kürşat / CAN, Mehmet Çelebi: Farklılaştırılmış Teselsülün-Özellikle- Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu ile Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, 2011, s. 249.

Online Yayınlarda:

TÖRECİ, Funda: “Eser Sahibinin Manevi Hakkı”, Erişim Tarihi: Mart 2013; http://www.terazi.com.tr/2013/mart/3.html

 Makalenin hakem denetiminden geçmesini istiyorum.
 Yayın ilkelerini okudum, kabul ediyorum.
;