Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kooperatife Ait Taşınmazın Satışında Genel Kurul Kararının Etkisi

The Impact of General Assembly Resolution on Sale of Real Estate Belongs to a Cooperative

Mehmet Serkan ERGÜNE

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uyarınca, kooperatife ait taşınmazın satılması, genel kurulun devir ve terk edemeyeceği yetkileri arasında yer almaktadır. Bu çalışmada, kooperatife ait taşınmazın satışında varlığı aranan genel kurul kararının etkisi, Medenî Hukuk esasları çerçevesinde ele alınmış ve ortaya çıkabilecek sorunlar, çeşitli ihtimallere göre değerlendirilmiştir.

Kooperatif, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Temsil, Yetkisiz Temsil, Noksanlık, Askıda Hükümsüzlük, Onama, Culpa in Contrahendo, Olumsuz Zarar.

According to the Cooperatives Law no. 1163, sale of an immovable property is among the inalienable rights of General Assembly. In the following study, the effect of general assembly’s decision regarding the sale of immovable property has been discussed within the framework of Civil Law principles and the issues that may arise have been reviewed with respect to different possibilities.

Cooperative, General Assembly, Board of Directors, Agency, Agency Without Authorization, Approval, Culpa in Contrahendo, Negative Damages.

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 1. maddesinde tarif edildiği üzere, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli tüzel kişiliği haiz ortaklıklara kooperatif denir.

Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine göre, kooperatifin yönetimi ve temsili, yönetim kuruluna aittir (Kooperatifler Kanunu 55/f. I); temsile yetkili olan kişiler, kooperatif adına, onun amacının gerektirdiği bütün hukukî işlemleri yapabilir (Kooperatifler Kanunu 59/f. I). Bunların yetkileri, kanunda sayılan istisnalar dışında sınırlandırılamaz. Yönetim kurulunun temsil yetkisine getirilecek sınırlama, sadece kötüniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir; temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı hiçbir hüküm ifade etmez (Kooperatifler Kanunu 59/f. II)1.

Kooperatifler Kanunu, yönetim kurulunun temsil yetkisi için iki istisna öngörmüştür. Bunlar, “şubeye hasretme” ve “birlikte temsil” hâlleridir(Kooperatifler Kanunu 59/f. II). Yönetim kurulunun temsil yetkisi oldukça geniş düzenlenmiş olmakla birlikte, bazı konularda karar alma yetkisi mutlak olarak genel kurula bırakılmıştır. Kanun koyucu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar nedeniyle, kooperatife ait taşınmazın satışında, genel kurulu münhasıran yetkili kılmıştır.