Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı (CMK md.308)

Çetin Arslan

İÇİNDEKİLER: GİRİŞ, I. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ HUKUKİ NİTELİĞİ, TANIMI, AMACI, OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ, DİĞER OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI İLE MUKAYESESİ VE KISA TARİHÇESİ, A. HUKUKİ NİTELİĞİ VE TANIMI, B. AMACI, OLUMLU VE OLUMSUZ YÖNLERİ, C. DİĞER OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI İLE MUKAYESESİ, 1. Genel Olarak, 2. Kanun Yararına Bozma (CMK md.309–310) ile Mukayesesi, 3. Yargılamanın Yenilenmesi (CMK md.311–323) ile Mukayesesi, 4. Karar Düzeltme (Tashihi Karar) (1412 sayılı mülga CMUK md.322/ 5–6; 5320 sayılı Kanun md.8/3) ile Mukayesesi, D. KISA TARİHÇESİ, II. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ KONUSU, SEBEPLERİ, KOŞULLARI VE ETKİLERİ, A. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ KONUSU, 1. Genel Olarak, 2. İtiraz Konusu Kararların Nitelikleri, B. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ SEBEPLERİ, 1.Genel Olarak, 2. İtiraz Sebebi Olarak Hukuka Aykırılık, 3. İtiraz Sebebi Olamayacak Hususlar, a) Yazıma İlişkin Maddi Hatalar, b) Yargılanmanın Yenilenmesi Sebebi Olan Hususlar, C.YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ KOŞULLARI,1.Mağdurluk Koşulu, 2. Başvuru Koşulu, a) Başvurabilecek Kişiler, b) Başvuru Şekli ve İçeriği, c) Başvurunun Geri Alınması, 3. Süre Koşulu, a) Genel Olarak, b) Aleyhe İtirazda Süre, c) Lehe İtirazda Süre, D. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ ETKİLERİ, 1. Genel Olarak, 2. Devredicilik/Aktarıcılık Etkisi, 3. Hükmün Kesinleşmesine ve İnfazına Etkisi, 4. Yayılma (Sirayet) Etkisi, III. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI İTİRAZININ İNCELENMESİ, 1.Genel Olarak, 2. Ön İnceleme (Kabul Edilebilirlik İncelemesi), 3. Esastan İnceleme, a) İncelemenin Konusu ve Şekli, b) İnceleme Sonunda Verilebilecek Kararlar, SONUÇ, BİBLİYOGRAFYA, KISALTMALAR

KISALTMALAR

GİRİŞ

Yargı mercileri tarafından verilen kararların çoğunlukla hukuka ve adalete uygun olduğu söylenebilir. Ancak insanlar tarafından yapılan işlemlerin bir araya gelmesi ile varlık kazanan ceza muhakemesinde hata ve/veya haksızlık yapılarak1 hukuka aykırı davranılmış olması daima ihtimal dâhilindedir2. Bunun yanında kararlar hukuka ve adalete ne kadar uygun olursa olsun, tarafların bunlardan kimi sübjektif nedenlerle tatmin olmaması da mümkündür3. İşte bu gibi hallerde verilen kararların başka merciler tarafından incelenmesini isteyebilmek bir yandan hukukun doğru şekilde uygulanmasını, diğer yandan adalet duygusunun tatmin edilmesini sağlayacaktır4.

Söz konusu ihtiyaçları karşılayabilecek yargısal çare ise, “kanun yolları”dır5. Zira “kanun yolları”na başvurulmakla, yargı mercileri tarafından verilen ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülen kararların kural olarak başka bir yargı mercii tarafından tekrar incelenmesi sağlanmakta ve bu şekilde aleyhine başvuru yapılan kararların denetlenmeleri, gerekiyorsa düzeltilip değiştirilmelerine olanak sağlan-maktadır6.