Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargı Harçlarında ve Yargılama Giderlerinde 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Getirilen Yeni Düzenlemeler

Zekeriya YILMAZ

ÖZET:

Bu yazıda, 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la, 492 sayılı Harçlar Kanununda ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklikler irdelenmeye çalışılmış ve bunların uygulamaya yansıması ile ilgili bazı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Karar ve İlâm Harcı, Keşif Harcı, Haciz, Teslim ve Satış Harcı, Yol Giderleri, Yol Tazminatı.

Giriş

23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la, (6009 sayılı Kanun) 492 sayılı “Harçlar Kanunu”nda ve 3717 sayılı “Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun”da bazı değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerle, yargı harçları kapsamında bazı yeni harç türleri ihdas edilmekte; Anayasa Mahkemesinin, 492 sayılı Harçlar Kanununun 28. maddesinin birinci fıkrası (a) bendinin “karar ve ilâm harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez” şeklindeki ikinci cümlesi hükmünü iptali sonrasında uygulamada yaşanan tereddütler giderilmekte ve yargıda, hacizler ve keşifler karşılığı tahsil edilen paraların bir kısmıyla mahallinde oluşturulan ortak hesaplar kaldırılmaktadır.

I. 492 Sayılı Harçlar Kanununun 28. Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendinde Yapılan Değişiklik

492 sayılı Harçlar Kanununun 28. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi;