Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ceza Hukuku Dergisi

Editör: Veli Özer ÖZBEK

ISSN: 1307-0851
Makale Sayısı: 466
Yayın Periyodu: 4 Aylık
 • Sahibi / Yayıncısı:
  Seçkin Yayıncılık A.Ş.
 • Editör:

 • Veli Özer ÖZBEK
 • Editör Yardımcısı:

 • İlker TEPE
 • Yayın Sahibi:

 • Koray SEÇKİN
 • Yayın Kurulu:

 • Serkan MERAKLI
 • Yener ÜNVER
 • Veli Özer ÖZBEK
 • İlker TEPE
 • Koray DOĞAN
 • İsa BAŞBÜYÜK
 • Pınar BACAKSIZ
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • Remzi ÖZMEN
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

 • Emre KIZMAZ

Danışma Kurulu:

 • M. Beşir ACABEY
 • Berrin AKBULUT
 • Mine AKKAN
 • Mustafa ALP
 • Çetin ARSLAN
 • M. Emin ARTUK
 • Asuman AYTEKİN İNCEOĞLU
 • Pınar BACAKSIZ
 • Nur CENTEL
 • Ali Timur DEMİRBAŞ
 • Soner DEMİRTAŞ
 • Olgun DEĞİRMENCİ
 • Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU
 • Koray DOĞAN
 • Selman DURSUN
 • Murat Volkan DÜLGER
 • Behiye EKER KAZANCI
 • Rahime ERBAŞ
 • Mustafa Ruhan ERDEM
 • Barış ERMAN
 • Fulya EROĞLU
 • Uğur ERSOY
 • Vesile Sonay EVİK
 • Ali Hakan EVİK
 • Metin FEYZİOĞLU
 • Yaşar Can GÖKSOY
 • Neslihan GÖKTÜRK
 • Emre GÖKYAYLA
 • Devrim GÜNGÖR
 • Mehmet Hakan HAKERİ
 • Eric HILGENDORF
 • Osman İSFEN
 • Zeynel Temel KANGAL
 • Hakan KARAKEHYA
 • Yusuf KARAKOÇ
 • Serap KESKİN KİZİROĞLU
 • Mahmut KOCA
 • Hans KUDLICH
 • Mehmet MADEN
 • Serkan MERAKLI
 • Ayşe NUHOĞLU
 • Güneş OKUYUCU ERGÜN
 • Oğuz SANCAKDAR
 • Hasan SINAR
 • Polat SOYER
 • Sesim SOYER GÜLEÇ
 • Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
 • Melda SUR
 • Serdar TALAS
 • Fahri Gökçen TANER
 • Ozan Ercan TAŞKIN
 • Namık Kemal TOPÇU
 • Yılmaz YAZICIOĞLU
 • Özlem YENERER ÇAKMUT
 • Feridun YENİSEY
 • Erdal YERDELEN
 • Ali Kemal YILDIZ
 • Handan YOKUŞ SEVÜK
 • Hamide ZAFER
 • Ali Rıza ÇINAR
 • Muhammet ÖZEKES
 • Hanife ÖZTÜRK AKKARTAL
 • Yener ÜNVER
 • İlhan ÜZÜLMEZ
 • Candide ŞENTÜRK
 • Oğuz ŞİMŞEK

CEZA HUKUKU DERGİSİ
(CHD)

I. AMAÇ

Bir ihtisas dergisi olarak Ceza Hukuku Dergisi (CHD), geniş anlamda ceza hukuku çatısı altında konumlandırılabilecek temel ve yardımcı disiplinlerdeki (ceza genel hukuku, ceza özel hukuku, ceza muhakemesi hukuku, infaz hukuku, kriminoloji, viktimoloji, adli tıp, ceza hukuku felsefesi, suç sosyolojisi vb.) güncel tartışmaları yayın ilkelerine uygun bir şekilde ele alan özgün bilimsel çalışmaları yayınlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde ceza hukukunun gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bunun yanında geniş anlamda ceza hukuku ile ilgili kaleme alınmış monografilerin incelemeleri, yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaların tercümeleri ve serbest kürsü tartışmalarına da her bir sayının hakemli eser dengesi gözetilerek yer verilmesi, böylece ceza hukuku gündeminin bilimsel bakış açısıyla değerlendirilmesi de CHD’nin amaçlarından biridir.

