Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Editör: Gülin GÜNGÖR

ISSN: 1301-1308
Makale Sayısı: 1855
Yayın Periyodu: 3 Aylık
Diğer (Arşiv) Sayılar
 • Sahibi:
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
 • Yayıncısı:
  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Editör:

 • Devrim GÜNGÖR
 • Editör:

 • Tuğçe ORAL
 • Editör:

 • Gülin GÜNGÖR
 • Editör Yardımcısı:

 • Sümeyye Sena FIRAT
 • Editör Yardımcısı:

 • Deniz POLAT AKGÜN
 • Editör Yardımcısı:

 • Alaz TARHAN
 • Editör Yardımcısı:

 • Merve İrem YENER
 • Editör Yardımcısı:

 • Hira Nurhacı ÇERİ
 • Editör Yardımcısı:

 • Zehra ÖZKAN ÜNER
 • Editör Yardımcısı:

 • Neva Övünç ÖZTÜRK
 • Yayın Sahibi:

 • Muharrem ÖZEN
 • Yayın Kurulu:

 • Aynur YONGALIK
 • Zarife ŞENOCAK
 • Merih ÖDEN
 • Hasan AYRANCI
 • Cüneyt OZANSOY
 • Gülin GÜNGÖR
 • Levent AKIN
 • Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

 • İsmail DEMİR

Danışma Kurulu:

 • Tuğrul ARAT
 • Sabih ARKAN
 • Hasan ERMAN
 • Yüksel İNAN
 • Hakan PEKCANITEZ
 • Nevzat TOROSLU
 • İlhan ULUSAN

Amaç ve Kapsam

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, özgün bilimsel araştırma ve incelemelere yer vermek suretiyle hukukun her alanındaki gelişmeleri desteklemeyi amaçlamaktadır. Dergi, nitelikli ve özgün bilimsel çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaşlaşma hedefine ve eksiksiz bir demokrasi ile gelişmiş bir hukuk devleti olma amacına hizmet eden çabalar olarak görmektedir. Bu kapsamda Dergi, hukukun kadim sorunlarına ek olarak, teknolojinin ve çağımıza özgü diğer dinamiklerin doğurduğu yeni sorun alanlarını da öncelikli bilimsel inceleme konuları olarak görmektedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Türkiye'de hukuk alanında yapılan bilimsel çalışmaların seviyesinin, dünyada geçerli olan en yüksek uluslararası standartlara ulaşmasına katkı sunmayı da temel amaçları arasında saymaktadır. Bu çerçevede belirtilen amaçları sağlamak için yılda dört defa (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yazılı ve elektronik ortamda yayımlanan, akademik ve hakemli bir dergidir.

Türkiye'de ve dünyada hukuk alanında karşılaşılan temel sorunlar, bilimsel çözüm önerileri ve yeni teoriler, Dergi'nin öncelikli ilgi alanlarıdır. Bu kapsamda; konularına ilişkin yenilikçi yaklaşımlar içeren, hukukî kavram ve kurumları bilimsel olarak inceleyen, saha araştırmaları ile bunların sonuçlarını irdeleyen çalışmalar ile akademik değeri yüksek çeviriler, Dergi'de yayımlanabilecek eserler arasındadır. Bu kapsamda çeviri, karar ve kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve bilgilendirici notlara yer verilmektedir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde, Türkçe hazırlanmış çalışmalara ek olarak, Yayın Kurulu'nca uygun görülecek diğer yabancı dillerde (Almanca, İngilizce, Fransızca) hazırlanmış bilimsel çalışmaların yayımlanması da mümkündür.

 

Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

1) Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2) Makalenin Türk Dil Kurumu’nun kabul ettiği yazım kurallarına ve bu metinde yer verilen kurallara uygun hazırlanması zorunludur. Bunlara uyulmaması hâlinde Editörlük yazının ilgili kurallara uygun şekilde yeniden düzenlenerek gönderilmesini talep edebilir.

3) Yayın Komisyonunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar hakemlere gönderilecek, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayımlanmasına, yazardan raporlar çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede haberdar edilecektir. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapılabilecektir. Dergide, çeviri, karar ve kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri ve bilgilendirici notlara da yer verilecektir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Komisyonu tarafından yapılacaktır. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dahil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.

4) 27.10.2020 tarihinden itibaren yalnızca "Dergipark" sistemi üzerinden gönderilen makaleler değerlendirmeye esas alınacak olup, "auhfd@law.ankara.edu.tr" adresine gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.

5) Makale ve Kelime Sınırları: Dergiye gönderilen makale başlık (Türkçe ve İngilizce, yazar adı), Türkçe ve İngilizce özetler, metin, kaynakça ve dipnotlardan oluşur. Dergiye gönderilen makalelerin metin kısmının 15.000 kelimeyi geçmemesi gerekir. Özetler ve kaynakça metin için öngörülen kelime sınırına dahil değildir. Türkçe ve İngilizce özetlerin en az 150 kelime olması ve 200 kelimeyi geçmemesi gerekir. Anahtar kelimelerin ise beşi geçmemesi gerekir ve İngilizceleri ile birlikte yer verilmeleri zorunludur. Başlık, Türkçe ve İngilizce özetler, metin, kaynakça ve dipnotlar “Microsoft Word” programında “Times New Roman” yazı tipi kullanılarak kaleme alınmalıdır.

6) Başlık ve Yazar Adı: Makale başlığının 14 punto tüm harfler büyük, kalın ve ortalanmış şekilde yazılması gereklidir. Konu başlığının sağ altında yazarın adı yer almalıdır. Yazar adı, 13 punto, kalın, sağa yaslı ilk harfleri büyük şekilde yazılmalıdır. Yazarın soyadının bitiminde yazarın unvanını, çalıştığı kurumu, alanını, mail adresini ve ORCID bilgilerini içeren bir yıldız bulunmalıdır.

Örn.: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (ornek@law.ankara.edu.tr, ORCID: 0000-0000-0000-0000).

7) Türkçe ve İngilizce Özet ile Anahtar Kelimeler: Türkçe özet, İngilizce özet (Abstract) ve anahtar kelimeler kalın ve ilk harfler büyük şekilde yazılmalıdır.

8) Metin:    

    a) Makalenin metni ve metin içerisindeki başlıklar 12 punto, 1,5 satır aralığı ile hazırlanmalı ve aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

        Birinci Seviye Stili: I, II, III.... (I. SİYAH, KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARFLER)

        İkinci Seviye Stili: A, B, C… (A. Siyah, Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük)

        Üçüncü Seviye Stili: 1, 2, 3… (1. Siyah, Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük)

        Dördüncü Seviye Stili: a, b, c (a. Siyah, Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük)

        Beşinci Seviye Stili: i, ii, iii... (i. İtalik, İnce ve Sadece İlk Harfler Büyük)

        b) Dipnot ve kaynakçalarda “APA” atıf sistemi benimsenmiş olup, aşağıda bu atıf sistemine göre uyularak yapılan atıflar örnekleri gösterilmiştir.

        i) Kitaplara Yapılan Atıflar

        Tek Yazarlı

            Metin İçinde: (Ozanoğlu, 1999: 45).

            Kaynakçada: Ozanoğlu, H. S. (1999). Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi. Ankara: BTHAE.

        İki Yazarlı

            Metin İçinde: (Ünal ve Başpınar, 2020; 55).

            Kaynakçada: Ünal, M. ve Başpınar, V. (2020). Şekli Eşya Hukuku (11. Baskı). Ankara: Savaş Yayınevi.        

        ii) Dergi ve Süreli Yayınlara Yapılan Atıflar

        Tek Yazarlı

            Metin İçinde: (Karayalçın, 1975: 57).

