Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Sezgin Seymen ÇEBİ

ISSN: 2147-7213
Makale Sayısı: 103
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

  Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Editör Yardımcısı:

  Kerem ÖZ
 • Yayın Kurulu:

 • Cenk AKİL
 • Erdem BÜYÜKSAĞİŞ
 • Halit YILMAZ
 • Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Yusuf Mehmet ÖRNEK
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Sezgin Seymen ÇEBİ
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • Mehmet ALTUNKAYA
 • Mehmet DEMİR
 • Baki İlkay ENGİN
 • Fikret EREN
 • Şeref ERTAŞ
 • Mustafa Alper GÜMÜŞ
 • Ayşe HAVUTCU
 • Martijn HESSELINK
 • Muharrem KILIÇ
 • İoanna KUÇURADİ
 • Timuçin MUŞUL
 • Haluk Nami NOMER
 • Hasan PULAŞLI
 • Hasan TUNÇ
 • Tom VANDER BEKEN
 • Tufan ÖĞÜZ
 • Yener ÜNVER

Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 1. Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD) “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) olarak yayımlanmaktadır. Yayınlanması istenen makalelerin Haziran sayısı için en geç 20 Nisan; Aralık sayısı için en geç 20 Ekim tarihine kadar dergi editörlüğüne ulaştırılması gerekir.
 2. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazarlar, yayına kabul edilen çalışmaları daha sonra bir başka yerde yayınlatmamayı da taahhüt ederler. Çalışmaların, kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ya da hukukun diğer disiplinlerle ilgili alanlarında hazırlanmış olması gerekir. Dergide hakemli makalelerin yanı sıra çeviri makale, karar incelemesi, kitap eleştirisi, mevzuat değerlendirmesi gibi yazılara da yer verilebilir. Bu tür yazıların basılmasına ilişkin değerlendirmeyi yayın komisyonu yapar.
 3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir.
 4. Gönderilecek yazıların, “MS Word” programında, Times New Roman karakterinde, metin 12 punto , dipnotlar ise 10 punto olarak hazırlanması gerekir. Paragraflar arası önce 6 nk, sonra 0 nk boşluk olmalıdır. Yazının zorunlu olmadıkça 20 sayfayı aşmaması gerekir.
  Sayfa marjları, A4 boyutunda, üst, alt ve her iki kenardan 2,5 cm. boşluk bırakılarak ayarlanmalı, metin her iki yana yaslı şekilde hazırlanmış bir şekilde dergi editörlüğüne gönderilmelidir. Gönderilen makalelerin İngilizce başlığı da yazılmalıdır.
 5. Yazılar, Türkçe ve İngilizce başlıkların yanında en az 100 - en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca özetleri ve her iki dilde en az üç anahtar sözcüğü ihtiva etmelidir.
  Yazının ana başlığı büyük harflerle, koyu olarak ve 14 punto ile yazılmaldır. Yazının giriş - sonuç bölümleri ve diğer tüm başlıklar, küçük harflerle 12 punto ve koyu olarak yazılmalıdır. Yazıda yer verilecek tablo ve şekillere mutlaka sıra numarası ve başlık verilmelidir.
  Makalenin sonunda, yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizilmiş kaynakça yer alır. Kaynakçada sadece dipnotlarda atıf yapılan eserlere yer verilmelidir.
 6. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını, telif ücreti için gerekli olan banka hesap numaralarını ve aktif haldeki e-posta adreslerini bildirmelidir.
 7. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan çalışmalar, en az bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle yayınlanır. Hakemden “düzeltilmesi kaydıyla yayınlanabilir” şeklinde gelen eserlerin yayımlanabilmesi için eser sahibinin hakem raporunda belirtilen düzeltmeleri yaparak yayın komisyonuna iletmesi zorunludur.
 8. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, yazarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayısında değerlendirilir.
 9. Yayın komisyonu, yabancı dil özeti ve eser metninde gerekli görülen imla düzeltmelerini yapabilir.
 10. Dergide yayınlanan eserlerde ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar ve yazı nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk yazara aittir.
 11. Dergide yer verilen yazıların, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlanmak da dahil olmak üzere süresiz olarak bütün yayın hakları dergiye aittir. Yazarlar telif haklarını dergiye devretmiş sayılır.
 12. Hakem incelemesi yapan hakemlere 150 TL hakemlik ücreti ödenir. Hakem incelemesi sonucu yayımlanmasına karar verilen yazılar için 300 TL telif ücreti ödenir. Yazara, ilgili sayı ücretsiz olarak gönderilir.
 13. Yazıların gönderilmesi ve diğer ilgili tüm yazışmaların (hukukdergisi@antalya.edu.tr) e-posta adresinden yapılması gerekmektedir.

YAPILACAK ATIFLAR İÇİN ÖRNEKLER

Kitap

İlk kez atıfta bulunulurken;

Recai Dönmez, Teoride ve Uygulamada Vergi Afları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1992, s. 234.

Sonraki atıflarda sadece

Dönmez, s. 241. denilmesi yeterlidir.

Aynı yazara ait birden çok esere yer verilmişse bu eser kısaltılarak italik olarak ifade edilir ve kaynakçada bu kısaltma parantez içinde belirtilir.

Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınevi, 2012, s. 236.

Tekrar atıfta bulunulurken;

Karakoç, Genel Vergi Hukuku, s. 301.

Karakoç, Süreler, s. 102.

Dergi

Turgut Akıntürk, “Şart ve Mükellefiyet Kavramları”, AÜHFD, 1970, C. XXVII, S. 3-4, s. 219.

Internet

Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır ve Bu Görev Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?”, www.anayasa.gen.tr/gorev-suresi.htm (16.03.2012)

Çeviri

Georges Gurvitch, “Hukuk Sosyolojisinin Konusu ve Problemleri (I)”, (Çev. Hamide Topçuoğlu), AÜHFD, 1949 , C. 6, S. 2-4 , s. 222.

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yıldırım Taylar, Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay, Yayınlanmamış Doktora Tezi,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2013

Kurumsal Yayınlar

Gelir İdaresi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu 2012, Ankara, 2013.

;