Kanun Yararına Bozma Nedenlerine Göre Yapılacak İşlem

Erhan GÜNAY

Kanun yararına bozma m. 309/4-a hükmüne göre yapılmışsa, Özel Dairece ayrıca “müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına” şeklinde karar verilir. Örneğin, iddianamenin iadesi ile ilgili kararlar (şüphelinin ifadesinin alınmaması, suç unsurlarının saptanması için keşif yapılmaması, uzlaşma olanağının bulunmaması, şüphelinin doğum ve adli sicil kaydının bulunmaması, fiilin delillerle ilişkilendirilmemesi, kusur durumunun belirlenmesi için keşif yapılmaması), kovuşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin kararlara karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar (süresinde yapılan itirazın reddine karar verilmesi, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi, süresinde yapılmayan itirazın reddi yerine kabulüne karar verilmesi, itirazın eksik soruşturma yerine reddine karar verilmesi, soruşturmanın genişletilmesi yerine itirazın reddine karar verilmesi, itiraz merciince eksik soruşturmanın tamamlanması için sulh ceza hâkimi görevlendirilmesi yerine eksiklerin tamamlanması için takipsizlik kararı veren savcılığa dosyanın gönderilmesi, soruşturma izni gereken durumda savcılıkça genele hükümlere göre soruşturma yapılıp, takipsizlik kararı verilmesi, soruşturma izni verilmemesi üzerine verilen takipsizlik kararına karşı yapılan itiraz incelemesinde itiraza tabi bir karar olmadığı nazara alınarak merciince inceleme yapılmasına yer olmadığına karar verilmesi yerine, inceleme yapılamak suretiyle itirazın reddine karar verilmesi) hâkimler ve avukatlar hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararlar, görevsizlikle ilgili kararlar, yargılamanın durmasına ilişkin kararlar, adli sicil ve arşiv kayıtlarına ilişkin kararlar, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar gibi kararlar.

(a) bendine örnek Yargıtay kararı: “1. Sanık A. U. hakkında kamu malına zarar vermek eyleminden dolayı kamu davasının açılmadığından bahisle iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de, iddianamenin metin kısmında bu şekilde eyleminden söz edilmediği ve mala zarar vermek suçu yönünden kamu davası açılmadığı, açılmayan bir dava içinde iddianamenin iade edilemeyeceği, 2. Suçta kullanılan bıçağın müsaderesi konusunda verilecek kararda kanun yolunun tespiti bakımından eşyanın değerinin tespit edilmediği belirtilmiş ise de, davanın müstakil bir müsadere davası olmadığı, mahkemece verilecek kararın tabi olduğu kanun yoluna tabi olacağı cihetle, diğer yönleriyle herhangi bir eksikliği bulunmayan iddianamenin iadesine karar verilemeyeceği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle, CMK 309 maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu … ihbar ve dosya tevdi olunmakla; kanun yararına bozma talebine atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği yerinde görüldüğünden … bozulmasına” (9. CD, 28.03.2007 - 556072593).

* Örnekli uygulama:

;