Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sayısal Gündem 2020, Sosyal Medya ve Hukuki Sorunlar

Digital Agenda 2020, Social Media and Legal Issues

Dr. Servet YETİM

Dijital/sayısal dünyanın şimdiki egemenleri ABD ve bir kısım Uzakdoğu ülkeleridir. Avrupa Birliği de sosyo-ekonomik anlamda dijital dünyadan yeteri kadar pay almayı amaçlamaktadır. Bu sebeple “Sayısal Gündem 2020” adı altında bir kalkınma hamlesi başlatmıştır. Temel hedef ise; yukarıda sayılan ülkelerle rekabet etmek ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeyi katma değere dönüştürmektir. Avrupa Birliği, bilinçli sosyal ve sayısal medya okuryazarı yetiştirmeyi de hedefleyen 101 amaç belirlemiştir. Aday ülke olan Türkiye’de bu gündeme dâhil olmuştur. Sosyal medya hayatımızın bir parçası olurken aynı zamanda birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmiştir. Sosyal medya platformu, anonim kalmayı da barındırdığından, hakaret, iftira ve nefret söylemi suçları başta olmak üzere bir kısım suçların işlenmesi, marka ve patent hakkı ihlali, haksız rekabet gibi tazminat hukukunu da ilgilendiren birçok hukuki uyuşmazlığa da zemin hazırlayan bir platform haline gelmiştir. Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için dijital dünya ile ilgili, özellikle sosyal medya konusunda, evrensel hukuk kurallarını takip etmesi gerekecektir. Şayet mevcut yasalar uygulanacaksa bu yasaların evrensel hukuk kuralları içinde yorumlanması, dış yatırımcıların ülkemize gelip yatırım yapmaları ve sağlıklı bir ekonomik büyüme açısından hayati önem taşımaktadır. Dijital dünyanın kırılgan yapısına uygun bir iç politika izlenmelidir. Avrupa Birliği’ne üye olmaya hazırlanan bir ülke olarak, kamu kurumları ve sivil topum örgütleriyle uyum içinde Sayısal Gündem 2020 hedeflerini yakalamaya çalışmalıyız. Bu hedefler ülke içerisindeki hiçbir kısır çekişmeye feda edilmemelidir.

Sosyal Medya, Halk Gazeteciliği, Yeni Medya Okuryazarlığı, İnternete Erişim Hakkı, Unutulma Hakkı, İfade Özgürlüğü, Veri Madenciliği, Marka ve Patent Hakkı, 5651 Sayılı Yasa.

Current emperors of the digital world are United States of America and some Far East Asia countries. European Union has aimed to take enough shares from digital world in social economic meaning. Therefore, a development movement under the name of “Digital Agenda 2020” is initiated. Basic targets are competing against the countries mentioned above and turning the development in the information technology into added value. 101 targets which aimed to raise conscious social and digital media literate people were determined. Candidate country Turkey also got involved to this agenda. While social media has taken part of our life at the same time it has brought many legal problems in company with. As social media platform has also been remained anonym, she has became a platform for committing some kind of offences such as especially libel, calumny and hate speech being in the first place, infringing trademark and patent rights, unfair competition, which provides a basis to many legal dispute concerned to compensation law. In order to be able to reach to the development targets of our country, she should be required to follow universal legal rules related to digital world especially on the subject of social media. If current laws will be implemented, the fact that construing these laws is essential in the universal legal rules from the point of foreign investors making investment in our country and for a healthy economic development. A domestic policy suitable to the fragile structure of digital world should be followed. As a country preparing to be the member of European Union, we should try to catch Digital Agenda 2020 targets compatible with public institutions and non-government organizations. These targets should not be sacrificed to any intrastate unproductive conflicts of our country.

Social Media, Citizen Journalism, New Media Literacy, Right to Internet Access, Right to be Forgotten, Freedom of Expression, Data Mining, Copyright Trademark and Patent, Act of 5651.

GİRİŞ

Dijital dünyada halen egemenlik kurulmamış alanlar mevcuttur, fakat bu yarışta acele etmek gerekmektedir. Türkiye’de, bilgi, iletişim ve elektronik alanlardaki konuların belirlenmesine ve bu alanlardaki sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla strateji ve politika önerileri oluşturulmasına, ortak görüş ve hareket stratejisi belirlenmesine ve uygulanmasına, uluslararası kurumlarla Türkiye’nin bu konularda işbirliklerinin geliştirilmesine, Kamu Kurumları ve siyasi iradeye sorunların aktarılmasına yönelik çalışmalar yapmak üzere Dijital Türkiye Platformu’nu oluşturulmuştur.

Avrupa’nın krizden çıkışını ve önümüzdeki on yılda Avrupa ekonomisini nasıl geliştireceğini ortaya koyduğu “Avrupa 2020 Stratejisi” ve buna bağlı olarak saptadığı “Sayısal Gündem” bu çalışmaya temel teşkil etmektedir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nin sosyo-ekonomik potansiyelini maksimize ederek gerçekleştirilmesi için stratejik ve politik düzeyde gerçekleştirilecek eylem planı ile ulaşılmak üzere belirlenen 7 ana başlıktan birisi de Sayısal Okur-Yazarlığı, Becerileri Geliştirmedir. Sosyal medya da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Dijital Türkiye Platformu’nun temel amaçları; mevcut durumu ve yapılması gereken işleri belirlemek, izleme için göstergeleri saptamak, önerileri ve eylem planlarını oluşturmak, Dijital Gündem Skor Tablosu için gerekli verilerin derlenmesini sağlamak, İlerleme ve Durum Belirleme Raporu hazırlamak ve sunmaktır.

;