Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi (TMK m.240-652)

The Allocation of Family Home to Surviving Spouse (TMK m.240-652)

Samet Can OLGAÇ

Murisin vefatından önce eşiyle birlikte yaşamını idame ettirdiği aile konutu bakımından sağ kalan eşe bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Bunlardan birisi de sağ kalan eşin, aile konutunun kendisine özgülenmesini istemektir. İnceleme konumuzda aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi şartları üzerinde durulacak ve yeri geldiğinde uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Aile Konutu, Özgüleme, Özgülenme, Tescil, Sağ Kalan Eş.

Some convenience is provided to the surviving spouse regarding the family home, in which he/she had been living together before the death of intestate. One of the convenience is the right of surviving spouse to demand ownership right to be allocated to him or her over the family home. In our study, we will mention the conditions of the allocation of family home to surviving spouse and the problems encountered during the practice.

Family Home, Allocation, Registration, Surviving Spouse.

I. Giriş

TMK m. 652 - Eşlerden birinin ölümü halinde tereke malları arasında ev eşyası veya eşlerin birlikte yaşadıkları konut varsa; sağ kalan eş, bunlar üzerinde kendisine miras hakkına mahsuben mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığı halinde, sağ kalan eşin veya mirasbırakanın diğer yasal mirasçılarından birinin istemi üzerine, mülkiyet yerine intifa veya oturma hakkı tanınmasına da karar verilebilir.

Mirasbırakanın bir meslek veya sanat icra ettiği ve altsoyundan birinin aynı meslek ve sanatı icra etmesi için gerekli olan bölümlerde, sağ kalan eş bu hakları kullanamaz. Tarımsal taşınmazlara ilişkin miras hukuku hükümleri saklıdır.