5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda Yer Alan Cezai Hükümler

Alper ÖZBOYACI(**)

ÖZET:

Elektronik İmza Kanununda suçlar, elektronik imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı ve elektronik sertifikalarda sahtecilik olmak üzere iki kalemde düzenlenmiştir. Yasada tipik olarak sayılan bu suçların unsurları açısından birbirleriyle büyük oranda benzeştiği görülmektedir. Sadece maddi unsurlar açısından, imza oluşturma verilerinin izinsiz kullanımı suçu ile elektronik sertifikada sahtecilik suçu arasında farklılıklar bulunmaktadır. Biz de çalışmamızda, öncelikle farklılık arz eden “maddi unsurlar” noktasına değindirecek; daha sonra da benzeşen unsurları her iki suç tipi açısından birlikte değerlendirerek aktaracağız.

Anahtar Kelimeler: Elektronik İmza, Elektronik Ticaret, İmza Oluşturma Verisi, İmza Oluşturma Aracı, İzinsiz Elektronik İmza Oluşturma, Elektornik Sertifikalarda Sahtekarlık Suçu.

I. Giriş

Bilindiği üzere hızla gelişen tekniğin bir yeniliği olarak “Elektronik Ticaret ” kavramı da aynı hızda ticari hayatta kendisine yer edinmiştir. Böylece, binlerce kilometre mesafede bulunan ve hazırlar arasında icap-kabul beyan teatisinin mümkün olmadığı durumlarda, akit taraflar irade beyanlarını karşılıklı olarak tesis etme imkânına kavuşmuşlardır.

İşte bu kolaylığın asli zeminini “Elektronik İmza ” kavramı oluşturmaktadır. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu açısından ancak güvenli elektronik imza, elle atılan imzanın sonuçlarını doğurmaktadır. Nitekim anılan Kanunun 4. maddesine göre;

;