Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Türk Ceza Hukukunda Fikri İçtima

Ideal Concurrence in Turkish Criminal Law

Sedat ŞAN

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 44’üncü maddesinde düzenlenen fikri içtima müessesini açıklayan bu makalenin amacı; Türk ceza hukukumuzda fikri içtimanın kavram olarak neyi ifade ettiği, uygulanma şartları, doktrindeki farklı görüşler ve Yargıtay kararları ışığında bu içtima şeklinin hukukumuzdaki yerini açıklamak olmuştur.

Bu doğrultuda fikri içtimanın ceza uygulamasında hangi sebeple düşünüldüğü, fikri içtimanın şartları, Kanunkoyucunun ve müessesenin amacı ile fikri içtimanın hukuki sonuçları değerlendirme konusu yapılmıştır.

İçtima, Fikri İçtima, Suçların İçtimaı, Türk Ceza Kanunu.

The aim of this article explaining the ideal concurrence regulated in article 44 of Turkish Penal Code no. 5237 is to interpret what the concept of ideal concurrence is expressing in our criminal law, the application conditions and the place of this kind of concurrence in our law considering different opinions in the doctrine and case law.

Accordingly with which reason the ideal concurrence is considered in criminal practice, conditions of ideal concurrence, the purpose of the lawmaker and the institution and the legal results of ideal concurrence is assessed.

Concurrence, Ideal Concurrence, Successive/Compound Offence, Turkish Penal Code.

I. GİRİŞ

Bu makalede Türk Ceza Hukukunda fikri içtima müessesesi özü itibarıyla ifade edilmeye çalışılacak, fikri içtimanın kavram olarak neyi ifade ettiğine ve hukuki niteliğine, Türk Ceza Kanunundaki düzenlemesine, fikri içtimanın şartlarına, kanunkoyucunun bu hususa ilişkin düşüncesine, fikri içtima haline özgü durumlara ve son olarak fikri içtimanın sonuçlarına değinilerek fikri içtimanın ceza hukukumuzdaki yeri ve uygulanma şartları inceleme konusu yapılmıştır.

II. SUÇLARIN İÇTİMAI

Suçların içtimaı, suçların tek failde toplanmasını, eski deyişiyle “telahukunu” ifade eder ve birden çok suçun tek failde birleşmesi, toplanması meselesini ihtiva eder.1

Suçların tek failde toplanması değişik şekillerde ortaya çıkar ve kanun bu hukuki nitelendirmelere değişik hukuki sonuçlar bağlar. Suçların içtimaı 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuz sisteminde kısaca şu şekilde hüküm altına alınmıştır;