Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Cebr-i İcra Satışlarında KDV Oranı

VAT Rate in Foreclosure Sales

Nazlı G. ALPASLAN GÜVEN

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d hükmü gereği icra müdürlüklerinde, müzayede yerlerinde veya Gümrük depolarında bazı malların satışları zaman zaman söz konusu olabilmektedir. Müzayede yerlerinde yapılan satışlar açısından herhangi bir tahdit getirilmemiş olmakla birlikte Gümrük depolarında yapılan cebri icra marifeti ile gerçekleştirilen satışlar da KDV konusuna girmektedir.

Uygulamada cebri icra yoluyla gerçekleştirilen satışlar nedeni ile bu gibi satışların Katma Değer Vergisinin konusuna girip girmeyeceği konusunda çeşitli tereddütler ortaya çıkmaktadır.

Müzayede Mahalleri, Gümrük Depoları, Açık Arttırma, Cebr-i İcra, İzaleyi Şüyu, İpoteğin Paraya Çevrilmesi, İlamsız Takip, İcra Memuru, KDV, Katm Değer Vergisi.

Occasionally certain goods in enforcement offices, auction halls or Customs warehouses are put up for sale according to the 1/3-d provision of the Law on Value Added Tax. Whereas no restriction is set forth for the sales in auction places, foreclosure sales made in Customs warehouses are appraised within the scope of VAT.

In practice there are some hesitations on whether the foreclosure sales are subject to Value Added Tax Law or not.

Auction Places, Customs Warehouses, Auction, Foreclosure, Partition, Foreclosure of Mortgage, Proceeding Without Judgment, Enforcement Officer, VAT, Value Addet Tax.

Giriş

Bilindiği gibi, 3065 sayılı KDVK m.1/3-d hükmüne göre, icra dairelerinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar vergiye tabi tutulacaktır.1

Yasada ve genel tebliğlerde müzayede mahallerine sınır getirilmediğinden, müzayede yapılan yerin münhasıran müzayede yapımına tahsis edilmiş olup olmaması durumu değiştirmeyecektir. Şu halde müzayede nerde yapılırsa yapılsın, müzayedeye çıkarılan malın mülkiyeti kime ait olursa olsun, müzayedeyi düzenleyen kim olursa olsun, vergiye tabi tutulacaktır.

Cebr-i İcra Satışlarında KDV Konusu

Diğer taraftan, müzayede suretiyle yapılan satışların devamlılık göstermesi şart değildir. Esasen devamlı yapılan faaliyetler zaten KDV’nin konusuna girmektedir. Dolayısıyla Kanun’un m.1/3-d hükmünün amacının, arızi olarak yapılan müzayede işlemlerini vergilendirmek olduğunu ifade edebiliriz.