Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Ayfer UYANIK, Ozan ERÖZDEN, F. Beril ÖZCANLI

ISSN: 2822-3268
Makale Sayısı: 33
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  MEF Üniversitesi Adına MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık
 • Editör:

 • Ayfer UYANIK, Ozan ERÖZDEN, F. Beril ÖZCANLI
 • Editör Yardımcısı:

 • Hilal Selin SARGIN - Şevval ARSLAN - Tarık Mehmet ARI
 • Yayın Kurulu:

 • Ercan AKYİĞİT
 • Süheyl BATUM
 • Zeliha HACIMURATLAR SEVİNÇ
 • Kadir Berk KAPANCI
 • Havva KARAGÖZ
 • Ayfer UYANIK
 • Çiğdem YAZICI
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Süheyl BATUM
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ
 • Dil Editörü:

 • (Fransızca) Süheyl BATUM
 • Dil Editörü:

 • (İngilizce) Hafize Sevinç ENSARİ
 • Dil Editörü:

 • (İtalyanca) Havva KARAGÖZ
 • Dil Editörü:

 • (Almanca) Ayfer UYANIK

Danışma Kurulu:

 • Cemal Bali AKAL
 • Ercan AKYİĞİT
 • S. Anlam ALTAY
 • Kerim ATAMER
 • Leyla ATEŞ
 • Haluk BURCUOĞLU
 • Antonella DI MAURO
 • Baki İlkay ENGİN
 • Fazıl Hüsnü ERDEM
 • Ozan ERÖZDEN
 • Mehmet HELVACI
 • Korkut KANADOĞLU
 • Havva KARAGÖZ
 • Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR
 • N. Füsun NOMER ERTAN
 • Ayşe NUHOĞLU
 • İlber ORTAYLI
 • Pascal PICHONNAZ
 • Ayfer UYANIK
 • Binnur ÇELİK
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Sultan ÜZELTÜRK
 • Şükran ŞIPKA

