Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Adil Yargılanma Hakkının İnsan Hakları Arasındaki Yeri ve Ceza Muhakemesi Bağlamındaki Önemi

Hakan Karakehya

“Adalet sadece gerçekleştirilmemeli, aynı zamanda da gerçekleştirildiği görülmelidir”1

ÇALIŞMA PLANI: Giriş; Hak Kavramı; İnsan Hakları; İnsan Haklarının Sınıflandırılması ve Adil Yargılanma Hakkının İnsan Hakları Arasındaki Yeri; Kavramsal Olarak Adil Yargılanma Hakkı; Adil Yargılanma Kapsamındaki Hakların Birbiriyle Bağlantısı; Adil Yargılanma Hakkının Ceza Muhakemesi Bağlamında Önemi; Sonuç.

GİRİŞ

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS’nin) 6. maddesinde güvence altına alınan adil yargılanma hakkı, bireyler bakımından maddede belirlenen ilkeler doğrultusunda, adil bir yargılanmanın minimum gereklerini güvence altına almakta ve batılı hukuk sistemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.2 Bu hak, Anayasamızın temel hak ve ödevlere ilişkin ikinci kısmında, 36. maddede koruma altına alınmış ve temel haklar arasında sayılmıştır. Genel olarak medeni ve cezai alana giren tüm muhakeme türleri bakımından geçerli bir hak olan adil yargılanma, özellikle ceza muhakemesi bakımından daha büyük bir önem arzeder. Öyle ki, bir görüşe göre, bu hakkı düzenleyen AİHS’nin 6. maddesi, ceza muhakemesi alanındaki en merkezi normdur.3