Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza Hukuku Dergisi

Editör: Veli Özer ÖZBEK

ISSN: 1307-0851
Makale Sayısı: 466
Yayın Periyodu: 4 Aylık
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Veli Özer ÖZBEK
 • Editör Yardımcısı:

 • İlker TEPE
 • Yayın Sahibi:

 • Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Serkan MERAKLI
 • Yener ÜNVER
 • Veli Özer ÖZBEK
 • İlker TEPE
 • Koray DOĞAN
 • İsa BAŞBÜYÜK
 • Pınar BACAKSIZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Remzi ÖZMEN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • M. Beşir ACABEY
 • Berrin AKBULUT
 • Mine AKKAN
 • Mustafa ALP
 • Çetin ARSLAN
 • M. Emin ARTUK
 • Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU
 • Pınar BACAKSIZ
 • Nur CENTEL
 • Ali Timur DEMİRBAŞ
 • Soner DEMİRTAŞ
 • Olgun DEĞİRMENCİ
 • Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU
 • Koray DOĞAN
 • Selman DURSUN
 • Murat Volkan DÜLGER
 • Behiye EKER KAZANCI
 • Rahime ERBAŞ
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Barış ERMAN
 • Fulya EROĞLU
 • Uğur ERSOY
 • Vesile Sonay EVİK
 • Ali Hakan EVİK
 • Metin FEYZİOĞLU
 • Yaşar Can GÖKSOY
 • Neslihan GÖKTÜRK
 • Emre GÖKYAYLA
 • Devrim GÜNGÖR
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Eric HILGENDORF
 • Osman İSFEN
 • Zeynel Temel KANGAL
 • Hakan KARAKEHYA
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Serap KESKİN KİZİROĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Hans KUDLICH
 • Mehmet MADEN
 • Serkan MERAKLI
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Güneş OKUYUCU ERGÜN
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Hasan SINAR
 • Polat SOYER
 • Sesim SOYER GÜLEÇ
 • Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
 • Melda SUR
 • Serdar TALAS
 • Fahri Gökçen TANER
 • Ozan Ercan TAŞKIN
 • Namık Kemal TOPÇU
 • Yılmaz YAZICIOĞLU
 • Özlem YENERER ÇAKMUT
 • Feridun YENİSEY
 • Erdal YERDELEN
 • Ali Kemal YILDIZ
 • Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Hamide ZAFER
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Muhammet ÖZEKES
 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
 • Yener ÜNVER
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Candide ŞENTÜRK
 • Oğuz ŞİMŞEK

CEZA HUKUKU DERGİSİ (CHD)(*)

A. AMAÇ

Bir ihtisas dergisi olarak Ceza Hukuku Dergisi (CHD), geniş anlamda ceza hukuku çatısı altında konumlandırılabilecek temel ve yardımcı disiplinlerdeki (ceza genel hukuku, ceza özel hukuku, ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku, kriminoloji, viktimoloji, adli tıp, ceza hukuku felsefesi, suç sosyolojisi vb.) güncel tartışmaları yayın ilkelerine uygun bir şekilde ele alan özgün bilimsel çalışmaları yayınlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde ceza hukukunun gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

B. KAPSAM

TÜBİTAK ULAKBİM TR Hukuk Dizini’nde taranan hakemli bir dergi olarak Ceza Hukuku Dergisi (CHD); bir takvim yılında Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında toplam üç sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergide öncelikle hakem incelemesinden geçirilmiş makaleler, karar ve kitap incelemeleri, olgu araştırmaları ve tercümelere yer verilmektedir. Bununla birlikte Yayın Kurulu’nun denetiminden geçmek suretiyle hakemsiz çalışmalara da yer verilmektedir. Her bir sayıda yer verilebilecek hakemsiz çalışmalar (makale, tercüme vb.), on adetten az hakemli bilimsel çalışma bulunan sayılarda bir, on adetten fazla hakemli bilimsel çalışma bulunan sayılarda ise iki ile sınırlandırılmıştır. Türkçe dışında yetkin hakem incelemesinin mümkün olduğu yabancı dillerde de (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca vb.) bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Ancak yabancı dilde yayınlanması talep edilen bilimsel çalışmaların hakem incelemesinden geçmesi zorunludur.

C. YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

1. Dergiye gönderilen eserler başka yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Şayet eser bir tez çalışması esas alınarak ya da tez çalışması kapsamında hazırlanmışsa bu bilginin açıkça makale başlığına yapılacak atıfla bildirilmesi gerekmektedir.

2. Birden fazla yazarlı eserlerde, aksi açık bir biçimde gösterilmediği sürece, her bir yazar eserinin bütününden sorumludur.

3. Eserde yararlanılan kaynakların tümüne, Yazım Kuralları başlığı altında belirtilen kurallara uygun şekilde atıf yapılmalı ve bu kaynaklara kaynakçada yer verilmelidir. Eserde yararlanılmayan kaynaklar Kaynakçada listelenmemelidir. Bu hususta tüm sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

4. Dergide, hakemin yazara ve diğer hakeme/hakemlere ilişkin bilgilerden habersiz olarak hakemlik sürecini yürüttüğü “kör hakemlik” prensibi esas alınmaktadır. Hakemin herhangi bir şekilde yazarın kimliğine ilişkin bilgi sahibi olması veya objektifliğini gölgeleyebilecek bir tereddütte kalması halinde hakemlikten çekilmesi kabul edilmektedir. Yayın Kurulu’nun, hakemin objektifliğini zedeleyecek bir durumun anlaşılması halinde yeni bir hakem tayin etme yetkisi saklıdır.

5. Hakem tayininde eserin içeriği göz önünde bulundurularak, konu ile ilgili doğrudan veya dolaylı çalışmalarda bulunmuş akademisyenlerin tercih edilmesi esastır. Hakemin konuya olan hâkimiyetini, raporunda içeriksel değerlendirmelerde göstermesi beklenmektedir.

6. Editör Kurulu tarafından özel bir bilgilendirme yapılmadığı takdirde hakem inceleme sürecinin eserin ve hakem değerlendirme raporunun iletilmesinden itibaren en geç iki ay içinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Hakem, eserin değerlendirmesini kabul ettiği takdirde (özel bir süre tayini yapılmadığı takdirde) bu koşulu kabul etmiş sayılır. Şayet hakeme belli bir süre öngörülmüşse ve hakem tarafından kabul edilmişse, bu süre daha sonra hakemin onayı olmadığı takdirde değiştirilemez.

7. Hakem Değerlendirme Raporu’nun esere objektif standartlarda katkı sağlamasına, anlaşılır olmasına, bilim özgürlüğü ve eleştiri hakkının sınırlarına özen gösterilmelidir.

8. Dergiye gönderilen eserlerin; ilan edilen amaç ve kapsamla çelişmesi, yazım kurallarına kabul edilebilir seviyenin üstünde aykırılığın söz konusu olması ya da etik ilkelerin gözetilmemesi halinde Yayın Kurulu kararıyla eser hakeme incelemesine alınmadan reddedilebilir. Bu durumda, ret kararı sebebi açık şekilde yazar ile paylaşılır.

9. Gönderilecek eserlerin Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotların 10 punto (tek satır aralığında) olarak hazırlanması, kenar ve alt-üst boşluklarının 2,5 cm olması ve kural olarak toplamda 40 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Ancak Yayın Kurulu tarafından Derginin amaçları göz önünde bulundurularak istisnai olarak +10 sayfaya kadar takdir yetkisini kullanma hakkı saklıdır.

10. Dergiye gönderilen eserlerde hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere yazı başlığı (title), en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan öz (abstract) ve 5 adet anahtar kelime (keywords) belirtilmiş olmalıdır. Yabancı dilde yazılan eserlerde için ise, eserin yazıldığı dilde ve Türkçe öz eklenmelidir.

11. Elektronik ortamda gönderilen eser ile birlikte yazarın adına ve soyadına, unvanına, çalıştığı kuruma, ORCID numarasına, iletişim bilgilerine (telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine) ilişkin bilgiler iletilmelidir.

12. Dergide yayınlanacak eserlerde aranan temel yazım kuralları şunlardır:

Başlıklar

I. İKİ YANA YASLI BİÇİMDE, KALIN, 12 PUNTO, TÜM HARFLER BÜYÜK
A. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
1. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
a. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aaa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük)

Kısaltmalar

Metin içerisindeki ilk kez kullanılan kelime, kısaltılmadan yazılmalı, parantez içinde kısaltması belirtilmelidir.