            Kaynakçada: Karayalçın, Y. (1975). Türk Hukukunda Ticaret Siciline Tescilin Etkileri. BATİDER, VIII (2), 5.

        İki Yazarlı

            Metin İçinde: (Göle ve Aydoğan, 2017: 50).

            Kaynakçada: Göle, C. ve Aydoğan, G. (2017). Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, BATİDER,  XXIII (1), 5-51.   

        iii) Resmi Gazeteye Yapılan Atıflar

            Resmi Gazete’ye yapılan atıflar şu şekilde düzenlenmelidir: RG, 30.12.2020, S. 31350.   

        iv) Yargı Kararlarına Yapılan Atıflar

           Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına yapılan atıflar bu bölümde yer verilen şekilde düzenlemelidir. Yabancı mahkeme kararlarına atıf yapılırken Dergi tarafından özel bir usul öngörülmemekle birlikte, benimsenen usul yazının tamamında yeknesak olarak kullanılmalıdır.

             Örn.: Y. 17. HD, E.2019/3192, K.2020/4927, 08.09.2020, (Yargı kararına ulaşılan kaynak).

             Ankara BAM 2. HD, E.2016/113, K.2017/21, 23.01.2017, (Yargı kararına ulaşılan kaynak).

9) Kaynakça

Makalenin sonunda ayrı bir sayfadan başlayan makalede kullanılan kaynakların sıralandığı bir Kaynakça bölümünün yer alması zorunludur. Metin içerisinde atıf yapılan mevzuat veya mahkeme kararlarının kaynakçada yer alması zorunlu değildir. Kaynakça yazarların alfabetik soyadlarına göre sıralanmalıdır. Kaynakça 12 punto ile yazılmalı ve her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.

10) Dipnotlar

Makalenin dipnotlarının sayfanın altında gösterilmesi, 10 punto ve tek satır aralığı ile hazırlanması gerekmektedir. Cümle sonunda kullanılan dipnotların cümle sonu noktalama işaretinden önce boşluk bırakılmaksızın verilmesi gerekmektedir.

Örn.: (…) gerekmektedir .

11) Yabancı Kelimeler ve Kısaltmalar

Metin içerisinde kullanılacak yabancı kelimelerin italik olarak yazılması zorunludur. Bununla birlikte eserin yayın dili Türkçe ise kaynakçada yahut dipnotlarda eserin orijinal adı dışındaki ifadelerin Türkçe karşılığı yazılmalıdır.

Örn.: “volume” karşılığı olarak “cilt”, "issue" karşılığı olarak "sayı", “edited by/editor” karşılığı olarak “editör”, “editors” karşılığı olarak “editörler”

Kısaltmalar cetveli hazırlanması zorunlu değildir. Bununla birlikte metin içinde kısaltma kullanıldığı takdirde bu kısaltmanın ilk defa kullanıldığı yerde kısaltılan ifadenin kısaltılmadan yazılması ve parantez içinde kısaltmaya yer verilmesi gerekmektedir. 

 

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

ETİK İLKELER

1) Dergi Yayın Etiği

a) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik ilke ve etik değerlere bağlı bir yayın politikası izlemektedir. Bu bağlamda, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esasların yanı sıra uluslararası geçerliğe sahip COPE (Committee on Publication Ethics) Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından ortaya konulan standartlar Dergi’nin yayın politikasının esaslı unsurlarını teşkil etmektedir. Yayın etiğine ilişkin sair ulusal veya uluslararası yönerge veya standart, yukarıda zikredilenlerle çelişmediği sürece, Dergi tarafından geçerli kabul edilmektedir.

b) Dergi bünyesinde gerçekleşen yayın değerlendirme süreci öncesinde, sırasında yahut sonunda, ilgili esaslara ve standartlara aykırı olduğu objektif olarak tespit edilen eserlerin yayın talepleri reddedilir. Dergi’de yayımlanmış eserler bakımından böylesi bir tespitin yapılması halinde, ilgili eser yayından kaldırılır.