II. KAPSAM

Ceza Hukuku Dergisi (CHD); bir takvim yılında Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında toplam üç sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergide öncelikle hakem incelemesinden geçirilmiş makaleler, karar ve kitap incelemeleri, olgu araştırmaları ve tercümelere yer verilmektedir. Bununla birlikte Yayın Kurulu’nun denetiminden geçmek suretiyle hakemsiz çalışmalara da yer verilmektedir. Her bir sayıda yer verilebilecek hakemsiz çalışmalar (makale, tercüme vb.), on adetten az hakemli bilimsel çalışma bulunan sayılarda bir, on adetten fazla hakemli bilimsel çalışma bulunan sayılarda ise iki ile sınırlandırılmıştır. Türkçe dışında yetkin hakem incelemesinin mümkün olduğu yabancı dillerde de (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca vb.) bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. Ancak yabancı dilde yayınlanması talep edilen bilimsel çalışmaların hakem incelemesinden geçmesi zorunludur.

III. ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ POLİTİKASI

Ceza Hukuku Dergisi (CHD), yayın sürecinin her aşamasında tüm paydaşlarıyla birlikte (yayıncı, editör, editör yardımcıları, yayın kurulu, yazar, hakem) gerek ulusal gerekse uluslararası yönetmelik, yönerge, belge ve raporlara uygun olarak belirlenen bilimsel araştırma ve yayın etiği standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalmayı taahhüt eder. Her bir paydaş için öngörülen etik sorumlulukların sınırları; TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi ile birlikte Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics-COPE), yayınlamış olduğu COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors), Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) yönergelerine göre hazırlanmıştır. Ceza Hukuku Dergisi (CHD); aşağıda ilan edilen etik sorumlulukları ihtiyaç duyulduğu ölçüde ve yukarıda belirtilen kaynaklar esas alınarak güncelleme, burada yer almamakla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve yayın etiği komisyonları tarafından kabul edilen bir etik ihlalle karşılaşılması halinde gerekli işlemlerin anılan kaynaklar referans alınarak yerine getirilmesi hakkını saklı tutar.

A. Araştırma Etiğine İlişkin Temel İlkeler

1. Araştırmada kullanılan veriler, kaynaklar ve bulgular şeffaflık ilkesi gereğince kamusal erişilebilirliğe açık tutulmalıdır.
2. Araştırmanın içeriği insan onuru, temel hak ve özgürlüklerin ulusal ve uluslararası pozitif hukuk kaynaklarıyla güvence altına alınmış sınırları gözetilerek belirlenmelidir.
3. Yapılacak araştırmanın her aşamasında; araştırmaya doğrudan veya dolaylı olarak katılan kişilerin kişisel verilerine, özel yaşam ve sair aleniyeti izne tabi sırlarına saygı duyulmasına ve mahremiyetlerinin korunmasına azami özen gösterilmelidir.
4. Araştırmalarda kullanımı izne tabi yöntemlere başvurulurken ilgili kurumdan gerekli izinler alınmalıdır. Söz konusu iznin alınmadığı araştırmaların hiçbir sonucu Ceza Hukuku Dergisi’nde (CHD’de) yayınlanamaz.
5. Araştırma gönüllü katılımcılarla gerçekleştirilmekteyse, herhangi bir katılımcı araştırmaya dahil olması yönünde maddi veya manevi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde araştırma sonuçlarının yayınlanması talebi reddedilir.
6. Araştırmacı; Ceza Hukuku Dergisi (CHD) bünyesinde yayınladığı araştırma sonuçları dışında yayınlanmasa dahi aynı araştırma kapsamında elde ettiği ve araştırmanın yayınlanan kısmı bakımından önem arz edecek diğer veri ve sonuçları muhafaza etmekle ve gerek görüldüğü takdirde etik inceleme yapmak üzere Ceza Hukuku Dergisi Editör Kurulu ve ilgili diğer kurumlarla paylaşmakla yükümlüdür.
7. Araştırma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.

