Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Limited Şirket Genel Kurullarının Finansal Tabloların Müzakeresi Nedeniyle Ertelenmesi

Postponement of Limited Company General Meetings Due to Financial Table Negotiations

Mustafa TOPALOĞLU

TTK m.420 hükmünde finansal tablolar ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesi bir azınlık hakkı olarak düzenlenmiştir. Hüküm gereği, finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda biri, halka açık şirketlerde ise yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. İlgili hüküm anonim şirketlere ait hükümler arasında düzenlenmiş olmakla birlikte çalışmada ifade edileceği üzere limited şirketler bakımından da uygulanma alanı bulacağı kanaatindeyiz. Erteleme, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin ertelenmesine ilişkin olmakla beraber ilgili hükümde ertelenecek olan gündem maddelerinin açıkça ifade edilmediği görülmektedir. Bu sebeple çalışmada, hangi gündem maddelerinin erteleme kapsamına gireceği değerlendirilmiştir. Hükümde erteleme kararının genel kurul kararına gerek olmaksızın toplantı başkanı tarafından verileceği öngörülmüştür. Ancak azınlığın erteleme talebi üzerine başkanın erteleme yetkisini kullanmayıp konuyu genel kurulda oylatması durumları ile karşılaşıldığı görülmüştür. Bu durumda alınan kararın akıbetinin ne olacağı da çalışmada incelenmiştir. Erteleme sonucunda bir ay sonra yapılacak olan yeni genel kurul toplantısının konusu, azınlığın erteleme talep ettiği finansal tablolar ve buna bağlı hususlardır. İkinci toplantıda finansal tablolarla ilgili itiraza uğrayan hususların cevaplandırılır. Hüküm gereği azınlığın istemiyle bir defa ertelenen finansal tabloların müzakeresi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması halinde ikinci defa ertelenebilir. Böylece finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin ikinci defa ertelenme imkânı vardır. Ancak hükümde toplantının ikinci kez ertelenmesi, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şartına bağlanmıştır. Çalışmada, hükümde geçen ve dürüst hesap verme ölçüsü olarak ifade edilen ilkenin anlamı üzerinde de durulmuştur. Azınlığın usulüne uygun olarak finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesinin ertelenmesini talebine karşılık verilmemesi veya talebe rağmen genel kurulda müzakerelere devam edilerek ertelenmesi talep edilen gündem maddelerine ilişkin karar alınması halinde kararların akıbetinin ne olacağı da ele alınmıştır. Son olarak çalışmada, kanunen gerekli şartları taşıdığı halde müzakerelerin ertelenmesi talebinin reddedilerek görüşülen finansal tablolarla bağlı konularla ilgili alınmış genel kurul kararının tescili bakımından ortaya çıkabilecek sorunlara yer verilmiştir.

Finansal Tablolar, Limited Şirket, Erteleme, Genel Kurul, Azınlık.

Postponement of negotiations on financial tables and associated matters is regulated as a minority right under the article of the Turkish Commercial Code. Pursuant to the provision, the negotiation on financial tables and associated matters is postponed one month with the decision of the meeting chairman upon request of shareholders, who own one-tenth of the capital and who own one-twentieth of the capital in the publicly held companies, without necessitating a decision to be taken in the general assembly Although the said article is regulated under the provisions regulating the joint-stock companies; in our opinion it can also be applied to limited companies. Additionally, where the postponement is about postponing the negotiations on financial tables and associated matters, it is seen that the agenda items to be postponed haven’t been clearly stated in the relevant provision. For this reason, in the study, it was evaluated that which agenda items would be included in the content of postponement. The article foresees that, a postponement decision would be made by the meeting chairman without the need for a general assembly resolution. In some cases, however, it is encountered that the chairman does not exercise the postponement power and puts the decision to the vote in the general assembly. In this scenario, what would be the fate of this type of decisions is also examined in the study. Subject of the new general assembly, which will be held one month later as a result of the postponement, is the financial tables and associated matters of which the minority requested postponement. In this second meeting, objection matters related to financial tables are answered. The negotiation of the financial tables which had been postponed once, upon the request of the minority as per the article, could be postponed for a second time; if the relevant parties do not respond to the points of the financial tables that are objected to and recorded in the minutes, following the principles of fair accountability. Thus, there is a second postponement opportunity for the negotiations on the financial tables and associated matters. However, according to the article, postponement of the meeting for the second time requires a condition that the relevant parties do not respond by the principles of honest accountability. In the study, the meaning of the principle stated in the article and expressed as “the measure of fair accountability” is also emphasized. It was also discussed in this study that what would be the fate of decisions if there was no response to the minority’s duly request of deferring the negotiation of the financial tables and discussions of associated matters; or if the negotiations in the general assembly continue and resolutions are taken regarding the agenda items requested to be postponed. Finally, the study includes the problems that may arise in terms of registration of the general assembly resolution taken regarding the matters associated with the negotiated financial tables by rejecting the request for postponement of the negotiations although the request fulfills the legal requirements.