2) Editör Kurulunun Yükümlülükleri

a) Dergi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları, her türlü önyargıdan uzak, objektif ve tarafsız bir şekilde görevlerini yerine getirmekle mükelleftir.

b) Dergi bünyesindeki görevli editörler ve editör yardımcıları, görevlerinin gerektirdiği ölçüde gizlilik içerisinde hareket etmekle mükelleftir.

c) Dergi bünyesinde görevli editörler ve editör yardımcıları, Dergi’ye ilişkin her türlü iş ve işlemde tam iş birliği içerisinde hareket eder. Dergi bünyesinde adil görev dağılımı yapılması iş birliğinin özünü oluşturmaktadır.

3) Eser Sahiplerinin ve Hakemlerin Yükümlülükleri

a) Eserlerinin Dergi’de yayımlanmasını isteyen eser sahipleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine, YÖK tarafından Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esaslara, COPE tarafından ortaya konulan standartlara ve Dergi tarafından kabul edilen sair esaslara ve standartlara uymakla mükelleftir.

b) Eser sahipleri yayımlanmak üzere Dergi’ye gönderdikleri eserlerini, ilgili hükümlere, esaslara ve standartlara uygun olarak hazırladıklarını taahhüt etmiş kabul edilirler.

c) Hakemler, Dergi veya Dergi’nin yetkili kıldığı birimler tarafından kendilerine gönderilen eserlerin eser incelemesini dikkatlice ve ivedilikle yerine getirir; eser değerlendirmesini uzmanlık alanlarına uygun olarak, tarafsız ve adil bir şekilde yapar.

d) Hakemler, değerlendirdikleri eserlerde akademik ilke ve etik değerlere, ulusal veya uluslararası esas veya standartlara aykırılık tespit ettiği takdirde, Dergi editör kurulunu derhal bilgilendirmekle mükelleftir.

YAYIN POLİTİKASI

1) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, ULAKBİM tarafından taranan “Hakemli Dergi” statüsünde olduğundan Dergi’de sadece hakem denetiminden geçen eserler yayımlanır.

2) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayın etiğinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayımlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser.

3) Dergide yayımlanacak eserler Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olarak kaleme alınabilir. Dergiye gönderilen eserlerin yazım, imlâ ve atıf kurallarına uygun olması gerekmektedir.

4) Çalışmalar Dergi’ye Dergipark sistemi üzerinden gönderilir. Gönderilen tüm eserler özgün, yayımlanmamış ve başka bir süreli yayında değerlendirme sürecinde olmamalıdır.

5) Yazarlar, eserlerinin dergiye gönderdikleri hâliyle “basıma” hazır olduğunu kabul etmiş sayılır. Her bir çalışma, editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından değerlendirmeden geçirilir. Yapılan incelemede, bilimsellik ölçütlerine ve dergi için öngörülen yazım kurallarına uymadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışı içerdiği tespit edilen eserler editörler tarafından geri çevrilir. Bu inceleme kapsamında intihal programında tarama da yapılır.

6) Eserlerin hakem denetimi, çift kör hakemlik sistemi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklik yapabilir. Hakemlerin önerdiği düzeltmeler yazar tarafından yapıldıktan sonra, raporda belirtilmesi hâlinde eser tekrar hakem denetimine gönderilir. Hakem raporlarının biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem değerlendirmesine başvurulur.

7) Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu görüşlere ilişkin sorumluluk yazara aittir.

8) Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm eserler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren eserler de dahildir.

9) Fakülte tarafından yayımlanan nüshalarla sınırlı kalmak üzere; yayıma kabul edilen eserin çoğaltma, yayma, umuma iletim, işleme ve çeviri konusundaki malî hakları, basılı, görsel, işitsel, sayısal vb. ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devredilmiştir. Telif ücreti ödenmeyeceği yazarlar tarafından kabul edilmiştir.

