Kamu Alacağının Takibinde:
 Ölüm Hali ve Amme Alacağına Etkileri

Death and Its Effects on Follow-Up of Public Receivables

Nazlı Gaye ALPASLAN GÜVEN

Vergi uygulamasında ölüm olayı mükellefiyet ve vergi borcu açısından kamu alacağının takibi için önemli bir durumdur. Ölüm halinde mirası reddetmemiş yasal veya mansup mirasçılar miras hisseleri oranında murisin borçlarından sorumludurlar. 213 sayılı VUK ve 6183 sayılı amme alacaklarının takibi açısından mirasçıların murisin borçlarından sorumlulukları ile ilgili konuları içeren bu çalışmada ayrıntılı bilgiler yer almaktadır. Özellikle amme borçlusu mükelleflerin ölümü halinde bu durumun mirasçıları açısından doğurabileceği vergisel ve hukuksal sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Muris, Ölüm, Mirasçı, Amme Alacağı, İflas Dairesi, Kamu Alacağı, Müteselsil Sorumluluk, Vergi Aslı, Gecikme Zammı, Vergi Cezaları.

Death is an important situation in tax practice for following the public receivables up, from the point of legal obligation and tax debt. In case of death legal and testamentary heirs are liable from the debts of the deceased with the ratio of their share in the inheritance. Detailed information is given in this paper which covers the subjects related to heirs’ liabilities for debts of the deceases from the point of Tax Procedure Law no.213 and Follow-up of Public Receivables no.6183. Especially taxational and legal results are set forth which might arise for heirs of a deceased taxpayer who is a public debtor.

Deceased, Death, Heirs, Public Receivable, Bankruptcy Office, Joint Liability, Exact Tax, Default Interest, Tax Penalties.

I. Genel Açıklamalar

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun, “Mirasçıların sorumluluğu” başlığını taşıyan 12’nci maddesine göre; “Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.”1

VUK’un 372’nci maddesinde “ölüm halinde vergi cezası düşer” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm mirasçıların sorumluluğu ilkesinin tek istisnasını teşkil etmektedir.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Borçlunun ölümü” başlığını taşıyan 7’nci maddesine göre:2

;