MEF ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ

1.    MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, “Hakemli Dergi” statüsünde yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanır.
2.    Derginin yayın dilleri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyancadır. Bu diller dışında bir dilde yazılan eserlerin kabulü, Yayın Kurulu kararına bağlıdır.
3.    MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen eserler, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak için gönderilmemiş olmalıdır. Tebliğ olarak sunulan veya lisansüstü tezlerden üretilen çalışmalarda bu durum, ilk sayfada belirtilmelidir.
4.    Yayın İlkeleri ve Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanan eserler, [email protected] elektronik posta adresine Word formatında gönderilmelidir. Eser metninde, yazarın kimliğini belli edecek herhangi bir bilgi, işaret veya imza bulunmamalıdır. Bununla birlikte, yazarın adı-soyadı, (varsa) akademik unvanı, orcid.org adresinden alacağı araştırmacı kimlik numarası, çalıştığı kurum, iletişim adresi, telefon numarası ve elektronik posta adresine dair bilgilerin Yayın Kurulu’na göndereceği elektronik postanın içeriğinde yer alması gerekmektedir.
5.    Yayın Kurulu tarafından yapılan ilk incelemede, öncelikle eserin bilimsel ölçütlere uygunluğu denetlenecektir. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen eserlerin Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından ortaya konan etik ilkelere uygun olması beklenmektedir. Yayın sürecine ilişkin tüm aşamalar COPE tarafından ortaya konan etik ilkeler çerçevesinde yürütülmektedir. Bu kapsamda yazar, editör ve hakemlerin bu ilkelerle uyum içinde hareket etmesi esastır. Eser, hakemlere gönderilmeden önce Turnitin ile intihal incelemesine tabi tutulacak ve bu incelemenin sonucunda benzerlik oranının %20’nin üzerinde çıkması halinde, Yayın Kurulu’nca hakeme gönderilmeksizin yazarına iade edilecektir. Yine, ilk incelemede açıkça Yayın İlkeleri’ne uyulmadığı saptanan eserler de hakeme gönderilmeden önce gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderilecektir.
a.    Yazarlara İlişkin Etik İlkeler
Yazarlar, Dergi’de yayımlanmak üzere gönderdikleri yazılarının kendi emeklerinin ürünü orijinal eserleri olduğunu onaylamalıdır. İntihal, uydurmacılık, sahtecilik, yinelenen yayın, veri üretimi vb. uygulamalar yasaktır.
Yazarların dergiye gönderdikleri eserler, daha önce yayınlanmış ve şu anda başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmiyor olmalıdır.
Yazarlar, yazılarının oluşturulmasında kullanılan tüm kaynakları kaynak listesine eklediklerinden emin olmalıdır.
Bir yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu fark ettiğinde, durumu, derhal Dergi Editörler Kurulu’na bildirmekle yükümlüdür. Yazar ayrıca durumu Yayıncıya da haber vermelidir. Bunlara ek olarak makaleyi geri çekmek ve/veya düzeltmek için Dergi Editörler Kurulu’nun alacağı karara uymak ve bu kapsamda Kurul ile iş birliği yapmalıdır.
Yazarlar, bunlar dışındaki herhangi bir çıkar çatışmasıyla ilgili durumu da MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne bu çatışma ortaya çıktıktan veya bundan haberdar oldukları anda vakit kaybetmeksizin bildirmelidir.
b.    Editörler Kurulu’na İlişkin Etik İlkeler
Editörler Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır. Bu kapsamda yazıların hakem incelemesine gönderilmeden önce, yazarın kimliğini ortaya çıkaracak ibarelerden makaleleri arındırmak için azami çaba sarf etmelidir.
Editörler Kurulu, okuyucuların, hakemlerin ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
Editörler Kurulu, Dergi’ye yayınlanmak üzere gönderilen eserleri değerlendirirken, özellikle bilimsel derinliğe ve eserlerin yazarlarının kendi ürünü olması temelinde orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
Editörler Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.
c.    Hakemlere İlişkin Etik İlkeler
Hakemler, kendilerine incelenmek üzere gönderilen bilimsel eserlere ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Hakemler, makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Dergi Editörler Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır. Bu temelde ret gerekçelerinin hakem raporunun açıklamalar kısmında ayrıntılı olarak belirtilmesi beklenir.
