Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Yapılan Değişikliklerin Vergi Cezalarına Etkisi

Cem Barlas ARSLAN

Temel ceza kanunlarına uyum amacıyla yapılan değişiklikler, birçok kanunu kapsamakla birlikte, Vergi Usul Kanunu’nda da değişiklikler yapmakta ve özellikle adli vergi suçlarında önemli düzenlemeler getirmektedir. Son değişikliklerle; kaçakçılık, vergi mahremiyetini ihlal ve mükellefin özel işlerini yapma suçlarına verilecek cezalar ağırlaştırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Özellikle vergi etkinliğini artırmak maksadıyla, cezaların daha caydırıcı hale getirildiği görülmektedir.

Vergi suç ve cezaları, Kaçakçılık, Vergi mahremiyetini ihlal, Mükelleflerin özel işlerini yapma.

Giriş

23.01.2008 tarihinde TBMM’de kabul edilip, 08.02.2008 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”1 birçok kanunun yanı sıra Vergi Usul Kanunu’nda da yeni birtakım düzenlemeler yapmıştır. 580 maddeden oluşan Kanunun, 271 ila 281. maddeleri arasında Vergi Usul Kanunu ile ilgili düzenlemelere yer verilmektedir. Bu değişikliklerle, adli vergi suçlarının tabi olduğu cezaların kapsamı genişletilerek, cezalar daha da artırılmıştır. Cezalarda yapılan düzenlemelerle, caydırıcılığın artırılmasın yanı sıra vergi alacağının güvenceye alınarak vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi hedeflenmektedir.

I- Vergi Hukuku ile Ceza Hukuku İlişkisi

Vergi; devlet tarafından kamu hizmetlerinin finansmanını sağlamak amacıyla, egemenlik gücüne dayanarak, kanunların öngördüğü çerçevede alınan karşılıksız bedelleri ifade etmektedir. Vergilendirme süreci , Vergi Usul Kanunu ve ilgili vergi kanunlarında düzenlenmektedir.

Verginin iki tarafı olmakla birlikte, taraflardan biri devlet diğeri ise mükelleflerdir. Vergilendirme sürecinin etkin olarak işlemesinde Türk vergi sistemi mükelleflere oldukça önemli görevler yüklemektedir. Bazı mükelleflerin bu görevlerini isteyerek ya da istemeyerek yerine getirmeleri veya tam olarak yerine getirmemeleri vergi suçlarını ortaya çıkarmaktadır. Hukuk düzeninin bir gereği olarak bu suçlar birtakım yaptırımları da zorunlu kılmaktadır.