B. Yazarın Etik Sorumlulukları

1. Yazar; yayınlanması talebiyle gönderdikleri çalışmaların özgün olduğunu, çalışmanın tamamının veya bir bölümünün herhangi bir amaçla başka bir yerde (monografide, süreli yayında, dijital platformlarda vs.) yayınlanmadığını ayrıca ve açıkça bildirmelidir.
2. Çalışmada başvurulan atıf usulü ve kaynakça gösterimi Ceza Hukuku Dergisi (CHD) tarafından ilan edilen ölçütlere göre ve eksiksiz bir biçimde yapılmalıdır. Yazar veya yazarların künye bilgileri yayın ilkelerinde belirtildiği şekliyle aktarılmalıdır.
3. Çok yazarlı bilimsel çalışmalarda her bir yazarın çalışmanın hazırlanması aşamasına katkı sağlamış olması gerektir. Herhangi bir katkısı olmayan kişilere yazar listesinde yer verilmesi etik ihlal kabul edilir.
4. Yazar gönderdiği çalışmada bir başka kişi veya kuruma ait veri, şekil, tablo, grafik ve benzeri içerikler kullanmışlarsa, bunların kullanım iznini yazılı olarak aldıklarını, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya araştırma yapılan katılımcıların rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır.
5. Yazar, çalışmasının hakem incelemesi sürecinde ihtiyaç duyulması halinde ham veri niteliğindeki bilgileri Dergi Editörlüğüne iletmelidir. Yazar, olası bir etik ihlal incelemesinde talep edilmesi halinde iletilmek üzere makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.
6. Yazar çalışmada kullandığı kaynakların tümüne, yazım Kurallarında düzenlenen kurallara uygun ve doğru şekilde atıf yapmalı ve kaynakçada yer vermeli, çalışmada kullanmadığı eserlere Kaynakçada yer vermemelidir.
7. Çalışma daha önce başka herhangi bir yayın organı tarafından değerlendirmeye alınmışsa ve değerlendirme süreci tamamlanmışsa yazar bu durumu ilgili değerlendirmenin sonuçlarıyla birlikte editör kuruluna iletmelidir. Editör kurulu çalışmanın son halini ve ilgili değerlendirme raporlarının sonuçlarını birlikte inceleyerek bir karar verir. Halen başka bir yayın organı tarafından incelemesi devam edilen çalışmalar Ceza Hukuku Dergisi’ne gönderilemez. Bu durumun tespit edilmesi halinde çalışma ön inceleme aşamasında yazara iade edilir.

C. Editör Kurulunun Görev ve Etik Sorumlulukları

1. Genel Sorumluluklar

a. Editör kurulu, editör ve editör yardımcılarından oluşmaktadır. Editör veya editör yardımcılarının dergi ile ilgili vermiş olduğu tüm kararlar editör kurulunu bağlar.
b. Editör kurulu, derginin ilan edilen amaç ve kapsamına uyumlu bir biçimde derginin gelişimini sağlamakla, güncel değişiklikleri takip etmek ve gerekli güncellemeleri yapmakla yükümlüdür.
c. Editör kurulu; ihtiyaç duyulması halinde derginin tüm paydaşlarına (yayıncı, yazar, hakem, okur) ilgili süreçler hakkında şeffaflık ilkesinin gerekleri ve sınırlarını gözeterek bilgilendirme yapmalıdır.
d. Editör kurulu, gerekli görülen hallerde iş bölümü esasına dayalı olarak derginin hazırlık ve yayım sürecindeki sorumlulukların denetim ve kontrolünü dinamik bir şekilde sağlamalıdır. İş bölümü yapıldığı durumlarda ilgili kurul üyesinin görev tanımı açık bir biçimde tayin edilmeli, sorumluluk da bu tayine göre belirlenmelidir.
e. Editör kurulu; derginin danışma kurulunu ve hakem listesini güncellemeli ve geliştirmelidir. Özellikle hakem tayininde inceleme konusu çalışmanın konusuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları dikkate almalıdır.
f. Editör kurulunun üyeleri, çalışmaların değerlendirme sürecinde tarafsızlıklarını korumalıdırlar. Tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir halin varlığı durumunda ilgili editör kurulu üyesi durumu Kurulla paylaşmalı ve çalışmanın değerlendirme sürecinin dışında kalmayı tercih etmelidir.
g. Editör kurulu, yazarların veya hakemlerin süreçle ilgili sorularına mümkün olduğunca geri dönüş yapmalıdırlar. Olumsuz eleştirilere de açık olmalıdırlar.
h. Editör kurulu; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu-KVKK” çerçevesinde sağlamakla yükümlüdür. Çalışmalarda kullanılan bireylerin açık rızası belgeli olmadığı sürece çalışmayı reddetmekle görevlidir. Ayrıca editörler; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumaktan sorumludur.

