Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ali Himmet Berki (1880 -1976)

Galip Doğan

“…büyük insanların ardından yazı yazmak ve onları örnek hüviyetleriyle gelecek nesillere tanıtmak, ifası gerekli bir vecibedir…Büyük insanlara lâyık oldukları değeri vermeyen, onların üstün vasıflarını ve meziyetlerini gelecek nesillere tanıtmayan bir millet büyük insan yetiştirmekte güçlük çeker…”1

Dr. Ekmeleddin İhsan

Ali Himmet Berki, pek çok din ve hukuk bilgini yetiştirmiş Antalya ilinin Akseki ilçesine bağlı İbradı’lıdır. Babasının kadılık yaptığı Elbistan’da doğmuş. İlk eğitimini İbradı’da almış İstanbul’da ünlü din bilginlerinden ders ve icazet aldıktan sonra sınavla Medresetül Kuzat’a (Kadı Medresesi) girmiş ve orayı birincilikle bitirmiştir. Bir yandan Fetvahanede memuriyet yaparken öbür yandan mezun olduğu medresede Toprak Hukuku dersleri vermiştir. Tokat, Ankara kadılıklarında ve Evkaf Bakanlığında bulunmuş; İstanbul’da hâkimlik görevlerinden sonra 1925 yılında Temyiz Mahkemesi üyeliğine, ardından da İkinci Hukuk Dairesi Reisliğine tayin edilmiş; 1945 yılında 65 yaşını doldurması üzerine emekliliği Bakanlar Kurulu kararı ile üç kez ertelenmiş; 1950’de emekliye ayrılmıştır. Üç oğlu da hukukçu olmuştur. Bir oğlu baba mesleği hâkimliği seçmiş; iki oğlu Osman Fazıl ve Şakir Berki de A.Ü. Hukuk Fakültesinde profesörlük yapmıştır. Burada Tek Parti döneminde Bakanlar Kurulunca medreseden yetişmiş, mütedeyyin bir Yargıtay üyesinin emekliliği 65 yaşından sonra üç kez uzatılarak Çok Partili dönemde Hükümetin Yargıtay üyelerine yaptığına bakmak şart olmuştur: