Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Derneklere ve Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler

Rüknettin KUMKALE

Kurumlar Vergisi Kanununun “Verginin konusubaşlıklı 1. maddesi gereğince derneklere ve vakıflara ait iktisadi işletmeler de kurumlar vergisine tabi bulunmaktadır.

Gene Kurumlar Vergisi Kanununun “Mükellefler” başlıklı 2. maddesinin 5. fıkrasına göre “Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları dışında kalan ticarî, sınaî ve ziraî işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek veya vakıfların iktisadî işletmeleridir. Bu Kanunun uygulanmasında sendikalar dernek; cemaatler ise vakıf sayılır.

Konu ile ilgili 1. Seri no.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde de gerekli açıklamalar yapılmıştır.