2. Okuyucu ile İlişkiler

a. Editör kurulu, Ceza Hukuku Dergisi (CHD)’nin bir ihtisas dergisi olduğunun bilinciyle okuyucu ve takipçi kitlesinin beklentilerini, önerilerini ve şikayetlerini dikkate almalıdır. Dikkate alınan bu beklenti, öneri ve şikayetler üzerine herhangi bir işlem gerçekleştirilmişse bu işlem en pratik yolla okuyucu ve takipçilere iletilmelidir.
b. Editör kurulu, her sayının daha önce ilan edilmiş takvime uygun bir şekilde okuyucu ile buluşturulması hususunda azami özen göstermelidir.
c. Editör kurulu, okuyucu ile iletişimin sağlıklı yürümesi için ilan edilen iletişim kanallarının takibine özen göstermelidir.

3. Yazarlarla İlişkiler

a. Editör kurulu, yazarlarla iletişimde şeffaflık prensibine bağlı hareket etmelidir. Yazarlardan talep edilen hususlar açık ve anlaşılır bir şekilde aktarılmalıdır.
b. Editör kurulu, işlemleri daha önce başlamış bir çalışma ile ilgili değerlendirme sürecini etkileyecek koşullarda değişikliğe gitmemelidir. Şayet böyle bir değişiklik olursa yazar derhal durumdan bilgilendirmeli ve makul bir süre içinde çalışmasını değişen koşullara göre güncellemesi istenmelidir.
c. Editör kurulu, hakem tayini gibi gizlilik içeren konularda yazara veya diğer ilgililere bilgi verilmemesi hususunda özenli olmalıdır.
d. Editör kurulu; çalışmanın alındığı, hakemlere gönderildiği ve hakem raporlarının geldiği tarihleri kayıt altına almalı ve talep etmesi halinde yazarla paylaşmalıdır.
e. Editör kurulu, herhangi bir sebeple bir hakem değişikliği yaşanırsa veya üçüncü bir hakem incelemesinin gerekmesi halinde gecikmeksizin yazarı haberdar etmelidir.

