Türk Hukuk Sisteminde Ölüme Bağlı Tasarrufla Kurulan Vakıflar

Foundations Established by the Testamentary Disposition in
 Turkish Law

Bade GÜVEN, Serhat M. YENER

Hukuk sistemimizde vakfedenin ölümünden sonra hüküm ifade edecek, hukuki sonuç doğuracak şekilde vakıf (yeni vakıf) kurulması ‘ölüme bağlı tasarruf’ yolu ile mümkündür. 4721 sayılı TMK’ya göre, ölüme bağlı tasarruflar vasiyetname ve miras sözleşmesidir.

Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Resmi Senet, Resen Düzenleme.

In our legal system, establishing a foundation (new foundation) resulting in legal consequences enuring after founder’s dead can be possible by ‘testamentary disposition’. According to Turkish Civil Code no.4721, testamentary dispositions are testaments and inheritance agreements.

Testament, Inheritance Agreement, Official Deed, Ex Officio Arrangement.

Hukuk sistemimizde, Cumhuriyetin ilanı birlikte İsviçre’den alınan Medenî Kanundan sonra tüzel kişilik olarak vakıflar; Medenî Kanun öncesi kurulan eski vakıflar, (uygulamada ki adı) ile Medeni Kanuna göre kurulan önce tesis adını daha sonra 903 sayılı Kanun değişikliğiyle vakıf (uygulamada ki adı yeni vakıf) adı ile iki ana tür olarak karşımıza çıkmaktadır.

27 Şubat 2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanununun tanımlara ilişkin 3’üncü maddesinde “Yeni Vakıf”, “Mülga 743 sayılı Türk Medenîsi ile 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar” olarak tarif edilmektedir. Yine anılı Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrası, “Yeni vakıflar; Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre kurulur ve faaliyet gösterirler.” hükmünü getirmiştir. Böylelikle Medeni Kanuna göre kurulan vakıflar için uygulamada yerleşen “Yeni Vakıflar” kavramı yasallaşmıştır.

5737 sayılı Vakıflar Kanunuyla getirilen bu değişikliğin, doktrin ve uygulama yönünden tartışılması gerekir.

;