Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Askerî Ceza Hukukunda Amire veya 
Üste Fiilen Taarruz Suçu (ASCK m.91)

ASSAULT CRIME AGAINST SUPERIOR OR SENIOR OFFICER IN THE MILITARY CRIMINAL LAW (MCC s. 91)

Gökhan Yaşar DURAN

Özet: Askerî disiplinin tesisinde astlık üstlük ilişkileri önem taşımaktadır. Bu nedenle kanun koyucu bu ilişkinin tesisi açısından genel ceza kanununda yer alan bazı suç tiplerinin Askerî Ceza Kanunu (AsCK)’nda özel olarak düzenlenmesi yoluna gitmiştir. Makalemizde, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda düzenlenen kasten yaralama suçunun (TCK m.86) özel bir şekli olan AsCK’nın 91’inci maddesi inceleme konumuzu oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fiilen Taarruz, Yaralama, Öldürme.

Abstract: Subordinate–Superior relationship is important in the establishment of military discipline. In terms of establishing this relationship, the legislator has chosen the way that some types of offences which are originally in the general criminal law are regulated specifically in the Military Criminal Code.In this study, Article 91 of Military Criminal Code, which is one of these specifical regulations and a specific type of Article 86 of Turkish Criminal Code, will be examined.

Keywords: Assault, Bodily injury, Murder.

I. GENEL OLARAK

1632 sayılı AsCK “Üçüncü Bap”, “Beşinci" faslı 91’inci maddesinde, “amirine ve mafevke fiilen taarruz edenlerin cezaları’ düzenlenmiştir. Maddede 3 fıkra halinde yer alan düzenleme şöyledir:

"1. Âmire veya mafevka fiilen taaruz eden veya fiilen taarruza teşebbüs eden üç seneden, az vahim hallerde altı aydan aşağı olmamak üzere hapsolunur.

2. Taarruz veya taarruza teşebbüs silâhlı olarak veya bir hizmet esnasında veya toplu asker karşısında veyahut silâh ve tehlikeli bir alet ile yapılmış ise beş seneden, az vahim hallerde bir seneden aşağı olmamak üzere suçluya hapis cezası verilir.