D. Hakemlerin Görev ve Etik Sorumlulukları

1. Ceza Hukuku Dergisi (CHD), hakemli bir dergi olup hakem değerlendirmeleri çift taraflı (hakem - yazar) kör hakemlik esasına göre gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda hakem, incelemesini yaptığı makale ile ilgili değerlendirme süreci tamamlanana ve usulüne uygun bir şekilde süreç aleniyet kazanana kadar gizlilik esasına uygun hareket etmekle yükümlüdür. Editör kurulu tarafından yetki verilmedikçe başkalarına ifşa edilmemeli veya başkalarıyla tartışılmamalıdır.
2. Hakem, kör hakemlik uygulamasına rağmen makalenin yazarı hakkında bir intibaa ulaşmışsa ya da çalışmanın hazırlanma süreci hakkında daha önceden bilgi sahibiyse (katkıda bulunmuşsa), bu durum tarafsızlığı şüpheye düşürecek hal olarak kabul edilir. Hakem durumu gecikmeksizin editör kuruluna iletmeli ve gerekli görürse hakemlik görevinden çekilmelidir.
3. Hakem, kendisine iletilen hakem değerlendirme formunu eksiksiz bir biçimde doldurmalıdır. Özellikle formun “Açıklamalar” kısmında çalışmaya ilişkin inceleme süreci hakkında ayrıntılı bilgi vermeli ve ulaştığı sonuçları hem editör kurulu hem de yazarı aydınlatacak açıklıkta değerlendirmelerde bulunmalıdır.
4. Hakem yapacağı değerlendirmede çalışmanın literatüre bilimsel katkısını göz önünde bulundurmalı ve bilimsel niteliğe etki etmeyecek hususları değerlendirmenin asli unsuru haline getirmemelidir. Ancak söz konusu hususlar değerlendirilmek üzere birer öneri olarak yazara iletilebilir.
5. Hakem çalışma konusuna hakim olmalıdır. Gerektiğinde bu konuda editör kurulu uyarmalı ve uzmanlık alanı dışındaki bir çalışmaya ilişkin hakemlik başvurusunu geri çevirmelidir.
6. Hakem yapacağı değerlendirmelerde bilimsel bir dil kullanmalıdır. Bilimsel etik değerlere aykırı, içeriği suç teşkil eden veya tazminat sorumluluğu gerektirebilecek itham ve isnadlarda bulunmamalıdır.
7. Hakem, değerlendirmeyi kabul ettiği çalışmaya ilişkin raporunu editör kurulunun kendisine tayin edeceği süre içinde tamamlayarak göndermelidir. Hakemlik başvurusunun kabulü, ilgili hakemin kendisine iletilen değerlendirme takviminin de kabulü olarak değerlendirilir.
8. Hakem, değerlendirmesini hem biçim hem de içerik yönünden yapmalıdır. Sadece eksik görülen hususları değil çalışmanın güçlü bulunan yönleri de değerlendirme raporunda izah edilmelidir.

E. Yayıncının Görev ve Etik Sorumlulukları

1. Ceza Hukuku Dergisi (CHD) Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır.
2. Yayıncı Ceza Hukuku Dergisi’nde (CHD’de) yayınlanması talebiyle işleme alınan çalışmalar ile ilgili süreçlerde ve hakem değerlendirme raporlarında tüm sorumluluğun editör kurulunda olduğunu kabul eder. Derginin içeriğine ilişkin bilimsel süreçlere dahil olmamalıdır.
3. Yayıncı her sayının dizgi, mizanpaj, basım, dağıtım, dijital ortamlara aktarım işlerini organize eder. Editör kurulunun kendisine ilettiği bilgi, belge ve dosyalar haricinde ayrıca bir sorumluluğu yoktur.

IV. YAYIN POLİTİKASI

A. Yayın Dili

Ceza Hukuku Dergisi’nde başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi yabancı dillerde bilimsel çalışmalar yayınlanabilmektedir. Yabancı dil konusunda herhangi bir sınırlandırma getirilmemekle birlikte yabancı dilde yazılmış çalışmaların o dile hakim yetkin bir hakem incelemesine tabi tutulması esastır. İlgili hakemin çalışmanın dilinde ve konuyla bağlantılı bilimsel yayın yapmış olması koşulu aranmaktadır. Bu koşulun yerine getirilmemesi halinde makale ön değerlendirme aşamasında yazara iade edilir.

B. Yayın Sıklığı

Ceza Hukuku dergisi bir takvim yılında üç sayı olmak üzere Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanır. Yayınlanacak çalışmaların niceliği göz önünde bulundurularak istisnai olarak birden fazla sayının birleşik sayı olarak yayınlanması mümkündür. Ancak birleşik sayı basımı 3 yıl içinde ardışık 2 sayı için yalnızca bir kez yapılabilir.

C. Dergiye Erişim Politikası

Ceza Hukuku Dergisi, Seçkin Yayıncılık tarafından basımı ve dağıtımı üstlenilen bir dergidir. Bununla birlikte yine Seçkin Yayıncılığa bağlı olan dijital veri tabanı Jurix’de de dergide yayınlanmış çalışmalara erişim mümkündür. 