Hakemler, makaleleri hakem inceleme raporunda belirtilmiş olan hususlar ve özellikle bilimsel derinlik açısından değerlendirmelidir.
Hakemler, yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.
Hakemler tarafsız ve bağımsızdır. Gerek yazarlar gerek Dergi’ye karşı hakemlik görevlerini belirtilen objektif şartlar altında gerçekleştirmek dışında bir yükümlülük altında değillerdir.
Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması hakkında bu çatışma ortaya çıktıktan veya bundan haberdar oldukları anda vakit kaybetmeksizin MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır.
6.    İlk inceleme sonucunda Yayın Kurulu tarafından değerlendirmeye uygun bulunan eserler, bilimsel açıdan yayımlanmaya uygun olup olmadığının değerlendirilebilmesi için, “nesnel değerlendirme ilkesi” uyarınca, en az iki hakemin incelemesine sunulacaktır. Çalışmanın hangi hakemlere gönderilmiş olduğu konusunda yazara/yazarlara bilgi verilmeyecektir. Hakemlerden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da geri çevrilmesine karar verilir. Yazar, gelişmelerden derhal haberdar edilecektir.
7.    MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, çift kör hakemlik kurumunu benimsemiştir. Yayın Kurulu’nca Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olduğu belirlenen eser, Yayın Kurulu tarafından yazarın unvanına göre daha üst unvanlı olan, yurt içinden ve/veya yurt dışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunulacaktır. Hakemin Yayın Kurulu’na sunacağı raporda düzeltme istemesi halinde, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. İstenen değişikliklerin yazar tarafından yapılması durumunda, hakem yazının yayımlanmasına onay verebilecektir. Gerekli görülen durumlarda üçüncü hakeme başvurulması mümkündür.
8.    Hakemlerin aşağıdaki hususları dikkate alarak objektif bir değerlendirme yapmaları beklenir:
-    Makalenin başlığı, içeriğini yeterli ölçüde yansıtmakta mıdır?
-    Öz ve anahtar kelimeler, makalenin içeriğine karşılık gelmekte midir?
-    Makale; konu, plan ve ele alınış biçimi itibariyle bilimsel yöntemlere uygun mudur?
-    Makalede dil ve yazım kurallarına uyulmuş mudur?
-    Makalede konu ile ilgili terminoloji doğru kullanılmış mıdır?
-    Makalede yararlanılan kaynaklar yeterli midir?
-    Makalede bilimsel atıf usullerine uyulmuş mudur?
-    Makalede yazar, ele aldığı konuya bir katkıda bulunmakta mıdır?
-    Makale, özgün bir çalışma niteliğinde midir?
9.    Dergide, hakem denetiminden geçen eserler dışında, karar incelemesi, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, bilgilendirici not vb. yazılara da yer verilebilir. Bu nitelikteki yazıların kabul edilmesi Yayın Kurulu kararına bağlıdır. Hangi yazıların hakem incelemesinden geçmediği dergi içinde açıkça belirtilir. Türkçeye çevrilen eserlerin, yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ve çalışma sahibinin izniyle birlikte gönderilmesi gerekir.
10.    Dergimiz yılda iki kez yayımlanacak olup eserlerin çağrı metninde belirtilen son tarihe kadar Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları’na uygun olarak gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilecek yazılar, takip eden sayı için Yayın Kurulu tarafından değerlendirme listesine alınacaktır. Yayın Kurulu’nun, mevcut sayıdaki yazıların sayısını ve çeşitliliğini gözeterek hakem incelemesinden geçmiş ve yayımlanmaya hazır olan eserin bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar vermesi mümkündür. Yazının bir sonraki sayıda yayımlanmasına karar verilirse, bu durum gecikmeksizin yazara bildirilir.
11.    Yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların tüm yayın hakları MEF Üniversitesine aittir. Yazıların dergide yayımlanması için verilen rıza, elektronik ortamda yayımlanmasını da kapsar. Bu yazılardan daha sonra yapılacak alıntılarda atıf gösterilmelidir. Yazının tamamı, MEF Üniversitesinin izni olmadan başka bir yerde yayımlanamaz. Yazarlar telif haklarını Üniversiteye devretmiş sayılırlar, ayrıca telif ücreti ödenmez. Yazarlardan eserlerin gönderilmesi veya yayımlanması için hiçbir ücret talep edilmemektedir.
12.    Eserlere ilişkin her türlü sorumluluk, eser sahibine ait olup Yayın Kurulu’nun Dergi’de yayımlanan çalışmaların içeriğine ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

