Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Köy Korucusu Olarak Atanabilme Şartları Üzerine Bir Değerlendirme (Köy Kanunu M.71)

An Evaluation on the Conditions for Appoıntment as Village Guard

Seçkin YAVUZDOĞAN

18.03.1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu hali hazırda yürürlüktedir. Fakat gerek günümüz şartlarında eski kaldığı, gerekse bazı maddelerinin yalın bir Türkçe ile yazılmış olmakla birlikte bir bütün olarak incelendiğinde çelişkili olduğu gerekçeleriyle eleştirilmektedir. Bu çalışmada 442 sayılı Köy Kanunu’nun 71. maddesi incelenecektir.Çalışmada ilk olarak köy korucusu ve güvenlik korucusu hakkında izahat yapılacak, hukuk- dil ilişkisi üzerinde durulacaktır. Daha sonra köy korucusu olarak atanma şartlarını düzenleyen Köy Kanunu’nun 71. maddesi hakkında tenkid ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Çalışmada ilk olarak köy korucusu ve güvenlik korucusu hakkında izahat yapılacak, hukuk- dil ilişkisi üzerinde durulacaktır. Daha sonra köy korucusu olarak atanma şartlarını düzenleyen Köy Kanunu’nun 71. maddesi hakkında tenkid ve değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Hukuk Dili, Kamu Görevlisi, Köy, Köy Korucusu.

Village law is still in force. Although written in simple Turkish, it is criticized for being contradictory when considered as a whole. Article 71 of the Law will be examined in this article.The article will first give information on village guards, temporary village guards, volunteer village guards and security guards. In the second part, criticisms and evaluations will be made about Article 71 of the Village Law, which regulates the conditions for appointment as a village guard.

The article will first give information on village guards, temporary village guards, volunteer village guards and security guards. In the second part, criticisms and evaluations will be made about Article 71 of the Village Law, which regulates the conditions for appointment as a village guard.

Civil Service, Civil Servant, Village, Village Guard.

GİRİŞ

Toplum içerisinde bireylerin birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerinin düzenlenmesi kanunlar ile sağlanmaktadır. Kanunların toplumsal düzen içerisindeki yeri sebebiyle, yapılmaları çeşitli şekilsel kurallara bağlıdır. Günümüzde hukuk devletlerinde kanun yapım tekniği oldukça sistematik ve bilimsel bir şekilde ele alınmaktadır. Kanunlar, toplumsal yaşamın çeşitli alanlarını düzenlerler. Günün koşullarına uygun kanunlar üretme ve üretilen kanunların da yurttaşlar tarafından meşru ve olabildiğince yaygın biçimde uygulanabilir kurallar içermesi yasama meclislerinin en temel hedeflerinden biridir.1 Demokratik toplum düzeninde, bireylerin kendi aralarında ve devletle olan ilişkilerini belirleyen en önemli norm şüphesiz ki pozitif hukuk kurallarıdır.

442 sayılı Köy Kanunu 1924 yılında kabul edilmiş olup, Cumhuriyet döneminin ilk kanunları arasında yer almaktadır. Kanun toplamda 10 fasıldan oluşmakta olup, Kanunda köyün organları olan muhtar ve ihtiyar heyetinin seçimi, görevleri gibi hususlar düzenlenmekle birlikte köy korucuları, köy imamı, imece gibi konular da ele alınmıştır.

I. KÖY KORUCULARI VE GÜVENLİK KORUCULARI

Bir köy sınırları içerisinde herkesin canını, malını, ırzını koruyan kimseye köy korucusu denir.2 Korucunun amiri köy muhtarıdır. Köy korucusu köyün resmi işlerinde köy muhtarının emirlerini yerine getirmekle görevlidir.3 Köy korucusu silahlıdır, silahını ve cephanesini devlet verir.4 Köy korucusunun tayini ve işe başlaması Köy Kanunu’nun 70. maddesine göre olur. Bu madde hükmüne göre korucular, ihtiyar meclisi tarafından tutulur ve köy muhtarının vereceği haber üzerine kaymakamlık buyrultusuyla işe başlarlar.