Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yabancı Mahkeme Kararları Işığında CISG’de Satıcının Maldaki Ayıplardan Sorumluluğunun Şartları

The Terms of the Seller’s Liability for Defective Goods in CİSG
Under the Light of Foreign Court Decisions

Mehmet ESKİ, Şaban KAYIHAN

Özel Hukukun devletler yeknesaklaştırılmasının en başarılı örneklerinden biri teşkil eden CISG, ülkemiz açısından da yaklaşık 5 yıla yakın süredir yürürlüktedir. Uygulamada CISG ile ilgili ortaya çıkan hukuki ihtilafların büyük kısmı, satıcının maldaki ayıplardan sorumluluğuna ilişkindir. Çalışmamızda CISG’in satıcının maldaki ayıplardan sorumluluğuna ilişkin getirdiği düzenlemeleri açıklarken, aynı zamanda çeşitli yabancı mahkemelerce bu düzenlemelerin somut olayda nasıl yorumlandığını da ortaya koymaya çalıştık.

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması, Milletlerarası Satım, Malın Sözleşmeye Uygunluğu, Malın Sözleşmeye Aykırılığı Satıcının Ayıplı İfadan Sorumluluğu.

CISG, which is one of the most successful examples of to uniform governments of Private Law, is in effect for around 5 years in our country. In practice, most of the legal problems related to CISG are the seller’s responsibility of the commodity’s imperfection. In our study, while explaining the regulations of the seller’s responsibility of the commodity’s imperfection, we also tried to present the way of judgement of several foreign courts in concrete cases of this regulation.

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International Sale, Asset’s Compatibility to the Contract, Asset’s Contradiction to the Contract, Seller’s Responsibility of Deficient Fulfillment.

GİRİŞ

Birleşmiş Milletler bünyesinde hazırlanarak yürürlülük için şart olan en az on devletin onaylamasıyla, 01.01.1988 tarihinde yürürlüğe giren CISG, nihayet 07.07.2010 tarihli 27545 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve Türkiye de 01.08.2011 tarihinden itibaren bu Antlaşma’ya üye olmuştur.

Özel hukuku yeknesak hale getirerek, dünya genelinde bu alandaki farklılıkları ortadan kaldırma çabalarının en başarılı örneklerinden birini teşkil eden CISG’e, 10.12.2016 tarihi itibarı ile 85 ülke üyedi2.

Bir taraftan uluslararası ticarette satım sözleşmelerinin en yaygın sözleşme tipi olduğu ve diğer taraftan da Antlaşma’nın birçok ülkede onaylandığı dikkate alındığında, CISG’nin uygulama alanı dünya genelinde geniştir. Diğer taraftan genel olarak satım sözleşmeleri yönünden uygulamada en çok ihtilaf konusu olan husus, maldaki ayıplardan kaynaklanmaktadır. Nitekim CISG ile ilgili yabancı mahkeme kararları incelendiğinde, birçoğunun ana konusunu maldaki ayıplardan kaynaklı ihtilaflar oluşturmaktadır.

;