Miras Davalarında Amaç, 
Dava Süresi ve Dava Ehliyeti

Purpose, Litigation Time Limit and Capacity to Sue in Inheritance Cases

Erhan GÜNAY

Miras davaları birbirinden farklı amaçlarla açılır. Her bir davanın açılırken tabi olduğu süre farklıdır. Davanın niteliğine göre davacı ve davalı olma ehliyeti (aktif ve pasif husumet) değişiklik gösterir. Makalede uygulamada yoğun şekilde açıldığı gözlenen miras davaları yönüyle; amaç, süre ve ehliyete ilişkin konu özet biçimde açıklanmıştır.

Miras Davalarında Amaç, Miras Davalarında Dava Açma Süresi, Miras Davalarında Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti.

Inheritance cases are filed with different purposes from each other. Each case is subject to a different time limit. Plaintiff and respondent capacities vary according to the nature of the case. In this paper subject regarding to the purpose, time limit and capacity is briefly explained from the point of inheritance cases which are filed frequently in practice.

Purpose In Inheritance Cases, Litigation Time Limit in Inheritance Cases, Plaintiff and Respondent Capacities in Inheritance Cases.

I. Miras Davalarında Amaç

Uygulamada hangi miras çekişmesinin çözümü için hangi davanın açılması konusunda kuşku duyulduğu görülmektedir. Örneğin, mirasçılardan biri miras bırakan adına kayıtlı taşınmazı kullanmakta ve öteki mirasçıların haklarını inkâr etmesi gibi bir olguda; “miras sebebiyle istihkak” davası açılması gerektiğinde kuşkuya düşülmektedir. Bu nedenle aşağıda, her bir miras davasının hangi amaçla açıldığına ilişkin özet açıklama yapılmasında yarar görülmüştür.

Mirasçılık belgesi verilmesi istemi: Mirasçılık hakkını ve sıfatını kanıtlamak için sulh hukuk mahkemesine veya notere başvurmak suretiyle, mirasçılara mirasçılık belgesi verilir. Bu belgenin aksi her türlü kanıtla ispat edilebilir. Mirasçılık belgesi aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Eş deyişle; bu belge aksi sabit oluncaya kadar, adına düzenlenmiş bulunan kişinin ve kişilerin mirasçılığı lehine bir karine oluşturur. Bu belge; miras bırakan ile mirasçıları arasındaki soy ilişkisini göstermesi yanında, mirasın mirasçılara intikalini de sağlar. Mirasçılık sıfatını kaybeden (mirası reddetmiş, feragat etmiş mirasçı gibi) mirasçıya düşen payın belgede gösterilmesi ve bu payın kimlere kalacağının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Yabancı mahkeme tarafından verilmiş mirasçılık belgesi, Türk hukuk mahkemesince tanımaya konu edilemez. Tanınmaya ilişkin talebin reddi gerekir. Yargıtay 14. HD’nin 12.12.2016 tarihli ve 14569/10281 sayılı kararı bu yöndedir.

;