Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ceza Hukuku’nda 
Cinsel Suçlara Genel Bir Bakış

GENERAL OVERVIEW OF SEX CRIMES IN TURKISH CRIMINAL LAW

Selman DURSUN

Özet: 2004-2005 yılında gerçekleştirilen Türk Ceza Hukuku Reformunun en önemli reform alanlarından birini cinsel suçlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada söz konusu suçlara dair düzenlemeler ve tartışmalı birtakım hususlar hakkında genel bir inceleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Suçlar, Cinsel Dokunulmazlık, Cinsel Özgürlük, Cinsel Saldırı, Cinsel İstismar, Cinsel Taciz, Reşit Olmayanla Cinsel İlişki, Evlilik İçi Cinsel Davranışlar.

Abstract: The sexual crimes are one of the most important reforms of Turkish Penal Law Reform of 2004-2005. In this study a general frame is drawn for the regulations on the sexual crimes and some controversial issues related to this topic are mentioned.

Keywords: Sexual Crimes, Sexual Untouchability, Sexual Freedom, Sexual Assault, Sexual Abuse, Sexual Harassment, Sexual Intercourse With A Minor, Sexual Behavior Within the Marriage.

GİRİŞ

Cinsel suçlar, ceza kanunlarının toplumsal temeli hakkında en önemli göstergelerden biridir. Bu bağlamda 2004-2005 yılında hayata geçirilen Türk Ceza Hukuku Reformu kapsamında cinsel suçlarla ilgili, eskiye nazaran keskin anlayış farklılıkları içeren önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni düzenlemeler nispeten daha belirgin ve sistematik olmakla birlikte esas alınan düşüncenin toplumsal karşılığı bağlamında doktrinde ve uygulamada birtakım tartışmalı noktaların bulunduğu da bir gerçektir. Burada cinsel suçlara dair yeni düzen hakkında, sorunlu noktalara da işaret edilerek genel bir çerçeve çizilecektir.

Aşağıda bu suçlarla bağlantılı kısa bir tarihi gelişime değinildikten (I.) ve suçlar hakkında genel bir bilgi verildikten (II.) sonra ortak bazı noktalardan hareketle daha detaylı açıklamalar (III.) yapılacak, cinsel suçlarla ilgili bazı istatistikî bilgilere (IV.) değinilecektir. Nihayet kısa bir sonuç kısmına ve tablolara yer verilecektir.

I. KISA TARİHİ GELİŞİM

Bu kapsamda kısaca Cumhuriyet dönemi sonrasında, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’yla (TCK) bağlantılı gelişime değinilecektir. Bilindiği gibi 1926 tarihli olan ve İtalyan Ceza Kanunu’ndan iktibas edilen 765 sayılı TCK, 2004-2005 yılında gerçekleşen Türk Ceza Hukuku reformuna kadar yürürlükte kalmıştır. 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK ile mülga 1926 tarihli TCK’nın cinsel suçlar konusundaki düzenlemeleri1 genel olarak karşılaştırıldığında, bunların birbirinden radikal şekilde farklılık taşıdığı, hatta yeni TCK’nın en önemli reformunun cinsel suçlar alanında olduğu da söylenebilir.