5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanuna Göre Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Taşınması, Bulundurulması ve Satılmasına Dair Esaslar

Doğan GEDİK

ÖZET:

5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanundan önce, kurusıkı olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların, imali, ithali, taşınması veya bulundurulması konusunda gerek 765 sayılı TCK’da ve 5237 sayılı TCK’da gerek diğer özel yasalarda bir düzenleme bulunmamaktaydı. 5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun 12.02.2008 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun, ses veya gaz fişeği atabilen silahların, imali, ithali, taşınması ve bulundurulmasına dair hususları düzenlemektedir. Kanun ile, üretilen, üretilmekte olan bu silahlara dair bir standart getirilmek, keza bu silahların kayıt altına alınmak istendiği anlaşılmaktadır. Bunu sağlamaya yönelik, “ceza hükümleri” başlığını taşıyan 4. maddede “suç” ve “kabahat” teşkil eden fiillere yer verilmiştir. Bu çalışmada, 5729 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ışığında, bu silahların taşınması, bulundurulması ve satılmasına dair esaslar ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bildirim, Bulundurma, İdari Para Cezası, Kurusıkı Tabanca, Mülki Amir, Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi, Müsadere, Nakil, Satış, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Tabanca, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar.

I- 5729 Sayılı Kanuna Kadar Olan Dönemde Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahların Hukuki Durumu

765 sayılı TCK döneminde, “kurusıkı tabanca ” olarak tabir edilen ses ve gaz fişeği atabilen silahların , imali, ithali, taşınması veya bulundurulması konusunda gerek TCK’da gerek diğer özel yasalarda bir düzenleme bulunmamaktaydı. Diğer taraftan bu silahlar, nitelikleri bakımından; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun un ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun un kapsamına girmemekteydi. Dolayısıyla haklarında, diğer mevzuat hükümlerinde de herhangi bir düzenleme bulunmaması nedeniyle, bunların imali, satışı, taşınması ya da bulundurulması ruhsata veya belgeye bağlı değildi.

İmali ve satışı serbest olan ve bulundurulması, taşınması yasak olmayan bu silahlar; 6136 sayılı Kanunun ve 2521 sayılı Kanunun kapsamına girmediği gibi, “yasak silah” niteliğinde olmadığından 765 sayılı TCK’nın 36/2. maddesine göre de müsadere edilememekteydi. Fakat, kurusıkı tabanca herhangi bir suçta kullanılmışsa, 765 sayılı TCK’nın 36/1. maddesi gereğince müsadere edilmekteydi. Söz gelimi, kurusıkı tabaca ile sebepsiz yere yerleşik yerde, havaya ateş edildiğinde, 765 sayılı TCK’nın 551. maddesinde düzenlenen “yerleşik yerde ateş etmek” suçunda kullanılan eşya olarak tabancanın müsaderesi yoluna gidiliyordu1.

;