D. Ücret Politikası

Ceza Hukuku Dergisi’nin tüm giderleri Seçkin Yayıncılık tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Çalışmanın yayımlanması durumunda yazar; basılı, görsel, işitsel, dijital ortamdaki tüm iletim, yayma, çoğaltma, işleme, devir, doğrudan veya dolaylı temsil haklarını, yurtiçinde ve yurtdışında, tüm dillerde süresiz olarak Seçkin Yayıncılık A.Ş.’ye devrettiğini kabul etmiş sayılır. Devrettiği haklar karşılığında Yayınevi yazara telif ücreti öder. Hakemli olarak yayımlanan makalelerde ise yazara telif ücreti ödenmez; telif bedeli değerlendirme bedeli olarak hakemlere ödenir.

E. Yayın Süreci

1. Ön Değerlendirme Süreci

a. Ceza Hukuku Dergisi’nde hakemli makalelerle birlikte hakemsiz makalelere de yer verilmektedir. Ancak her sayı için hakemsiz makale sayısı hakemli makalelerin sayına göre belirlenir. Şayet bir sayıda hakemli makale sayısı 10’dan az ise 1, ondan fazla ise 2 hakemsiz makale yayınlanabilir.
b. Yazar makalesinin hakem incelemesine girmeksizin (hakemsiz) yayınlanmasını talep ederse, makale editör kurulunun yönlendirmesiyle yayın kurulu tarafından incelenir. İnceleme neticesinde hazırlanan değerlendirme raporu editör kuruluna iletilir. Makalenin yayınlanıp yayınlanmaması ile ilgili nihai karar editör kuruluna aittir. Karar gerekçesiyle birlikte gecikmeksizin yazara iletilir.
c. Yazar makalesini hakem incelemesine dahil etmek isterse, makalenin ilk incelemesi editör kurulu tarafından yapılır. İlk incelemede;
• Yazar bilgilerinin (ad-soyad, kurum, iletişim adresleri, ORCID numarası) tam olup olmadığı,
• Başlık, özet ve anahtar kelimelerin Türkçe ve İngilizce olarak tam bir şekilde yer alıp almadığı,
• Dipnotların ve kaynakçanın yayın ilkelerinde belirtilen usule uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
• Yazı karakteri, punto ve sayfa sayısının ilan edilen standartlara uyup uymadığı,
• Benzerlik oranını gösteren ve akademik/bilimsel yayıncılık süreçlerinde başvurulan intihal programlarının birinden (IThenticate ya da Turnitin gibi) alınan raporun gönderilip gönderilmediği,
kontrol edilir. Şayet bir eksiklik yoksa makale içerik, dil ve yazım kuralları bakımından değerlendirilmek üzere yayın kuruluna yönlendirilir.
d. Yukarıda belirtilen ilk incelemede eksiklikler tespit edilirse, bu eksikliklerin en kısa zamanda giderilerek yeniden gönderilmesi için yazar gecikmeksizin bilgilendirilir.
e. Yayın kurulu makalenin içeriğinin Ceza Hukuku Dergisi’nin amaç, kapsam ve yayın ilkeleri ile örtüşüp örtüşmediğini inceler. İnceleme neticesinde makalenin hakem değerlendirmesine alınmasının uygun olmayacağı kanaatine varılırsa, bu kanaat gerekçeli olarak editör kuruluna iletilir. Editör kurulu nihai karar verme yetkisine sahiptir. Editör kurulunun kararının da olumsuz olması halinde makale hakem değerlendirmesine alınmadan yazara iade edilir.
f. Makalede kabul edilebilir sınırların üstünde anlatım bozukluğu ve yazım - imla hatası tespit edilirse makale hakem incelemesine alınmadan eksiklerin giderilmesi için yazar bilgilendirilir. Yazar gerekli güncelleme/düzeltme işlemlerinden sonra makalesini yeniden ilettiğinde yapılacak değerlendirme sonucu yapılan çalışmanın yetersiz kaldığı tespit edilirse makale hakem değerlendirme işlemine alınmaksızın iade edilir.
g. Ön incelemenin teknik bilgi/alan bilgisi gerektirdiği hallerde editör kurulu yayın kurulu dışında bir uzmanı ön değerlendirmeyi yapmak üzere denetleyici olarak tayin edilebilir. Denetleyici incelemesini bir rapor halinde editör kuruluna sunar. Editör kurulu denetleyici raporlarını da muhafaza etmekle yükümlüdür.
h. Yayınlanması talep edilen çalışmaların; Times New Roman karakterinde, ana metnin 1,5 satır aralığında ve 12 punto, dipnotların 10 punto (tek satır aralığında) olarak hazırlanması, kenar ve alt-üst boşluklarının 2,5 cm olması ve kural olarak toplamda 40 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Ancak editör kurulu, yayın kurulunun da görüşlerini alarak Derginin kapsam ve amaçları doğrultusunda istisnai olarak +10 sayfaya kadar takdir yetkisini kullanabilir.

