Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Telekomünikasyon Aracılığıyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı, Teknik Araçlarla İzleme ya da Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve El Koyma Suretiyle Elde Edilen Sesli veya Görüntülü Verilerin D

Kenan KOÇER

Özellikle telekomünikasyon sektöründeki hızlı gelişme ile birlikte kanunsuz eylemlerle iştigal eden kişi ya da örgütlerin teknolojinin olanaklarından giderek daha fazla yararlandığı, bunun sonucu olarak suç ve suçluyla mücadelede kullanılan telekomünikasyon ve bilişim sistemleri ortak getirileriyle uluslar arası boyutta bir takım temel hak ve yükümlülüklerin yeniden tanımlanmasını ya da şekillenmesini sağladığı, bu maksatla da yeni mevzuat düzenlemelerinin iç hukukumuza kazandırıldığı gözlenmektedir.

CMK’nın 134, 135 – 138, 139 ve 140. maddelerinde yer alan telekomünikasyon ve bilişim sistemleri üzerinden getirilen tedbirlerin suç soruşturma ve kovuşturmasının yanı sıra disiplin soruşturmalarında da delil olma değeri günümüzde yoğun biçimde tartışılmaktadır. Çalışmada disiplin soruşturmasının yapısı tahlil edilip yüksek mahkemelerin çok yeni kararlarıyla da desteklenerek bahse konu tedbirler aracılığıyla ulaşılan ve özellikle tesadüfen elde edilen deliller ile tesadüfen elde edilen bilgilerin disiplin soruşturmasında kullanılabilecekleri izah edilmeye çalışılmıştır.

 

İletişimin Tespiti, İletişimin Denetlenmesi, Telekomünikasyon, Teknik Araçlarla İzleme, Gizli Soruşturmacı, X Muhbir, Veri, Özel Hayat, E-posta, Tesadüen Elde Edilen Delil ve Bilgi, Suç Soruşturması, Disiplin Soruşturması, Hâkim Kararı, Kayıtların İmhası.

A. GİRİŞ

Kurulan ilişkiler ve bilişim alanında kat edilen mesafeler sayesinde ülkeler arası coğrafî sınırların daraldığı, küreselleşme diye tabir edilen “sınırsız bir dünya” modeli, çok uluslu dev şirketler ve yeryüzü kaynaklarının orantısız şekilde paylaşımı ile baş gösteren güçler arası çatışma alanları hızlı ve sağlıklı iletişimin önemini artırmıştır. Bu tespit birey olarak insanlar ve hatta yasa dışı suç odakları için de geçerlidir. Teknolojik gelişmelere bağlantılı olarak suç ve suçluların kullandığı metotlar değişmekte ve gelişme göstermektedir.