Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İmar Kanununun 42. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı ve Sonrasında Oluşan Hukuksal Durum

Hüsamettin UĞUR

ÖZET:

Anayasa Mahkemesince, İmar Kanununun 42. maddesinin birinci fıkrasındaki “... 500. 000 TL. dan 25.000.000 liraya kadar para cezası verilir” hükmünün, Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilmesi ve iptal kararının yürürlüğe girdiği 5.3.2009 tarihine kadar da kanunkoyucu tarafından gerekli yasal düzenlemenin yapılamaması üzerine anılan Kanunun 42/1. maddesi kapsamında kalan eylemler, idari para cezası yönünden yaptırımsız kalmıştır. 42. madde 9.12.2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanun ile bütünüyle yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışmada Anayasa Mahkemesinin iptal kararının sonuçları, 5940 sayılı Yasa ile getirilen düzenlemeler ve oluşan hukuksal durum Kabahatler Kanunu ışığında tartışmaya açılarak açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: “hukuk devleti” ve “belirlilik” ilkesi, suç olmaktan çıkarma, zaman bakımından uygulama, derhal uygulama kuralı, suç ile kabahatin içtimaı,

Giriş

Konya 1. İdare Mahkemesinin, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesinin birinci fıkrasındaki “... 500 000 TL. dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir” ifadesi ile ikinci fıkrasındaki “... 500 000 TL. dan 10 000 000 liraya kadar para cezası verilir” ifadesinin Anayasa’nın 2. maddesindeki “hukuk devleti ve 10. maddesindeki “eşitlik” ilkelerine aykırılığı iddiasıyla iptali için Anayasa Mahkemesine başvurması üzerine,

Anayasa Mahkemesince, itiraz konusu İmar Kanununun 42. maddesinin birinci fıkrasındaki ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı nedeniyle ilgililere idari para cezası verileceğine ilişkin “... 500 000 TL. dan 25 000 000 liraya kadar para cezası verilir” hükmü, Anayasa’nın 2. maddesindeki “hukuk devleti” ve bunun uzantısı olan “belirlilik” ilkesine aykırı bulunduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir.1 İptal kararı 5.11.2008 tarihli ve 27045 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olup, yayınlanmasından başlayarak dört ay sonra (5.3.2009 tarihinde) yürürlüğe girmiştir. Anılan yasa maddesi 9.12.2009 tarihli ve 5940 sayılı Kanun2 ile bütünüyle yeniden düzenlenmiştir.