2. Benzerlik Oranı/İntihal İnceleme Politikası

a. Yazar makalesiyle birlikte, makalesinin özgün bir içeriğe sahip olduğunu, atıflar ve kaynak kullanımı yönünden herhangi bir etik ihlale yer vermediğini gösteren benzerlik/intihal raporunu da göndermekle yükümlüdür.
b. Benzerlik/intihal raporunun akademik/bilimsel yayıncılık süreçlerinde sıkça kullanılan IThenticate ya da Turnitin gibi programlardan alınması önem arz etmektedir. Editör kurulu raporun güvenilirliği ile ilgili bir şüpheye düşerse, ikinci bir inceleme yapılmasına karar verebilir.
c. Yapılan inceleme sonucu yayınlanabilir bir makale için benzerlik oranı dipnotlar hariç en fazla %15, dipnotlar dahil en fazla %20 olabilir. Bu orandan %5’lik sapma halinde sapmanın kaynağı göz önünde bulundurularak nihai kararı yayın kurulunun tavsiyesi üzerine editör kurulu verir. Sapmanın %5’in üzerinde olması halinde editör kurulu makaleyi yazara iade eder.

3. Makale Değerlendirme Süreci

a. Ön değerlendirmeyi geçen makaleler için makalenin konusu göz önünde bulundurularak en az iki hakem tayini yapılır. Hakemlerin aynı kurumdan olmamalarına, herhangi bir şekilde birbirlerinden haberdar olmamalarına, konu ile ilgili olarak daha önce bilimsel yayınlar yapmış olmalarına özen gösterilir.
b. Hakem ile yazarın akademisyen olmaları halinde unvan ve kıdem dengesi gözetilir.
c. Hakem makalenin incelemesini yapmayı kabul etmesi halinde, kendisine belirlenen süreler içinde hakem raporunu eksiksiz bir şekilde tanzim ederek göndermekle yükümlüdür.
d. Hakem, inceleme neticesinde makalenin mevcut haliyle yayınlanmasına kanaat getirse dahi raporunda yapmış olduğu incelemenin ayrıntılarını ve makalenin için yeterli bulunduğunu açıklamalıdır.
e. Şayet inceleme neticesinde makalenin düzeltilmesi talep edilirse, bu hususlar raporda veya ayrı bir dosya halinde editör kuruluna iletilir ve editör kurulu tarafından yazar derhal haberdar edilir. Yazar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 gün içinde gerekli düzeltme/güncelleme işlemlerini tamamlayarak makalenin son halini editör kuruluna gönderir. Şayet hakem düzeltme taleplerini bizzat inceleyerek nihai kararı vermeyi uygun görmüşse, makale hakeme iletilir. Şayet yeniden inceleme gerekli görmemişse, düzeltme taleplerinin yerine getirilip getirilmediğine, makalenin bu haliyle yayınlanabilip yayınlanamayacağına nihai karar verme yetkisi editör kuruluna aittir.
f. Hakem raporları arasında karışıklıkların yaşanmaması adına kural olarak her iki hakem raporu temin edildikten sonra yazar haberdar edilir.
g. Hakem raporlarından birinin olumsuz olması durumunda üçüncü hakem değerlendirmesine başvurulur. Şayet her iki hakem raporu da makalenin yayınlanamayacağı kanaatindeyse bu durumda makale reddedilerek yazara iade edilir.
h. Editör kurulu hakem incelemesinin yüzeysel yapıldığı, içerik yönünden gerekli özenin gösterilmediği, zaman planlamasına uyulmadığı gerekçeleriyle yeni/başka bir hakem ataması da gerçekleştirebilir.
ı. Yazarın hakem raporuna kısmen ya da tamamen itiraz etme hakları vardır. İtirazların gerekçeli olarak editör kuruluna iletilmesi gerekmektedir. İtiraz edilen hususlarla ilgili gerekli görülmesi halinde hakemin görüşü alınabilir. Bununla birlikte editör kurulu, yayın kurulunun da görüşünü alarak itirazı doğrudan değerlendirme ve olumlu/olumsuz karar verme yetkisine sahiptir.

