Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Veri Delili İhtivası-Karşılaştırmalı Kolluk Hukuku

THE CONTAINS OF DATA EVIDENCE-COMPARATIVE LAW ENFORCEMMENT LAW

Cemal ÖZTÜRK

Özet: Delil tanım ve çeşitleri belirtilerek verinin delil niteliği ortaya konmuştur. Verinin zaman zaman açıklama zaman zaman da iz delil türüne girdiği sebepleriyle belirlenmiştir. Veri ihtivasını ortaya koyarken uluslararası polis organizasyonları ve ABD ve Almanya Türkiye’yle birlikte konu edilmiştir. Verinin tanım ve ihtivası karşılaştırmalı kolluk hukuku açısından incelenerek belirtilmiştir ki bu nedenle başta adli kolluğa dair kısa bir açıklama da yapılmıştır. Veri tanım ve ihtivasına dair derlenen bilgiler sonrasında geniş bir sonuca varmak mümkün olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Delil ve Çeşitleri, Veri Delili, Veri İhtivası, Karşılaştırmalı Kolluk Hukuku.

Abstract: The evidence character of Data is explained by the description of the Evidence and types of evidence. It s established that the data has the qualification sometimes as explanation evidences and sometimes as trace evidences. While explaining the data contains, international polis organizations and USA and German are subjected together with Turkey. The Data definition and its contains are obtained in the means of comparative law enforcement law for that reason a short explaination on criminal police was made regardingly. It could be possible to reach a broad conclusion at the end of the collection of the informations.

Keywords: Evidence and Its Kinds, Data Evidence, Data Contains, Comparative Law Enforcement Law.

GİRİŞ

İnsanlar topluluklar halinde yaşayan sosyal canlılardır. Birden fazla insanın bir arada yaşaması için bir takım kurallar konulmak durumundadır. Bu bazen din, bazen ahlak bazen de hukuk kuraları olarak karşımıza çıkar. Medeni toplumlarda insanlar arasındaki bu sosyal düzeni hukuk kuralları sağlar. Hukukun koyduğu kurallardan bazıları özel bazıları da kamuya ait kurallar olup kamuya ait olanlarının en başta geleni ceza normları ve bu normlara itaatsizliğin sonunda yapılacak yargılama faaliyetlerini düzenleyen ceza muhakemesi usulü normlarıdır.

Bir hukuki ihtilafın çözümünde hukuki ve maddi gerçeğin öğrenilmesi gereği vardır. Maddi gerçeğin bulunmasında ceza muhakemesi faaliyetlerinin başlamasını sağlayan şeyler ise delillerdir. Hiç unutulmaması gereken şey hukuk devletinin üç sütunu vardır, birincisi insan haklarını gerçekleştirir, ikincisi adli devlettir üçüncüsü de, güvenliği sağlayan devlettir1.

Bu makalede Türkiye’de henüz yasal bir zemine kavuşturulamamış bir konu olarak verinin delil niteliği ve ihtivası hakkında genel bir kanı oluşturmak ve uluslararası alanla karşılaştırmalı bir bakış açısı yakalamak, bir nebze kapsam ve geldiği noktaya ışık tutmak amaçlanmıştır.