Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Uluslararası Bir Suç Kategorisi Olarak Soykırım Suçu ve Diğer Uluslararası Suçlardan Farklı Yönleri

Crime of Genocide as a Category of I nternational Crime and Its Differences From Other International Crimes

Yusuf Aksar

Soykırım, barış veya silahlı çatışma sırasında -her ne zaman işlenmiş olursa olsun- uluslararası andlaşmalar ve uluslararası örf-adet kuralları çerçevesinde evrensel olarak yasaklanmış bir uluslararası suç kategorisidir. Soykırım suçunun bağımsız bir uluslararası suç kategorisi olarak belirtilmesinin sebebi, soykırım suçuna vücut veren unsurlar ve gerçekleşme şartlarının diğer uluslararası suç türlerinden (savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan) tamamen farklı olmasıdır. Bu çalışmada soykırım suçunun, diğer uluslararası suçlardan bağımsız bir uluslararası suç kategorisi veya grubu olarak gelişimi ve onlardan farklı yönleri irdelenecektir.

Soykırım Suçu, Soykırım Suçunun Unsurları, Savaş Suçları, İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi.

The crime of genocide is universally prohibited by both conventional and customary rules of international law whether committed in time of peace or war. The reason for the crime of genocide to be an independent international crime is the requirements of the offence which are different from other international crimes such as war crimes and crimes against humanity. The aim of this work is to examine the development of the crime of genocide with its elements and indicate its difference from other international crimes.

The Crime of Genocide, Elements of the Crime of Genocide, War Crimes, Crimes Against Humanity, The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, The International Criminal Tribunal for Rwanda, The International Criminal Court.

GİRİŞ

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Nuremberg ve Tokyo Uluslararası Askeri Mahkemelerinin kurulmasıyla gelişme göstermeye başlayan ve aynı yüzyılın sonlarına doğru Eski Yugoslavya ve Ruanda için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemeleri ile hızlı bir ivme kazanan ve nihayet 1998 tarihli Roma Statüsü ile vücut bulan Uluslararası Ceza Mahkemesi, bireylerin uluslararası hukuk kişisi olma ve uluslararası bireysel cezai sorumluluklarının tesisi açısından kaydedilen en önemli aşamalardır.

Uluslararası bireysel cezai sorumluluk uluslararası toplumun tamamını derinden etkileyen soykırım suçu, savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar sebebiyle gündeme gelmektedir. Savaş suçları kavramı oldukça köklü bir geçmişe sahip olmakla birlikte, soykırım suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlar İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkmıştır. Özellikle, soykırım kavramının uluslararası bir suçu ifade etmekten ziyade herhangi bir olumsuzluğa dikkat çekilmesi anlamında özünden farklı kullanılması söz konusu olmaktadır.

Bu çalışmada, öncelikle soykırım kavramı incelenecek ve soykırım suçunun unsurları uluslararası yargı kuruluşlarının kararları ışığında ele alınacaktır. Daha sonra ise, soykırım suçunun savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlardan farklı yönlerine değinilecektir.