Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Eski Özel Yetkili Mahkemelerin
 Yetkisi Devam Ediyor Mu?

Ersan ŞEN

Bilindiği üzere, CMK m.250 ile görevlendirilen özel yetkili savcıların ve özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev ve yetkilerine, 6352 sayılı Kanunun 105/6. maddesi hükmü ile son verilmiş olup, bir istisna dışında bu mahkemeler kaldırılmıştır. Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin yasal dayanağı kalmadığından, Anayasa m.37 uyarınca prensip olarak bu mahkemelerin kanuni hakim ve mahkeme güvencesini taşımadığını söylemek gerekir.

Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından da 04.07.2013 gün, 2012/100 E. ve 2013/84 K. sayılı kararı ile Anayasaya aykırı bulunmayan 6352 sayılı Kanunun geçici 2. maddesinin 4. fıkrasında, yürürlükten kaldırılan CMK m.250’nin 1. fıkrası uyarınca görevlendirilen mahkemelerde 05.07.2012 tarihine kadar açılan davalara, kesin hükümle sonuçlandırılıncaya kadar özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görülmeye devam edileceği, hatta bu davalarda yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilemeyeceği ve yargılama usulleri açısından da Terörle Mücadele Kanunu m.10’un tatbik edileceği ifade edilmiştir.

Geçici m.2’nin 4., 5. ve 6. fıkralarının yanlışlığına ve yersizliğini bu yazıda tartışma konusu yapmak istemiyorum. 4. fıkrada, eski davalar yönünden görevine son verilen mahkemenin yargılama yetkisine devam ettirilmesini, kanun koyucunun insan hak ve hürriyetleri açısından yargılama usullerinde iyileştirilmeye gidildiğinden bahisle bu istisnayı gerekçelendirilmesini, yeni başlayacak soruşturma ve kovuşturmalar yönünden ise TMK m.10 ile görevli yeni savcıları ve mahkemelerin düzenlenmesini hukuki açıdan anlamak mümkün değildir. Çünkü mahkemelerde sorun varsa, eski ve yeni davalar arasında ayırım yapmaksızın yasal düzenlemeye gidilmeli idi. Sorun yargılama kurallarında ise, o halde mahkemeleri ortadan kaldırmaya ve iki ayrı mahkeme statüsünü gündeme getirmeye hiç gerek yoktu. Eski mahkemeler ile yeni mahkemelerin aynı yargılama usullerine tabi olması, burada ortaya çıkan ve hangi hukuki sebep ve dayanakla CMK m.250 ile yetkili mahkemelerim kaldırıldığını açıklamaya yeterli olamamaktadır.