Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Önemsiz Suçlar: Maddi ve Şekli Hukukun "Hafif/ Önemsiz Suç Tipleriyle" İlişkisi

Elisa HOVEN

"Önemsiz suç" kavramı günlük dile sağlam biçimde yerleşmiştir ancak hukuk kavramı olarak bağımsız bir kanuni terim olmamasından ötürü önemli belirsizlikler ihtiva etmektedir. Bu çalışmanın çıkış noktası, İkinci Devlet Sınavının mülakat kısmında sorulan şu sorular olmuştur: "Önemsiz suçlar" aslında nedir ve hukuk onlarla nasıl ilişki içindedir? Önemsiz suçlarla mücadeleye ilişkin soru - ilkinde olduğu gibi ikinci devlet sınavında - ceza muhakemesi hukuku kapsamındaki tecrübeleri, cezanın tayinini ve en azından yakın ceza hukuku tarihini anlamayı mümkün kılar. Çalışmayla birlikte önemsiz suçların anlamı ve bu kavrama ilişkin temel sorular cevaplandırılacaktır.

I. ÖNEMSİZ SUÇLAR KAVRAMI

Kavram ne Alman Ceza Kanununda ne de Alman Ceza Usulü Kanunda bulunmaktadır; yani kanuni bir terim böylelikle yoktur. Uygulamada önemsiz suçlar, "hareketin ifade ettiği değersizlik ile neticenin değersizliği gibi haksızlıkla ilgili kusurun çok hafif olduğu" ehemmiyeti az suçlar2 olarak tanımlanmaktadır3.

Dreher’a göre önemsiz Suçlar iki şekilde ortaya çıkar: Tipin ortaya koyduğu tanıma göre çok az haksızlık içeren "gerçek" önemsiz suçlar ile önemsizlik karakteri norm içinde belirlenmeyip somut olaya uygulandığında ortaya çıkan "gerçek olmayan" önemsiz suçlardır4. Aslında çok hafif haksızlığın düzenlendiği suçlar Ceza Kanununun Yürürlüğü Hakkında kanunla kaldırılana dek kabahatler (ceza kanunda 2.3.1974e kadar kullanılan kavram) (Übertretungen) (Cürüm ve Cünhalar yanında suçun üçüncü ve en basit şekli) olarak yaptırım altına alınmıştır. 1974/1975 tarihli ceza hukuku reformu çerçevesinde kanun koyucu suç kategorisi olan kabahati (Übertretung) artık ceza hukukuna hakim olan ikili ayrım -kanunun ayrımı cürüm ve cünha yönündedir- lehine kaldırmıştır. Reformla birlikte übertretung tipleri kısmen cürümlere dönüştürülmüş kısmense idari kabahatler hukukuna ("sukuneti ihlal eden gürültü") aktarılmıştır.

Ayrıca artık önemsiz suçluluk olarak adlandırılan suç tiplerinin bulunduğuna dair bir kural yoktur. Bugünkü ceza hukuku açısından önemsiz suç yalnız somut olayda önem kazanmaktadır. Burada ilgili normun tipik haksızlığı esasen cezalandırılabilir olup, ama somut durumlar göz önünde bulundurulduğunda hafif / önemsiz görülmektedir. Mülkiyete ve mal varlığına karşı suçlar kapsamında, önemsiz suçluluk, özellikle değeri az eşyaların basit nitelikte güveni kötüye kullanılması veya klasik market hırsızlıkları gibi önemsiz zararlara yol açan suçlar, cezalandırılmamaktadır. Ancak yine örneğin cebir, tehdit veya hakaret gibi diğer bazı hukuki değerlerin ihlallerinde de önemsiz fiiller düşünülebilir5.