Atıflar

Tek Yazarlı Monografiler (İlk Atıf)
Özbek, Veli Özer: İnfaz Hukuku, 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 175-176.

Tek Yazarlı Monografiler (Devam Eden Atıflar)
Özbek, s. 175

Çok Yazarlı Monografiler ( İlk Atıf)
Özbek, Veli Özer / Doğan, Koray / Bacaksız, Pınar: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 687.

Çok Yazarlı Monografiler ( Devam Eden Atıflar)
Özbek / Doğan / Bacaksız, s. 687

Aynı Yazarın (Yazarların) Birden Fazla Eserine Yapılan (Devam Eden) Atıflar
Özbek / Doğan / Bacaksız, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 105.

Makalelere Yapılan Atıflar
Doğan, Koray: “Ceza Hukukunda Belge Kavramı”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 14, 2010, s. 60.

Derleme Eserlere Yapılan Atıflar
Bacaksız, Pınar / Özkara, Erdem / Doksöz Halis: “Hekimlerin Yasal Sorumlulukları”, Adli Tıp ve Adli Bilimler, (Ed. Halis Doksöz), Akademisyen Yayınevi, Ankara 2019, s. 61.

Kaynakça

Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla belirtilmelidir. Süreli yayınlarda bakımından eserin ilgili sayfa aralığı verilmelidir.

13. Yukarıda belirtilen yazım kuralları içinde yer almayan hususlarla ilgili olarak Yayın Kurulu ile iletişime geçilmeli ve alınacak onaydan sonra gerekli uygulama yapılmalıdır.

14. Yayımlanmak üzere gönderilecek olan bütün çalışmaların (çeviri hariç) ekinde intihal programı çıktısının da gönderilmesi gerekir. Kabul edilebilir benzerlik oranı, dipnotlar, alıntılar ve kaynakça hariç olmak üzere en fazla %15’tir. Bu oranın üzerindeki benzerlik durumu halinde, benzerlik bulgularının niteliği, kaynağı ve etkisi gibi faktörler göz önünde bulundurulmak suretiyle, takdir Yayın Kurulu’nundur.

15. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan eserler istek halinde hakem incelemesi için gönderilir. Her bir eser, farklı kurumlardan olmasına özen gösterilerek, iki ayrı hakem incelemesine tabi tutulur. Gelen raporlar doğrultusunda eserin yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da eserin reddedilmesine karar verilecektir. Ayrıca iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınır ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilir.

16. İki hakem raporu eserin bu haliyle yayımlanamayacağı yönündeyse eser reddedilir ve yazar üçüncü bir hakem incelemesini talep edemez.

17. Hakem raporları doğrultusunda düzeltilmiş eserler, hakem yeniden değerlendirmeyi gerekli görmese dahi, Yayın Kurulu tarafından incelenir. Söz konusu düzeltme taleplerinin yeteri kadar ve öngörüldüğü şekliyle yerine getirilmediği değerlendirildiği takdirde durum yazara iletilir ya da Yayın Kurulu kararı ile yeni bir hakem görüşüne başvurulabilir.

18. Yazarların hakem raporuna kısmen ya da tamamen itiraz etme hakları vardır. İtirazların gerekçeli olarak Yayın Kurulu’na iletilmesi gerekmektedir. İtiraz edilen hususlarla ilgili gerekli görülmesi halinde hakemin görüşü alınabilir. Bununla birlikte Yayın Kurulu da itirazı doğrudan değerlendirme ve olumlu/olumsuz karar verme yetkisine sahiptir.

19.  Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde ve en geç 20 gün içinde değişiklikler yapılacaktır. Belirtilen sürede düzeltmelerin yapılmaması halinde, Yayın Kurulu’nun eserin yazara iade edilmesi yetkisi saklıdır.

20. Gönderilen eserlerin yayınlanması durumunda, yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu, yazarın elektronik ortamda “olur” verdiği ve yazının basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki umuma iletim, yayma, çoğaltma, işleme ve devir haklarının Seçkin Yayıncılık A.Ş’ye devredildiği kabul edilir.

21. Yazar’a telif ücreti ödenmeyecek, iki adet dergi gönderilecektir.

(*) Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.