Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Tasarımların Patent Mevzuatı ile Korunması

Ezgi ÖZTÜRK

ÖZET:

Çalışmamızın konusunu, “tasarımların patent mevzuatı ile korunması” oluşturmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümünde, konunun daha iyi anlaşılması adına ilk olarak genel anlamda tasarımlara değindik. Bu bölümde, tasarım kavramının anlamını, unsurlarını ve türlerini inceleyerek son olarak tasarım kavramının benzer kavramlardan ne şekilde ayrıldığını gösterdik. Kısa bir anlatımdan sonra da ikinci bölüme geçerek, asıl konuya yaklaşmamızı sağlayacak olan patent ve faydalı modellerin genel olarak ne anlama geldiklerini, türlerini, fonksiyonlarını ve patente hâkim olan ilkeleri inceledik. Üçüncü ve son bölümde, asıl konumuz olan tasarımların patent mevzuatı ile korunması konusunu anlatmadan önce, konunun daha anlaşılır olması adına patent verilebilirlik şartlarını inceledik. İki ana başlıkta incelediğimiz bu bölümde, faydalı model kavramına da değindik. Son olarak da, çalışmamız kapsamında tespit edilen önemli noktalar ve varılan sonuçları özet olarak sonuç ve değerlendirme bölümünde maddeler halinde belirttik.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Faydalı Model, Marka, Patent, Patent Verilebilirlik Şartları.

I. Genel Olarak Tasarımlar

Tasarım sözcük anlamı olarak bir şeyi zihinde biçimlendirmek, tasavvur etmek, tasarımlanan biçim, bir ürün ortaya koymak üzere gerçekleştirilen zihinsel veya maddi çalışmalar süreci olarak tanımlanmaktadır1.

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK (EndTas KHK) m. 3(a)’da “Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütün” olarak tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere endüstriyel tasarım kavramı EndTasKHK’da sınai resim ve modelleri kapsayan bir üst kavram olarak kullanılmıştır2.