Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İslam Medeniyeti Dergisi

Editör: Mustafa YAYLA, Fatih YILDIRIM

ISSN: 2687-3672
Makale Sayısı: 560
Yayın Periyodu: 6 Aylık

  Editör:

 • Mustafa YAYLA, Fatih YILDIRIM
 • Yayın Sahibi:

 • İsmail ERBACAK
 • Yayın Kurulu:

 • Murat TÜMAY
 • Murat ŞİMŞEK
 • Buket ÖKTEN SİPAHİOĞLU
 • Halil İbrahİm ÇELİK
 • Levent YİĞİTTEPE
 • Hasan Kamil YILMAZ
 • Mustafa YAYLA
 • Sefa USTA
 • Fatih YILDIRIM
 • Hasan Hüseyin TEKİN
 • Kemal AYDIN
 • Ismail Suardi Wekke Institut AGAMA
 • Yusuf SAYIN
 • Ahmet AKMAN
 • Süleyman AKDEMİR
 • İsmail Er BACAK
 • Musa ERTÜRK
 • Mehmet EVKURAN
 • Süleyman KIZILTOPRAK
 • Dil Editörü:

 • Sefa USTA, Levent YİĞİTTEPE

Danışma Kurulu:

 • Ayşe Zeynep AKKOYUN
 • Ahmet ALTAY
 • Safi ARPAGUŞ
 • Hamza ATEŞ
 • Cenay BABAOĞLU
 • Reşat EROL
 • Fevzi KILIÇEL
 • Saffet KÖSE
 • Nevzat TARHAN
 • Ali TEMİZEL
 • Aydın TOPALOĞLU
 • Adem VARICI
 • Selahattin YILDIRIM
 • Mustafa YÜCE
 • Fikriye Sena ÇELİK
 • Selim Hilmi ÖZKAN
 • Hayati ÜNLÜ
 • Hüseyin ÜNÜBOL
 • İsmail Safa ÜSTÜN
 • İsmail Safa ÜSTÜN

Hakkında

İslam Medeniyeti Dergisi (İMD), ilk olarak Ağustos 1967’de yayın hayatına başlamıştır. 1974 yılında dergi adına İstanbul Üsküdar'da İslam Medeniyeti Vakfı kurularak derginin kurumsal bir başlangıç yapması sağlanmıştır. 5 yayın dönemiyle Eylül 1982 yılına kadar yayıncılık faaliyetinde bulunmuş; bu kapsamda 44 sayıyı akademik dünyaya ve ilgili literatürlere kazandırmıştır. İMD, İslam medeniyeti, kültürü, sanatı ve edebiyatına sahip çıkarak, bu alanda bir literatürün oluşmasına önemli katkılar sunmuştur. Derginin yayıncılık faaliyetleri bu noktada Türkiye, “İslam’ın son kalesi” sıfatıyla ele alınmış; İslam Medeniyeti ön plana konmuştur. Ayrıca, İslam iktisadı tartışmalarının yaşandığı bir dönemde dergide, faiz, banka, işçi hakları gibi İslam ve iktisat konularına da yer verilmiştir. İktisattan hukuka ve siyasete kadar geniş bir alanda çeşitli çalışmalara yer verilmiştir. Dergi günlük siyasetten uzak durarak ilmi bir zemin üzerinde ilerleme maksadında olmuştur. Mahir İz, Sezai Karakoç, Ali Ulvi Kurucu, Salih Tuğ, Selçuk Eraydın, Esad Coşan, Ziya Kavakçı, Muhammed Hamidullah ve Necmettin Erbakan gibi isimler dergiye çok değerli yazılarıyla katkıda bulunan bazı mütefekkirlerdir. 

Amaç ve Kapsam

Müsbet ilmi, dinin yerine koyan ve maddenin atomuna varıncaya kadar eşyanın ilmini yapan asrımızın  insanı, dinden uzaklaşmakla kalbinde meydana gelen boşluğu, dünyalık ihtiraslarla doldurdu. Her şeyi inceden inceye tetkik ederken kendisini unuttu. Her şey için mihenk taşı olması gereken insan, bugün eşya ile değerlendiriliyor. Bunun neticesi olarak da beşer hayatından samimiyet, sevgi ve aşk duyguları siliniyor, yerini kin, ihtiras, nefret ve madde sevgisi alıyor. Milyonlara malik iken, kendi eliyle beynine sıktığı kurşunla hayatına son veren insanın ruh buhranını tahlil edecek bir psikolog, günden güne artan içtimai buhranların sebeplerini meydana koyacak bir sosyolog ve bütün içtimai hastalıklara ilaç sunacak bir doktor henüz gelmedi.