Editör

Av. Mutlu DİNÇ

Editör Yardımcısı

Av. Çilem BAHADIR

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Çilem BAHADIR / Avukat, Ankara Barosu, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Galip DOĞAN / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

Mehmet Akif TUTUMLU / Tüketici Mahkemesi Hâkimi, Adalet Bakanlığı - Ankara

Mutlu DİNÇ / Avukat, İstanbul Barosu, Seçkin Yayıncılık - İstanbul

Remzi ÖZMEN / Gazeteci, Seçkin Yayıncılık - Ankara

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Mithat KILIÇOĞLU / Atılım Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU / Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Bahri ÖZTÜRK / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Binnur TULUKÇU / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Cemil KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Hacettepe Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Ender Ethem ATAY / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT / Mef Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Faruk ACAR / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. H. Tamer İNAL / İstanbul Esenyurt Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Halil KALABALIK / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER / Selçuk Üniversitesi - Konya

Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayri BOZGEYİK / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. İbrahim AŞIK / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim KAYA / İstanbul Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. İbrahim ÖZBAY / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Erzincan

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. M. Emin ARTUK / İstanbul Medipol Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. M. Fatih UŞAN / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN / Ankara Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Murat TOPUZ / Marmara Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU / Özyeğin Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Müslüm AKINCI / Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Nuri ERİŞGİN / Lefke Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ / TOBB Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer ANAYURT / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Ömer KORKUT / Çukurova Üniversitesi - Adana

Prof. Dr. Ramazan ÇAĞLAYAN / Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Ankara

Prof. Dr. Sevtap YOKUŞ VEZNEDAROĞLU / Altınbaş Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Şaban KAYIHAN / Yalova Üniversitesi - Yalova

Prof. Dr. Şafak NARBAY / Sakarya Üniversitesi - Sakarya

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ / Girne Üniversitesi - KKTC

Prof. Dr. Tekin MEMİŞ / Beykent Üniversitesi - İstanbul

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ / Yaşar Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir

Prof. Dr. Zühtü ARSLAN / Anayasa Mahkemesi Başkanı - Ankara

Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU / Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Emel BADUR / Çankaya Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Koray DOĞAN / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ / Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

Doç. Dr. Sabahattin YÜREKLİ / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ / Akdeniz Üniversitesi - Antalya

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ / Ufuk Üniversitesi - Ankara

Doç. Dr. Şeref İBA / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ / Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Gaziantep

Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ / Atılım Üniversitesi - Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Merve ACUN MEKENGEÇ / Girne Üniversitesi - KKTC

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Aytaç ÖZELÇİ / İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz CANER / Bursa Uludağ Üniversitesi - Bursa

Ali PARLAR / İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Aydın TEKDOĞAN / İstanbul BAM 2. HD Başkanı - İstanbul

Cengiz APAYDIN / Kartal Adliyesi Cumhuriyet Savcısı - İstanbul

Erhan GÜNAY / Avukat, Muğla Barosu - Muğla

Gönen ERİŞ / Yargıtay Onursal Daire Başkanı - İstanbul

H. Tahsin GÖKCAN / Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili - Ankara

İbrahim PINAR / Avukat, Ankara Barosu - Ankara

M. Handan SURLU / Yargıtay HGK Onursal Başkanı - İzmir

Özgür SEMİZ / Kültür İşleri ve Enformasyon Müsteşarı - Paris

Sadettin DOĞANYİĞİT / E. Sayıştay Başdenetçisi - Ankara

Serhat YENER / Noter - Körfez/Kocaeli

Y. Güngör ÖZDEN / Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı - Ankara

* Kurullarda, ülke ismi verilenler haricindeki tüm üyeler Türkiye'deki kurumlarda çalışmaktadır.