Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

Editör: Korkut ÖZKORKUT

ISSN: 1300-1396
Makale Sayısı: 1131
Yayın Periyodu: 3 Aylık
Diğer Sayılar
 • Sahibi:
  Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü (Türkiye İş Bankası A.Ş. Vakfı)
 • Yayıncısı:
  Bankacılık Enstitüsü Yayınları
 • Editör:

  Korkut ÖZKORKUT
 • Editör Yardımcısı:

  Merve İrem YENER
 • Editör Yardımcısı:

  İbrahim BEKTAŞ
 • Yayın Sahibi:

  Sabih ARKAN
 • Yayın Kurulu:

 • Ali BOZER
 • Turgut KALPSÜZ
 • Yaşar KARAYALÇIN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

  Korkut ÖZKORKUT
 • Kapak ve Sayfa Tasarımı:

  Pınar TEKİN AKBAL

Danışma Kurulu:

 • Zühtü AYTAÇ
 • Kemal DAYINLARLI
 • Celal GÖLE
 • Abuzer KENDİGELEN
 • İsmail KIRCA
 • Ünal TEKİNALP
 • Ömer TEOMAN
 • Asuman TURANBOY
 • Hikmet Sami TÜRK
 • Fırat ÖZTAN
 • Hüseyin ÜLGEN

BATİDER YAYIN İLKELERİ*

 1. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Enstitü (dijital/elektronik ortamlar dahil) bütün yayın haklarına sahip olur; Enstitü’nün izni olmadan başka bir yerde yayınlanamaz.

 2. Dergiye gönderilen yazıların, ilgili sayının yayımlanacağı ayın ilk gününden en geç yirmi gün öncesine kadar başvuru ücretinin ödendiğini gösterir dekontla birlikte ** Enstitü’ye teslim edilmesi gerekir. Bu tarihten sonra gönderilen yazılar bir sonraki sayı için değerlendirilecektir.
 3. Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve BATİDER yayın ilkelerine uygun olarak düzenlenmemiş olduğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.
 4. Yayın Kurulunca ilk değerlendirilmesi yapılan ve BATİDER yayın ilkelerine uygun olan yazılar hakeme gönderilir, hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan rapor çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.
 5. Yayın Kurulu, ilgili sayıda yayınlanacak makale yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesinden olumlu rapor almış, kırk sayfadan uzun makaleleri derginin daha sonraki sayılarında veya kısaltmasını isteme yayımlama hakkını saklı tutar.
 6. Yazıların Türkçe ve İngilizce özetinin yanısıra, başlık ve anahtar kelimeleri de yine Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmelidir.
 7. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 8. Yazılar bilgisayarda times (times new roman), ana metin 11 punto, dipnotu 9 punto, kaynakça 10 punto, yazı aralığı 1.5 aralık şeklinde [Word (doc.) veya Microsoft Word 5.1 for Macintosh formatıyla] hazırlanıp, e-mail yoluyla bthae@law.ankara.edu.tr adresine gönderilmelidir.
 9. Yazının başlığı, siyah ve tümü büyük harf karakterinde olmalıdır. Başlığın hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazar adı belirtilmeli ve soyadın sonuna bir yıldız konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise, yazarın üniversitesi veya bağlı olduğu kurum ile unvanı belirtilmelidir.
  Örn.: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 10. Metin içerisindeki kısaltmalarda, kısaltılacak isim veya başlık metinde ilk defa kullanıldığında kısaltılmadan ve parantez içinde kısaltması belirtilerek kullanılmalı veya kısaltılmış isim ya da başlık karşılıkları ile kısaltmalar cetvelinde gösterilmeli; dipnotlarda kullanılan kısaltmalara ise, sadece kısaltmalar cetvelinde yer verilmelidir.
 11. Metin içerisinde kullanılan yabancı kelimeler italik olarak belirtilmelidir.
 12. Yargıtay kararlarına yapılacak atıflar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
  11. HD, 17.11.1981, E. 4528, K. 4880.
 13. Metin içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:
  I. SİYAH VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
  1. Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük
  A-Siyah ve Sadece İlk Harfler Büyük

  a- Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
  aa- Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük
 14. Dipnotlarda, yazarın soyadı italik ve küçük harfle, ilk adı sadece baş harfi ile gösterilmeli; eser adı düz harfle yazılmalı; aynı yazara ait birden fazla esere yollamada bulunulması halinde kullanılan kısaltmalar kaynakçada gösterilmelidir.
  Eserlere yapılan ilk atıflar, yazarın soyadı, adının ilk harfi.: kitabın adı, yayın yeri ve tarihi, sayfa sayısı şeklinde yazılmalı; aynı esere yapılan sonraki atıflarda, yazarın soyadı, gerekliyse kitabın kısaltılmış adı ve sayfa numarası belirtilmelidir.
  Örn.: (1) Karayalçın, Y.: Ticaret Hukuku Dersleri C. I, Ticarî İşletme, Ankara 1968, s. 55.
  (2) Karayalçın, Y.: Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri, BATİDER 1975, C. VIII, S. 2, s. 55.
  (3) Karayalçın, Tescilin Etkileri, s. 55.
  Yabancı yayınlara yapılan atıflarda da aynı usûl izlenmeli ve kullanılan kısaltmalar, kısaltmalar cetvelinde gösterilmelidir.
  Örn.: Sorkin, S.: Limited Liability in Multimodal Transport and the Effect of Deregulation, Tul. Mar. L. J. 1988-1989, Vol. 13, s. 285.
 15. Yazar tarafından eklendiği takdirde kaynakça, eserlere yapılan ilk atıflara uygun olarak düzenlenmeli, ancak yazarın ad ve soyadı kalın ve küçük harfle belirtilmeli; süreli yayınlarda yer alan eserlerin ise ilk sayfa numaraları kaynakçada gösterilmelidir.
  Bir yazarın birden çok eserine atıf yapılması halinde, eserlerin anılışları kaynakçada gösterilmelidir.
  Örn.: Sorkin, S.: Limited Liability in Multimodal Transport and the Effect of Deregulation, Tul. Mar. L. J. 1988-1989, Vol. 13, s. 285 vd.
  Karayalçın, Y.: Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri, Batider 1975, C. VIII, S. 2, s. 1 vd. (Anılış: Tescilin Etkileri).

(*) Dergide çıkan herhangi bir yazıya atıf yapmak isteyenler BATİDER/Batider rumuzunu kullanabilirler.
(**) Başvuru ücretinin (100 TL) Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü adına T. İş Bankası A.Ş. Cebeci Şubesi IBAN: TR13 0006 4000 0014 2050 0049 03 no’lu hesaba “Batider-Başvuru Ücreti” ibaresi ile yatırılarak dekont aslının veya dijital örneğinin (makbuz bilgileriyle birlikte) gönderilmesi rica olunur. Başvuru ücreti iade edilmez. Batider için hakemlik yapanlar başvuru ücretinden muaftır.
Yazarlara ödenen telif ücretinden hakem ücretleri indirilmektedir. Bu itibarla yazısı yayımlanan yazarlar ile yayımlanmayan yazarlar arasındaki eşitliği sağlamak üzere Batider 2011, C. XXVII, S. 4’ten itibaren, gönderilen yazılar için baştan ücret tahsil edilmesine karar verilmiştir.

;