YAZIM KURALLARI

▪    Eser Sistematiği

Dergiye gönderilen her eser, yazım dili ayırt edilmeksizin, en az 100 en fazla 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce kısa öz (abstract), her iki dilde başlık ve beşer anahtar kelime içermelidir.
Her eserin sonunda eserde kullanılan kısaltmalar için hazırlanan bir Kısaltmalar Cetveli bulunmalıdır. Kısaltmalar Cetveli’nin devamında, Dergi’nin Yazım Kuralları’na uygun bir Kaynakça yer almalı, kullanılan kaynaklar dipnotta gösterilmelidir.

▪    Metne İlişkin Genel Kurallar

Metin, 12 punto boyutunda Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, 1,5 aralıkla, dik ve normal harflerle yazılır. Dipnotlar ise, 10 punto boyutunda, Times New Roman yazı karakterinde, 1,0 aralıkla, dik ve normal harflerle yazılır. Sağ ve sol kenarda, kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır.
Virgül, nokta ve öteki noktalama işaretlerinden sonra bir karakter boşluk bırakılır. Başlıklardan önce ve sonra tek bir boşluk bırakılmalıdır.
Aynen veya kısaltılarak yapılan alıntılar tırnak içinde ve yatık (italik) karakter kullanılarak belirtilir. Koyu (bold) harfler başlıklarda, yatık (italik) yazı yabancı dildeki deyim ve özel isimlerde kullanılır. Metin içindeki yabancı kelimeler yatık (italik) olarak yazılmalıdır.
Metin, yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve güncel TDK yazım kuralları takip edilmelidir.

▪    Metin İçi Kısaltmalar ve Kısaltmalar Cetveli

Metin içerisinde kullanılan kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları Kısaltmalar Cetveli’nde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece Kısaltmalar Cetveli’nde yer verilmelidir.

▪    Başlık ve Alt Başlıklar

Metin içerisinde başlıklar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
A. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
a. Normal ve Sadece İlk Harfler Büyük
aa. Normal ve Sadece İlk Harfler Büyük

▪    Kaynakça ve Dipnotlar

•    Kaynakça

Metin içinde atıf yapılan eserler Kaynakça’da gösterilmelidir. Kaynakça’daki eserler, soyadına göre alfabetik olarak sıralanır.
Kararlar ve internet kaynakları için bölümleme yapılabilir.
Kaynakça’daki eserler aşağıdaki şekilde yer almalıdır:

a)    Kitap: Yazar SOYADI (Büyük harf, normal), Adı (İlk harf büyük, normal), Eser adı (Kalın/Bold), Basım sayısı, Yayınevi, Yayın yeri, Yayın yılı (normal).
◦    Örnek: KARAGÖZ, Havva, Hukuk Kuralı (Regula Iuris) Kuramı, 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2010.
◦    Örnek: AKAL, Cemal Bali (Editör), Devlet Kuramı, 4. Bası, Dost Yayınevi, Ankara, 2018.

Çeviri kitaplar için:
◦    Örnek: IUSTINIANUS, Institutiones, (çev. UMUR, Ziya), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1954.

İki yazarlı kitaplar için yazar adları arasında “/” işareti konur.
◦    Örnek: SELÇUK, Sami / ÇINAR, Ali Rıza, Yaptırımı (Cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştırmama Kuralı, 2. Bası, Yetkin, İstanbul, 2014.
◦    Örnek: KARAGÖZ, Havva / KEJANLIOĞLU, Atagün Mert (Editörler), Seçim, Demokrasi ve Seçim Sistemleri Sempozyumu, 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2018.

Üç veya daha fazla yazarlı kitaplar için yazar adları arasında “/” işareti, üçüncü yazardan sonra “vd.” ibaresi konur.
◦    Örnek: BATUM, Süheyl / YILMAZ, Didem / KÖYBAŞI, Serkan, Anayasa Hukuku - Temel Kavramlar ve Genel Esaslar, 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2021.
◦    Örnek: TEKİNAY, Selahattin Sulhi / AKMAN, Sermet / BURCUOĞLU, Halûk, vd., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1993.

b)    Yüksek Lisans veya Doktora tezleri: Yazar SOYADI (Büyük harf, normal), Adı (İlk harf büyük, normal), Eser adı (Kalın/Bold), Yayımlanmamış Yüksek Lisans / Doktora Tezi, Yer, Üniversite / Enstitü adı.
◦    Örnek: HACIMURATLAR, Zeliha, İdari Usule Katılım, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

