Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Klasik Dönem Hukukunun Corpus Iuris Civilis’e Etkisi ve Günümüze Yansımaları

Seldağ Güneş Ceylan

GİRİŞ

Hukuk kurallarının gelişimi tarih boyunca uzun zamanlara yayılmıştır. Uygulandıkları dönemin sosyal, idari, siyasi yapısı hukuk kurallarının oluşumunda önemli rol oynamıştır. Günümüzde, özellikle kıta Avrupası ülkelerinde kabul edilen özel hukuka ilişkin kurallar, belli zaman dilimlerinde oluşturulmuş, daha sonra her dönemin kendi özelliğinden etkilenerek gelişimlerini devam ettirmiştir. M.Ö. I. yüzyılda Roma Devleti’nin bir İmparatorluğa dönüşmesiyle başlayan hukuk anlayışı, zaman içinde değişmekle birlikte, bugünkü Kıta Avrupası ülkelerinin kanunlarına kaynak teşkil etmiştir.

Fransız, İtalyan, İspanyol, Alman, Avusturya, İsviçre gibi batı ve orta Avrupa ülkelerinin hukukları, Roma hukuku temeline dayanan, romanist hukuklar olmakla birlikte, zamanla, o günün, içinde bulunduğu şartlara ve ihtiyaçlara göre değişmiş, ancak her zaman geçmişin izlerini içinde barındırmışlardır.

Bu çalışma içinde öncelikle, Klasik Hukuk Dönemi hukuku ve hukukçularının Roma Hukukunun gelişiminde oynadıkları rol ve bu dönemde verilen önemli eserler üzerinde durulacaktır. Daha sonra, Corpus Iuris Civilis’in önemi ve Klasik Hukuk Dönemi’nin bu eser üzerindeki etkisi belirlenecektir. Ve son olarak, kısaca ortaçağda Avrupa’da Roma Hukukunun yeniden canlanmasından ve bu dönemlerden günümüze kadar gelen bazı hukuki kavramlardan genel mahiyette bahsedilecektir.