Medeniyeti, teknik ve iktisadi üstünlük olarak anlayan günümüzün maddeci insanı dertlidir. Cemiyete yöne vermek durumunda olanlar, buhranı maddede arıyorlar, morfolojik bünyenin mana cephesini unutuyorlar. Halbuki asrımız insanının derdi, her şeyden önce ruhidir. Ruhen tatmin edilmeyen insan verilecek her şey, O'nun ona olan ihtirasını arttırmaktan başka bir şeye yaramaz.

Bugün yaklaşık bir buçuk milyarlık İslam dünyasının yeni bir dinamizme ihtiyacı vardır. Bu dinamizm, on dört asır evvel Hz. Muhammed(sav)'in Hira'dan yaktığı meş'aleyi, yeniden tutuşturmakla başlayacaktır. Kütüphanelerde çürüyen eserleri ve yıkılan san'at abidelerini yeniden tetkik ederek onlardaki ruh inceliğine ve mana derinliğine varmak, bu doğuşun ilk müjdesi olacaktır.

Yirminci yüz özellikle, Türkiye ve İslam alemi için bir çok fikir ve ideolojik münakaşaların meşheri oldu. Demokrasiden Sosyalizme, Faşizmden Komünizme kadar her çeşit ideolojinin münakaşası yapıldı; her fikir ve düşünce neşriyatı piyasasına arz edildi. Fakat esefle kaydedelim ki, bunlar arasında üzerinde en az durulan ve en az tanınan İslamiyet oldu. O'nun dünya görüşü, ilim anlayışı, manevi ve kültürel değerleri, fikir piyasasına yeterince arz edilmedi. Neşriyatımız, bu fikir akımları arasında İslam fikriyatının da yer almasını temin istikametinde olacaktır. 

Mecmuamız, İslama zıt olmayan her türlü fikir ve san'ata açıktır. İlim ise zaten İslam'ın dilidir. Mevzuları mücerret halde işlemekten ziyade İslami düşünce ile mukayeseli şekilde tetkik etmek hedefimizdir. Bununla beraber İslami olmasa bile ilmi olma hüviyetini taşıyan yazılara da sayfalarımız arasında yer verilmeyecek değildir. İfadenin sade, Türk dili kaidelerine uygun ve uydurma bir lisandan ari olmasına azami hassasiyet gösterilecektir. Bu bakımdan mecmuamız, en güzel fikirleri, en tatlı bir lisanla anlatan ilim ve irfan erbabının fikir bahçesi olacaktır, inşallah..

Sa'y ü gayret bizden, tevfik ve inayet Allah'tandır.

Yazım Kuralları

Dergi Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

İslam Medeniyeti Dergisi (İMD), 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez (Temmuz ve Aralık) yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce ve Arapça çalışmalar kabul edilmektedir. İMD’ye gönderilecek makalelerde yazarların dergi yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uymaları gerekmektedir. Belirtilen içerikte hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme sürecine alınmamakta veya bu sürecin herhangi bir aşamasında değerlendirme dışında bırakılabilmektedir.

Dergide yayımlanan çalışmaların (dil, üslup, içerik vb.) her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Değerlendirilmesi maksadıyla gönderilen makalelerin kabul görebilmesi için daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması şarttır. Yayınlanan yazılardaki düşünceler yazara ait olup, hukuken ve bilim etiği açısından sorumluluk tamamen yazara aittir. Dergide yayınlanan makalelerin her hakkı saklıdır; derginin izni olmaksızın hiçbir şekilde çoğaltılamamakta ve referans kaynağı belirtilmeksizin akademik olarak kullanılamamaktadır. Makaleler, kör hakemlik (peer-review) sistemiyle en az iki hakemin olumlu görüşünden sonra yayımlanmaktadır. Hakemlerden gelen raporlar ve editörya incelemesi doğrultusunda makalenin yayınlanmasına, yazardan düzeltme istenmesine ya da makalenin geri çevrilmesine ve reddine karar verilebilmektedir. Yazardan düzeltme istenmesi durumunda, düzeltmenin belirtilen tarihte yapılarak tekrardan ulaştırılması gerekmektedir.

Alıntılamalar ve kaynak gösterimi, parantez-içi gösterim APA-6'ya göre yapılmalıdır. “Microsoft Office Word” programında A4 boyutlarında hazırlanmalıdır. Dergi formatı dikkate alınarak, gönderilen çalışmalar, resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere, min. 7000 maks. 8000 kelimeyi aşmamalıdır. 12 punto ve “Times New Roman” karakteri ile 1,5 satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır. İki yana yaslı; girinti sol/sağ 0 cm. şeklinde hazırlanmalı, paragraflarda başlangıç girintisi 1 olmalı, paragraftan önce ve sonra ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Çalışmalarında yazarlar dipnot şeklinde unvan, ad-soyadı, kurum ve e-mail bilgisine yer vermelidir. Her bir çalışmaya 150-200 kelimelik Türkçe, İngilizce ve Arapça özetler, başlıklar ve (alfabetik olarak) en az 4 anahtar kelime eklenmelidir. Ana başlıklar ve alt başlıklar kalın (bold) ve sola yaslı (girintisiz) olarak 1., 1.1., 1.1 .1., 1.1.2., 1.1.2.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Açıklama dipnotlarda stil, 1 satır aralıklı; iki yana yaslı; paragraf aralığı 0 nk; 10 punto ve Times New Roman yazı tipi kullanılarak olarak ifade edilmelidir.

APA YÖNTEMİ'ne göre yapılırken aşağıda verilen örneklerden yararlanılabilir:
Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Şengül, 2009: 68).
İki yazarlı yayınlarda atıf: (Eryılmaz ve Tuncer, 2012: 16).
Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Okçu vd., 2011: 126).
Birden fazla kaynağa atıf: (Heywood, 2004: 66; Hood, 1998: 24)
Kaynağın tamamı için atıf: (Mouzelis, 1996)
Makalede kullanılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır.
Kullanılan kaynaklar nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri “en yeni tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir.

Kaynakça Örneği

Şengül, R. (2007), “Henri Fayol’un Yönetim Düşüncesi Üzerine Notlar”,
Celal Bayar Üniversitesi, İİBF-Yönetim ve Ekonomi Dergisi, C:14, S:2, ss.257-273.
Osborne D. ve Gaebler, T. (1993), Reinventing Government, Plume Publishing, New York.
Yüksel, C. (2007), “Kamu Yönetiminde Etik Davranış Kuralları”, (Ed.) ERYILMAZ,
B.,Eken, M., Şen ve M. L., Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayınevi, Ankara.
Eken, M. ve Tuzcuoğlu, Ferruh (2005), “Kötü Yönetimi Tedavi Etmek”, 2. Siyasette ve
Yönetimde Etik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sakarya.
Fitcher, J. (2001), Sosyoloji, (Çev.) ÇELEBİ, Nilgün, Atilla Kitabevi, Ankara.
OECD (2003), Managing Conflict of Interest in the Public Sector-OECD
Guidelinesand Country Experiences, OECD Publications, Paris-France.
Gökçe, D. (1997), “Merkez Bankasının Bağımsızlığı Sorunu”, Milliyet, 15 Mart.
Ener, N. (2002). “Yeni Yükselen Pazarlar (Emerging Markets) İçin Pazarlama Stratejileri”,
http://iktisat.uludag.edu.tr/dergi/11/02-neriman/02-neriman.htm, (10.05.2005).

Yayın Hakları ve Etik Kurallar

Hakem süreci olumlu tamamlanarak yayımlanması kabul edilen gönderilerde yer alan görüş ve düşünceler yazarlarına ait olup dergiyi ve editörleri bağlamamaktadır. İMD herhangi bir görüşün taşıyıcısı olmayıp, tarafsız yayımcılık ve bilimsel etik kurallarına göre yayım yapmaktadır. Fakat dergide yayımlanmak üzere kabul edilmiş yazıların, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlenmiş her türlü hakları dergiye devredilmiş kabul edilir. İMD, kişilik haklarının korunmasına yönelik evrensel ve hukuksal ölçütler ile bilimsel etik ve atıf kurallarının gereklilikleri içinde kalarak araştırmalarının sonucunda ulaşılan verilerin paylaşılması konusunda yazarları teşvik eder. Bu bağlamda Budapeşte Açık Erişim İnisiyatifi Bildirisi’ni benimser. Makalenizi dergiye göndererek çalışmalarınız üzerinde intihal taramasının yapılmasını kabul etmiş sayılırsınız. İMD’de yayımlanan yazılarda belirtilen düşünce ve görüşler ile bilimsel etik kurallarına uygunluktan yazar sorumludur. İMD’de yayınlanan yazılarda yer alan görüşler İMD ya da yayın kurulunun değil, yazarlarının görüşleridir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın Etiği

İslam Medeniyeti Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda İslam Medeniyeti Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda (Örneğin “Yayın Etiği Komitesi (COPE) Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kılavuzları; “Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors” ve “COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors”) yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.


Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmi yollardan bildirilecek ve makale red edilecektir. Dergimiz, editörya ve/veya hakemler tarafından verilen dönütlere göre yazarlardan analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını isteme hakkına sahiptir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

İslam Medeniyeti Dergisi’nin yayıncısı olan İslam Medeniyeti Vakfı, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir vakıftır.
İslam Medeniyeti Dergisi (İMD), ilk olarak Ağustos 1967’de yayın hayatına başlamıştır. 5 yayın dönemiyle Eylül 1982 yılına kadar yayıncılık faaliyetinde bulunmuş; bu kapsamda 44 sayıyı akademik dünyaya ve ilgili literatürlere kazandırmıştır. İMD, İslam medeniyeti, kültürü, sanatı ve edebiyatına sahip çıkarak, bu alanda bir literatürün oluşmasına önemli katkılar sunmuştur. Derginin yayıncılık faaliyetlerinde bu noktada Türkiye, “İslam’ın son kalesi” sıfatıyla ele alınmış; İslam Medeniyeti içerisinde ön plana konmuştur. Ayrıca, İslam iktisadı tartışmalarının yaşandığı bir dönemde dergide, faiz, banka, işçi hakları gibi İslam ve iktisat konularına da yer verilmiştir. İktisattan hukuka ve siyasete kadar geniş bir alanda çeşitli çalışmalara yer verilmiştir. Dergi günlük siyasetten uzak durarak ilmi bir zemin üzerinde ilerleme maksadında olmuştur.

Yüksek İslam Enstitüsü mezunları tarafından kurulan Talebe ve Mezun Dernekleri, 1966 yılında Cahid Baltacı ve arkadaşlarının öncülüğünde Yüksek İslam Enstitüleri Talebe Federasyonu çatısı altında toplandı. Bu Federasyon tarafından “İSLÂM MEDENİYETİ” adıyla bir dergi yayınlanmaya başladı. Bu sahada yayımlanan tek yayın organı konumundaki bu derginin adını taşıyan bir de “VAKIF” kuruldu. İSLÂM MEDENİYETİ VAKFI’nın kuruluşu 24.01.1974 tarihinde İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1974/13 Karar numarasıyla tescil edildi. 1966’da federasyon çatısı altında yayın hayatına başlayan İslâm Medeniyeti Mecmuası, 1974 yılında İslâm Medeniyeti Vakfı’na intikal ederek, Yüksek İslâm Enstitüleri’nin Fakülteye dönüştürüldüğü 1982 yılına kadar yayın hayatına devam etti. Kısa süren fetret devri 1989 yılında Reşat Erol’un Vakıf Yönetimi’nde görev almasıyla sona erdi ve İstanbul İlâhiyat Fakültesi Kampüsü içine taşınarak Fakülte Camii Külliyesinde öğrenci, öğretim elemanları ve mezunlarla buluştu. Bu dönemde hep birlikte, el-ele birçok proje ve etkinliğe ev sahipliği yaparak yeni bir atılım yaptı. İstanbul İlâhiyat Fakültesi Yönetimi ve İlâhiyat Vakfı ile birlikte ortak faaliyetler ve organizasyonlar gerçekleştirdi.

İslam Medeniyeti Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

• İslam Medeniyeti Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden İslam Medeniyeti Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• İslam Medeniyeti Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.
• İslam Medeniyeti Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• İslam Medeniyeti Dergisi Editörler Kurulu, İslam Medeniyeti Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• İslam Medeniyeti Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• İslam Medeniyeti Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel alanyazına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmezler.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir, gerektiğinde eğitim programı hazırlarlar.
• Editörler, yayın sürecinde görev alanlar herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• Editörler; makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığında makaleyi reddederler.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler olumsuz sonuçları içeren çalışmaları da göz önünde bulundururlar.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

İslam Medeniyeti Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır, hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. İslam Medeniyeti Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

İslam Medeniyeti Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini İslam Medeniyeti Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), İslam Medeniyeti Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı, yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri Editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

İslam Medeniyeti Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda [email protected] adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir.

Ücret Politikası

Ücretsizdir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Sinan Sami AKKURT / Selçuk Üniversitesi - Konya

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Kırşehir 2. Noteri

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.