c)    Makale/Kitap Bölümü: Yazar SOYADI (Büyük harf, normal), Adı (İlk harf büyük, normal), “Makale başlığı” (Tırnak içinde), Süreli Yayının veya Kitabın adı (Kalın/Bold), (Kitap bölümüyse parantez içinde “ed. Kitabın Editörü”) cilt sayısı, basım sayısı, yayın tarihi (kitap ise Basım sayısı, Yayınevi, Yayın Yeri, Yayın Yılı) ve sayfa sayıları. (Makalelerde, makalenin tamamının hangi sayfalar arasında yer aldığı belirtilir.)
◦    Örnek: KAPANCI, Kadir Berk, “İsviçre Federal Mahkemesi’nin Sözlü Vasiyetnameye İlişkin Bir Kararı (TF 5A_236/2017 ATF 143 III 640) Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, GSÜHFD, S. 2021-1, 2021, ss. 913-930.
◦    Örnek: ÖZCANLI, Fatma Beril, “Sosyal Eşitsizliğin Giderilmesi ve İnsan Hakları Cephesinden Sürdürülebilir Bir Şirketler Hukuku”, Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, (ed. KARAGÖZ, Havva / ÖZCANLI, Fatma Beril / PALANDUZ, Seda), 1. Bası, On İki Levha, İstanbul, 2021.

d)    İnternet kaynakları: Doküman adı, tam adres ve son erişim tarihi belirtilmelidir.
◦    Örnek: Guidelines 05/2021 on the Interplay between the application of Article 3 and the provisions on international transfers as per Chapter V of the GDPR, 2021, https://edpb.europa.eu/system/files/2021-11/edpb_guidelinesinterplaychapterv_article3_adopted_en.pdf (Erişim Tarihi: 01/06/2022).

•    Dipnotlar
Dipnotlarda bir esere yapılan ilk atıf ile Kaynakça’da yer verilen eserler aynı biçimde yazılmalıdır. Dipnot gösterimleri aşağıdaki gibidir:

a)    Kitap ve makaleler: Atfın yapıldığı ilk dipnotu takip eden dipnotlarda sadece kalın harflerle yazarın soyadı ile sayfa numarası gösterilir. İki yazarın bulunması durumunda her iki yazarın soyadı da kullanılır. İkiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadını “ve diğ./et al.” ifadesi takip eder. Aynı yazarın birden fazla eserine yapılan atıflarda, atfın hangi esere yapıldığını göstermek için eser adından türetilen kısaltmalar kullanılır. Bu kısaltmalar kaynakçada ilgili eserin künyesinde belirtilir.
◦    Örnek: KAPANCI, s. 920.
◦    Örnek: SELÇUK / ÇINAR, s. 52.
◦    Örnek: KAPANCI, Sözlü Vasiyetname, s. 920.

b)    Karar: Mahkeme kararlarına yapılacak atıflarda kararı veren daire, esas sayısı, karar sayısı ve karar tarihi ile karara ulaşılabilecek kaynak gösterilmelidir.
◦    Örnek:
Yargıtay Kararları
Y. 13. HD, E. 2016 / 5823, K. 2016 / 13745, 30.05.2016, YKD, c. 42, S. 10, 2016, ss. 2430-2431.
Anayasa Mahkemesi Kararları
AYM, N.B.B. Başvurusu, Başvuru No: 2013/5653, 03.03.2016, R.G. Tarih ve Sayı: 24.08.2016, 29811, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası.
AYM, E. 2009/85, K. 2011/49, 10.03.2021, R.G. Tarih ve Sayı: 21.10.2011, 28091, Anayasa Mahkemesi Kararlar Bilgi Bankası.
AİHM Kararları
AİHM, Y.Y/ Türkiye, Başvuru No: 14793/08, 10.03.2015, par.

c)    Mevzuat: Türk mevzuatına yapılacak atıflarda mevzuatın ismi, numarası, kabul tarihi, yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarihi ve sayısı yer almalıdır.
◦    Örnek: Uluslararası İşgücü Kanunu, Kanun Numarası: 6735, Kabul Tarihi: 28.7.2016, RG 13.8.2016/29800.

d)    İnternet Kaynakları: Kullanılan içeriğe uygun kısa atıf kuralına göre hareket edilmelidir.
◦    Örnek: EDPB, Guidelines 05/ 2021, par.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.