Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Compensation For Loss of Support

Ayşe Nur ALADAĞLI,Burak PITIRLI

Haksız fiil nedeniyle meydana gelen ölümlerde, ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerce, haksız fiil sorumlusu ve / veya müşterek borçlulardan talep edilebilecek destekten yoksun kalma tazminatı, sorumluluk hukukunda ayrı bir öneme sahiptir. Tazminata esas olan zarar, yansıma yoluyla uğranılan bir zarar türü olması nedeniyle Türk hukuk sisteminde istisnai bir düzenleme ile doğmaktadır. Çalışma içerisinde; Destek ve destek gören kavramları, desteklik payları ve tazminat hesabında dikkat edilmesi gereken hususlar, doktrin ve Yargıtay’ın emsal kararları ile birlikte incelenmiştir. Özellikle tazminatın hesaplanmasında esas alınacak kriterler noktasında yapılan kanun değişikliği ile destekten yoksun kalma tazminatının amacı ve hukuki boyutu üzerindeki tartışmalar gündeme gelmiştir. Çalışma içerisinde hesaplama yöntemleri arasındaki farklılıklara değinilmeden, tazminata hak kazanabilme koşulları ve tazminat hesabında dikkat edilmesi gereken noktalar irdelenmektedir. Çalışma beş temel bölümden oluşmakta olup çalışma içerisinde tazminatın temel nitelikleri ve şartları, tazminat hesabında dikkat edilecek hususlar, tazminata etki eden haller, tazminatın manevi tazminat ile ilişkisi, borcu sona erdiren hallerden ibra, tazminata uygulanacak faiz ve tazminatın tabi olduğu zamanaşımı ile tazminatı ödeyenin iç ilişkideki hakları incelenmektedir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Destek, Destek gören, Vefat, Ölüm, Yansıma zarar, Hesap, Sigorta, Trafik, İş Kazası, Haksız fiil, İbra.

The compansation for loss of support which might be demanded from a tort feaser and/or co-debtor by a person who is destitute of support when the death by the reason of the fact that tortius act has a particular important in liability law. Due to damage based on compensation means remote damage, that is exceptional regulation in Turkish legal system. In this study, consept of support and a person who is supported, share of support, point to consider in compensation calculation will be examined in consideration of supreme court’s leading case and doctrine. There is the discussion become a current issue about to purpose of the compensation for loss of support and its legal dimension especially subsequent to law amendment on points to consider in compensation calculation. In this study, conditions of entitlement to compensation and points to consider in compensation calculation will be scrutinised without differences between calculation methods. The study consists of 5 basic parts, essential feature of compensation and conditions, point to consider in compensation calculation, influencing factors of compensation, relation to spritual damages, release of debts, interest to apply compensation, period of limitation and revocation will be examined below.

Compensation for Loss of Support, Support, A Person who is Supported, Death, Remote Damage, Calculation, Insurance, Traffic, Occupational Accident, Tortious Act, Release of Debts.

GİRİŞ

Sorumluluk hukukun en çok uygulama alanı bulan tazminat türlerinden biri, Türk Borçlar Kanunu 53. ve 55. maddelerinde düzenlenen, destekten yoksun kalma tazminatıdır. Trafik kazaları, iş kazaları, trafik - iş kazaları ve benzer haksız fiilden doğan ölümlerde sıklıkla uygulama alanı bulan destekten yoksun kalma tazminatı, doğrudan zarar olmayıp yansıma yoluyla uğranılan bir zarar olmasından dolayı özellik taşımaktadır. Sorumluluk hukukunda; İlke olarak, doğrudan maruz kalınan zararlar tazmin edilmekte ise de destekten yoksun kalma tazminatı bu prensibin, yansıma yoluyla tazmin edilebilir olması nedeniyle, istisnasını oluşturmaktadır.

Çalışma içerisinde; tazminatın temel nitelikleri ve şartları, tazminat hesabında dikkat edilecek hususlar, tazminata etki eden haller, manevi tazminat ile ilişkisi, tazminatın tabi olduğu zamanaşımı, tazminata uygulanacak faiz, borcu sona erdiren hallerden ibra ile ilişkisi ve destekten yoksun kalma tazminatının sıkça muhatabı olan sigorta şirketlerinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun iç ilişkideki hakları genel hatlarıyla incelenmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM


DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI KAVRAMI, TAZMİNATIN DAYANAĞI, DESTEKLİK UNSURU VE TAZMİNATIN KOŞULLARI

A. KAVRAM VE DAYANAK

Zararın giderilmesi, insanoğlunun varoluşundan itibaren en temel beklentilerinden birini oluşturmaktadır. Hukukumuzda zarar miktarı, hükmedilecek tazminatın üst sınırını teşkil etmektedir. Zarar miktarını aşan bir tazminata kural olarak hükmedilememektedir1.