Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kamu İhale İşlemlerine Karşı Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Başvurusu

Müjgan KARYAĞDI

ÖZET:

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlemler veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklere Kamu İhale Kanununda yapılan düzenleme ile ilk kez idari usulün önemli birer parçası olan itirazen şikâyet ve idareye şikâyet başvurusu hakkı tanınmıştır. Her iki başvuru, idari dava öncesinde tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolu kapsamında olduğundan bu yol tüketilmeden dava açılması durumunda idari merci tecavüzü nedeniyle dilekçelerin görevli idari merciine tevdii gerekecek, süresinde idari başvuru yollarına müracaat edilmemesi durumunda dava açma hakkının kaybedilmesi ve bu suretle ihalelere ilişkin eylemlerin ve işlemlerin yargı denetiminin dışında kalması hali söz konusu olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: İtirazen şikâyet başvurusu, şikâyet başvurusu, idari merci tecavüzü, merciine tevdii.

Giriş

Günümüzde, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden oluşan kamu alımlarının toplam tutarlarının gayri safi milli hâsıla içinde önemli oranlara ulaştığı hususu da dikkate alındığında kamu ihalelerinin gerek hukuki gerek ekonomik boyutlarının giderek artan bir önem kazandığı tartışmasızdır. Kamu kaynaklarının kamu yararına uygun etkin ve verimli kullanımının sağlanması açısından kamu ihalelerinin idari ve yargısal denetimi önem taşımaktadır.

Kamu ihalelerine ilişkin idari işlemlerin ve eylemlerin hukuk çerçevesinde yürütülmesi, idari denetime tabi olması ve en sonunda yargı yolu ile denetlenmesinde zorunluluk bulunduğu açık olup Hukuk Devleti ilkesi de bunu gerektirmektedir.