Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Ahmet Hulusi AKKAŞ

ISSN: 1306-3839
Makale Sayısı: 248
Yayın Periyodu: 6 Aylık
 • Sahibi:
  Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yayıncısı:
  Erciyes Üniversitesi Matbaası
 • Editör:

  Aynur HASOĞLU
 • Editör:

  Gökhan ŞAHAN
 • Editör:

  Murat DOĞAN
 • Editör:

  Ahmet Hulusi AKKAŞ
 • Editör Yardımcısı:

  Sema Nur ÖÇALAN
 • Editör Yardımcısı:

  Merve ÇAĞLAK
 • Editör Yardımcısı:

  Mustafa UYANIK
 • Editör Yardımcısı:

  Ayşe KARAKİMSELİ SEZGİN
 • Editör Yardımcısı:

  Harun Mirsad GÜNDAY
 • Yayın Sahibi:

  Murat DOĞAN
 • Yayın Kurulu:

 • Burak ADIGÜZEL
 • Yücel OĞURLU
 • Şafak NARBAY
 • Muzaffer ŞEKER
 • Cengiz GÜL
 • Ayhan DÖNER
 • Murat DOĞAN
 • Mehmet ALTUNKAYA
 • Ahmet Hulusi AKKAŞ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Fatma İLHAN

Danışma Kurulu:

 • Cem BAYGIN
 • Veysel BAŞPINAR
 • Enver BOZKURT
 • Erdal ONAR
 • Feridun YENİSEY
 • Turan YILDIRIM
 • Selçuk ÖZTEK
 • Mehmet ÜNAL
 • Cumhur ŞAHİN

YAYIN İLKELERİ

 1. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ERÜHFD) ULAKBİM tara-fından taranan, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan hakemli bir dergidir. Yayımlanması istenen çalışmaların Nisan ayında çıkan sayı için 28 Şubat; Ekim ayında çıkan sayı için 30 Ağustos tarihine kadar Fakültemi-ze teslim edilmesi gereklidir.
 2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Çevirilerin yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmesi şarttır.
 3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden her-hangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda, metnin amacını en iyi ifade edecek şekilde, en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca, Fransızca yabancı dillerinden herhangi biri olmak üzere özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek; kay-nakçanın yazının sonuna eklenerek gönderilmesi gereklidir. Yazarın iletişim bilgileri (işyeri adresi ve e- posta) ve Orcid ID numarası da göndermesi gerek-mektedir.
 4. Çalışmalar, editörlüğe bir nüsha çıktı ile beraber cd veya e-posta yollarından biriyle gönderilmelidir. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidir.
 5. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar azami 9000 sözcük olma-lıdır. Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte Office 2000 ve üstü bir versiyonda yazılmış ve sayfa marjları A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm., alttan 5 cm., sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergiye gönderilmelidir. Gönde-rilen makalelerin İngilizce başlığı da yazılmalıdır. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır.
 6. Yayın Komisyonunca ilk değerlendirilmesi yapılarak, yayımlanması uy-gun görülmeyen çalışmalar yazarına iade edilir, yayımlanması uygun görülen çalışmalar ise hakem ya da hakemlere gönderilir. Çalışmalar, isimleri saklı tutu-lan hakem heyeti içinden, yazarın akademik unvanına göre daha üst unvanlı bir hakemin görüşü alınarak, aynen veya değiştirilmek suretiyle yayımlanır. Ha-kemden “düzeltilmesi kaydıyla yayınlanabilir” şeklinde gelen eserlerin yayımla-nabilmesi için eser sahibinin hakem raporunda belirtilen düzeltmeleri yapması ve buna ilişkin bir dilekçeyi yayın komisyonuna vermesi zorunludur. Hakem incelemesi sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen çalışmalar ise yazarına iade edilir.
 7. Süresi içerisinde hakem incelemesinden geri gelmeyen çalışmalar, ya-zarı tarafından aksi yönde bir talepte bulunulmadıkça derginin bir sonraki sayı-sında değerlendirilir.
 8. Dergide yayımlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir yayınlanır.
 9. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmaların yanı sıra kitap incele-mesi, mevzuat değerlendirmesi ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılır.
 10. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, yazarlar elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere tüm telif haklarını devretmiş sayılır, yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez.
 11. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soya-dına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yaralanılan kay-naklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak göste-rilmelidir.
 12. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğa-bilecek tüm sorumluluklar yazarlara aittir.
 13.  
;