Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

“Belli Haklardan Yoksun Bırakılma” Güvenlik Tedbiri

“Deprivation of Certain Rights” Security Measure

Necati MERAN

Makalede, hapis cezasıyla mahkûm olan kişilerin, cezanın infazı süresince; bazı hallerde ise infazından sonra yoksun kalacakları haklar konusunda incelemelerde bulunulmuş ve bu haklara ilişkin uygulamanın nasıl yapılacağı hususunda düşüncelere yer verilmiştir.

Güvenlik Tedbiri, Hak Yoksunluğu, Kazanılmış Hak, Kamu Görevi, Erteleme, Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Taksirli Suç, Ruhsat İptali.

In this article, right deprivation of persons convicted of imprisonment, during the execution of the sentence, in some cases after the executions were made is analyzed and opinions on how to do the application concerning those rights is given.

Security Measure, Right Deprivation, Vested Interest, Public Service, Reprieve, Prison Sentence, Judicial Fine, Negligent Offense, Decertification.

A. GENEL OLARAK

TCK’da güvenlik tedbirleri, "Yaptırımlar" başlığını taşıyan Üçüncü Kısım, İkinci Bölümde "Güvenlik Tedbirleri" başlığıyla düzenlenmiştir.

Hukukumuzda “güvenlik tedbirleri” ceza olarak öngörülmemiştir. TCK’nın 45’inci maddesinde, suç karşılığında uygulanan yaptırımlar olarak cezaların hapis ve adli para cezası olduğu belirtilmiştir. Cezaların hapis ve adli para cezası olarak belirlendiği, güvenlik tedbirlerine 5237 sayılı TCK’nın 53’üncü ilâ 60’ıncı maddeleri arasında ayrı bir bölüm içerisinde yer verildiği ve Kanunda benimsenen yaptırım teorisi dikkate alındığında, güvenlik tedbirlerinin bir suç karşılığında uygulanan ceza olmadığının, kabulü gerekmektedir.1

Kanunda güvenlik tedbirleri olarak belirlenen kurumlardan bir kısmı ceza mahkûmiyetinin sonucudur. Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, müsadere, tekerrür, sınır dışı edilme bunlar arasında yer alır. Diğer bir kısmı ise, kamu davası ceza mahkûmiyeti ile sonuçlanmasa bile hükmedilebilecek tedbirler olarak karşımıza çıkar. Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri, eşya ve kazanç müsaderesi bunlar arasında sayılabilir. Dolayısıyla, güvenlik tedbirlerini, bir ceza mahkûmiyetinin sonucu olarak hükmedilmesi gereken tedbirler olarak algılamak doğru değildir.