Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ceza Kanununun 301. Maddesindeki Değişikliğin Hukukî ve Siyasî Sonuçları

Cengiz Derdiman

GİRİŞ

Ülkemizde, 765 sayılı eski TCK’nın yerine 2005 yılında yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’nın uygulanmakta olduğu bu kısa zamanda bazı ve “köklü diyebileceğimiz” önemli değişikliklere uğramıştır. İtalyan Ceza Kanunu ile uyumlu olan1 765 sayılı eski TCK’nın 159. maddesinden alınan Yeni TCK’nın 301. maddesi de değiştirilen bu maddeler içinde olup, değişiklikle, değişmeden evvelki 301. maddeye nazaran, kanaatimizce çok farklı bir hüküm ortaya çıkmıştır. Şüphesiz ki, bu değişikliğin birçok hukukî ve siyasî sonuçları doğmuştur.

Bu çalışmada, 5237 sayılı TCK’nın 301. maddesinde yapılan değişikliklerin hukukî ve siyasî sonuçları değerlendirilecektir. Bu incelemede de maddenin geçirdiği değişikliğe ilişkin süreç derli toplu ele alınmak ve gerektiğinde karşılaştırmalı hukuktan da yararlanılmak suretiyle nasıl bir sonuç doğurduğu ortaya konulacaktır. Çalışmanın sınırını, 5237 sayılı TCK’nın ilk 301. maddesi ile bunun değişmesiyle ortaya çıkan yeni 301. maddenin, “konunun gerekleri ölçüsünde” incelenmesi oluşturmaktadır. 765 sayılı eski TCK’nın 159. maddesinde olup da, önceki ve değişen 301. maddeye alınmayan kurallar üzerinde durulmamıştır.

Şurasını önemle ve özenle belirtmek isteriz ki, bu makale, hiçbir siyasî görüşü desteklemek için yazılmamıştır. Bir konuyu “kral çıplaktır” duruşuyla, enine boyuna inceleyerek 301. maddenin değiştirilmesinin kanaatimizce isabetli olmadığını, siyasî ve hukukî sonuçları bakımından ihsas ettirmekten başka bir amacımız da yoktur.