Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İşçinin Sık Sık Rapor Alması ve 
Geçerli Fesih

An Employee’s Frequent Sick Leave and Termination of Contract by Reasonable Cause

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

4857 sayılı İş Kanununun, 18’inci maddesi gereği; otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir nedene dayanmak zorundadır.Geçerli sayılabilecek sebepler, aynı Kanunun 25’inci maddesinde belirtilenler kadar ağırlıklı olmamakla birlikte, işin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. Geçerli fesih için söz konusu olabilecek sebepler, işçinin iş görme borcunu kendisinden kaynaklanan veya işyerinden kaynaklanan sebeplerle ciddi bir biçimde olumsuz etkileyen ve iş görme borcunu gerektiği şekilde yerine getirmesine olanak vermeyen sebepler olabilecektir. Kanun’da hangi sebeplerin işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli sebep olduğu sayılmamıştır. Ancak Kanunun gerekçesinde, geçerli sebep olacak haller örnek olarak gösterilmiştir. 

İş Sözleşmesi, Fesih, Fesih Bildirimi, Süreli Fesih, Fesih Süresi, Geçerli Nedenle Fesih.

According to article 18 of Labor Act no.4857, in workplaces employing thirty or more employee, the employee terminating undetermined-time employment contract of a worker having at least six month work experience in the workplace should base on a reasonable cause referencing inadequateness or bad attitude of the employee or the requirements of the job, business or workplace.Reasonable causes are circumstances affecting the business and the workplace which are not even as weighted as the ones mentioned in the article 25 of the same Code. The reasonable causes for termination can be causes which makes unable or affect negatively the employee to perform his job as usual due to his own reasons or reasons caused from workplace.In the Code which are the causes arisen from the inadequateness or bad attitude of the employee or the business or job requirements are not stated clearly. But in the preamble part of the Code, the conditions which would be accepted as a reasonable cause is shown.

Employment Contract, Termination of the Contract, Termination Notification, Termination Time, Termination by Reasonable Cause.

1. GİRİŞ

4857 sayılı İş Kanununun 18’inci maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

2. İŞ SÖZLEŞMESİ

4857 sayılı İş Kanununun 11’inci maddesinde, “iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklindeki düzenlemeyle bu konudaki esaslar belirlenmiş, iş ilişkisinin süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı vurgulanarak ana kural ortaya konulmuştur.

İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl; belirli süreli olması istisnadır. Yasada belirli süreli işlerle, belirli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecektir. Belirli süreli iş sözleşmesinden bahsedilebilmesi için, sözleşmenin süreye bağlanmış olması ve belirli süreli iş sözleşmesinin yapılması için objektif nedenlerin bulunması gerekir. Objektif neden olsa bile, sözleşmenin akdedildiği tarihte, iş ilişkisinin sona ereceği tarih belli değil veya belirlenebilir de değil ise, belirsiz süreli iş sözleşmesi söz konusu olur1.

;