4. Yayına Hazırlık Süreci

1. Hakem değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından yayınlanmasına karar verilen makalelerin dizgi ve mizanpaj işlemleri yayıncı (Seçkin Yayıncılık) tarafından yürütülür.
2. Editör kurulu, makalenin son hali olarak yazarın gönderdiği nihai nüshayı yayıncıya iletir. Makalenin yazım, imla kuralları ile anlatım bozukluklarına ilişkin yazar tarafından iletilecek talepler en geç tashih aşamasında kabul edilerek yayıncıya iletilir.
3. Derginin tashihi editör kurulu tarafından yapılır.

V. YAZIM KURALLARI

1. Dergiye gönderilen eserlerde hem İngilizce hem de Türkçe olmak üzere yazı başlığı (title), en az 100 en fazla 200 kelimeden oluşan öz (abstract) ve 5 adet anahtar kelime (keywords) belirtilmiş olmalıdır. Yabancı dilde yazılan eserlerde için ise, eserin yazıldığı dilde ve Türkçe öz eklenmelidir.
2. Elektronik ortamda gönderilen eser ile birlikte yazarın adına ve soyadına, unvanına, çalıştığı kuruma, ORCID numarasına, iletişim bilgilerine (telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine) ilişkin bilgiler iletilmelidir.
3. Dergide yayınlanacak eserlerde aranan temel yazım kuralları şunlardır:

a. Başlıklar

I. İKİ YANA YASLI BİÇİMDE, KALIN, 12 PUNTO, TÜM HARFLER BÜYÜK
A. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
1. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
a. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük
aaa. İki Yana Yaslı Biçimde, Kalın, 12 Punto, Kelimelerin İlk Harfleri Büyük)

b. Kısaltmalar

Metin içerisindeki ilk kez kullanılan kelime, kısaltılmadan yazılmalı, parantez içinde kısaltması belirtilmelidir.

c. Atıflar

Tek Yazarlı Monografiler (İlk Atıf)
Özbek, Veli Özer: İnfaz Hukuku, 15. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 175-176.

Tek Yazarlı Monografiler (Devam Eden Atıflar)
Özbek, s. 175

Çok Yazarlı Monografiler (İlk Atıf)
Özbek, Veli Özer / Doğan, Koray / Bacaksız, Pınar: Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 11. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2020, s. 687.

Çok Yazarlı Monografiler (Devam Eden Atıflar)
Özbek / Doğan / Bacaksız, s. 687

Aynı Yazarın (Yazarların) Birden Fazla Eserine Yapılan (Devam Eden) Atıflar
Özbek / Doğan / Bacaksız, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, s. 105.

Makalelere Yapılan Atıflar
Doğan, Koray: “Ceza Hukukunda Belge Kavramı”, Ceza Hukuku Dergisi, S. 14, 2010, s. 60.

Derleme Eserlere Yapılan Atıflar
Bacaksız, Pınar / Özkara, Erdem / Doksöz Halis: Hekimlerin Yasal Sorumlulukları, Adli Tıp ve Adli Bilimler, (Ed. Halis Doksöz), Akademisyen Yayınevi, Ankara 2019, s. 61.

d. Kaynakça

Kaynakça, yazarların soyadına göre alfabetik sırayla belirtilmelidir. Süreli yayınlarda bakımından eserin ilgili sayfa aralığı verilmelidir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.