Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Atıksu ile Kaçak Atıksu Bedelinin Tahakkuk ve Tahsiline Yargıtay’ın Bakış Açısı

Supreme Court Viewpoint on Wastwater and Accrual and Collection of Illegal Wastwater Fee

Yusuf MEMİŞ

Makalede; belediyeler tarafından tahsil edilen; atıksu, kaçak atıksu ve Kirliliği Önleme Payı (KÖP)’na Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin bakış açısı incelenmektedir. Ayrıca çalışma; Yargıtay’ın, atıksu ve kaçak atık su bedelinin tahakkukuna ve tahsiline ilişkin en güncel görüşünü yansıtmaktadır.

Atıksu, Kaçak Atıksu, Kirliliği Önleme Payı (KÖP), Abone, Atıksu Arıtma Tesisi, Gecikme Zammı, Endüstriyel Atıksu, Evsel Atıksu, Kanalizasyon Şebekesi, Kirleten Öder İlkesi, Kirleten, Tarife, Abone Türleri, Abone Grubu, Kullanılmış Su Abonesi.

In the article, the viewpoint of Supreme Court Assembly of Civil Courts and Supreme Court’s 3th Division on wastewater, illegal wastewater and Pollution Prevention Fee collected by Municipalities is analyzed. Moreover the study is reflecting the most actual view of the Supreme Court on wastewater, accrual and collection of illegal wastwater fee.

Wastewater, Illegal Wastewater, Pollution Protection Prevention Fee, Customer, Wastewater Purification Plant, Default Interest, Industrial Wastewater, Domestic Wastewater, Sewerage System, Polluting One Pays Rule, Polluting One, Tariffs, Service Types, Customer Group, Used Water Customer.

I. ATIKSU VE KAÇAK ATIKSU BEDELİNİN MERİ MEVZUATTAKİ YERİ

Atık su bedeline ilişkin açıklamalara ve Yargıtay'ın uygulamasına geçmeden önce, konuya ilişkin meri mevzuata değinecek olursak;

1982 tarihli Anayasa’nın 56’ncı maddesinde; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden plânlayıp hizmet vermesini düzenler...” şeklinde en üst bir hukuk normu vazedilerek, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve cevre kirlenmesini önlemek üzere Devlete ve bireylere müşterek bir görev verilmiştir.

Anayasanın mahalli idarelerle ilgili 127’nci maddesinde ise; mahalli idarelere yaptıkları görevlerle orantılı gelir kaynakları sağlanması hüküm altına alınmıştır.