Anonim Şirketlerin
 Hisse Geri Alımlarında Vergileme

Taxation of Joint Stock Companies Acquiring Its Own Shares

Erhan BAYAR

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun ekonomik çevrelerin ihtiyaçlarına cevap verememesi ve AB uyum süreci nedeniyle yeni bir kanun ihtiyacı ortaya çıkmış ve çalışmalar tamamlanarak 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Birçok yenilik getiren yeni Türk Ticaret Kanun’undaki önemli konulardan birisi de “anonim şirketlerin kendi paylarını iktisap etmelerine” imkan tanıyan düzenlemedir. Çalışmamızda, anonim şirketlerde hisse geri alımlarının vergi uygulamaları açısından durumu ele alınmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirket, Hisse Senedi.

As the Turkish Commercial Code no: 6762 has not met the needs of economic parties and due to the requirements to harmonize our national legislation to EU, after the work is completed the new TCC no.6102 entered into force on 01.07.2012.

One of the important issues in the new Turkish Commercial Code which brings many innovations is the regulation that allows “incorporated companies to acquire their own shares”. In this article, we will discuss the tax implications of stock repurchases in joint stock companies.

Turkish Commercial Code, Joint Stock Company, Equity Share.

1. Giriş

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerin kendi paylarını ortaklarından satın almasına bazı istisnai haller dışında izin vermemiştir. Oysa ki yeni Türk Ticaret Kanununda bu yöntem belirli şartlar ve sınırlar dahilinde mümkün kılınmıştır1.

Yazımızda, anonim şirketlerin kendi hisselerini satın almasının vergi uygulamaları karşısındaki durumu incelenmiş ve konuyla ilgili değerlendirmelerimize yer verilmiştir.

2. Türk Ticaret Kanunu Açısından (TTK) Anonim Şirketlerin Kendi Hissesini Satın Alması

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununun 329’uncu maddesi hükmüne göre; anonim şirketlerin kendi paylarını ivaz karşılığı iktisap etmesi veya rehin olarak kabul etmesi yasaktır. Yasağa aykırı olarak yapılan işlemler kesin hükümsüzdür. Bu yasakla, şirketin sermayesinin, şirket alacaklılarının ve ortaklarının korunması amaçlanmış, yine ayrıca hâkim pay sahibinin borsadaki zararını şirkete yüklemesi, sermayenin iadesi gibi sakıncalar engellenmek istenmiştir2.

;