Financial Tables, Limited Liability Company, Postponement, General Assembly, Minority.

I. Limited Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Ertelenmesi

Genel kurul toplantısının ertelenmesi, toplantının açıldıktan sonra daha ileri bir tarihe bırakılması şeklinde gerçekleşir.1 Ertelemenin söz konusu olması için, toplantının başlamış olması gerekir. Toplantıya başlanamaması durumunda ise toplantının yapılamaması durumu ile karşılaşılır.2 Genel kurul toplantısının ertelenmesini, toplantıya ara verilmesinden ayırmak gerekir. Özellikle görüşmelerin uzaması halinde toplantıya ara verilmesi söz konusu olabilmektedir.3 Ara verme, kısa bir süre olarak belirlenebileceği gibi toplantıya ertesi gün devam edilmesi şeklinde de gerçekleşebilir.4 Bu durumda devam edilen toplantı, önceki toplantının aynısı olup ikinci bir toplantı olarak değerlendirilmez.5

Erteleme, kural olarak genel kurul kararı sonucunda gerçekleşir.6 Ertelemeye ilişkin karar, olağan karar yetersayısı ile alınır7 (TTK m.620). Ertelenen toplantı kural olarak gerçekleştirilemeyen ilk toplantının devamı niteliğindedir.8 Ertelenen toplantıda bir önceki genel kurul gündemi görüşülür.9 Dolayısıyla, ertelenen toplantıda yeni gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanamaz. Ancak ortakların oybirliği ile alınacak bir karar ile yeni maddenin gündeme eklenme imkânı vardır.10

Limited şirketlerde anonim şirketlerden farklı olarak genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisinin katılımı söz konusu olmadığından toplantının açılması ve yürütülmesi görevi Başkanlık Divanına aittir.11

Genel kurul toplantılarının ertelenme sebepleri iradi sebeplerle gerçekleşebileceği gibi yasal şartların oluşmaması sebebiyle kanuni bir zorunluluktan da kaynaklanabilir. Son olarak genel kurul toplantısı, toplantı başkanın erteleme kararı sonucunda da ertelenebilir.

Genel kurul toplantısı, toplantı sırasında pay sahiplerinden gelen talep üzerine ertelenebilir. Bu durumda genel kurulda ertelemeye yönelik karar alınması gerekir. Ancak ertelemenin sırf alacaklıları veya şirketi zarara uğratmak gibi hukuka aykırı gayelerle talep edilmemesi gerekir.12 Gerekmediği halde hukuka aykırı amaçlarla ertelenen veya erteleme yapılması gerekirken ertelenmeyen toplantıların oluşturduğu zararlardan dolayı pay sahiplerinin TTK m.18/2 çerçevesinde sorumluluğu doğabilir.13

Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmeliğe14 göre, Kanuna ve esas sözleşmeye uygun olarak çağrılmış genel kurul toplantıları, ancak gündeme geçilmeden önce ve genel kurulca alınacak bir kararla ertelenebilir (m.28/2). Ancak doktrinde bir kısım yazarca, gündem görüşülmeye başlanmış ve hatta bir kısım gündem maddesine ilişkin karar verilmiş olsa dahi toplantının, genel kurul kararıyla ertelenebileceği görüşü ifade edilmektedir.15

Anonim şirketler bakımından, Kanun ve esas sözleşme gereği toplantıda hazır bulunması gereken yetersayının bulunmaması veya toplantı sırasında yapılan yoklamada toplantı açılmadan önceki hazır bulunan pay listesine göre hesaplanan karar nisabı kadar payın toplantıda temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı ertelenir.16 Böylece toplantı yetersayısının toplantı başlangıcında bulunmaması veya yetersayının bir kısım pay sahibi/sahiplerinin toplantıyı terk etmesi ile düşmesi halinde, toplantının ertelenmesi gerekir.17

Kanun veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş olan asgari toplantı nisabının sağlanamaması veya karar nisabı kadar payın toplantıda temsil edilmediğinin anlaşılması halinde toplantı yapılması için gerekli yasal şartlar sağlanamamış olur. Bu durumda genel kurul toplantısı ertelenir. Aksi halde söz konusu genel kurul toplantısında alınan kararlar yok hükmündedir.18 Ancak bir kısım yazara göre toplantı yetersayısının oluşmaması durumunda erteleme değil, toplantının yapılamaması söz konusudur.19

Limited şirketler bakımından ise farklı bir değerlendirme yapmak gerekir. Zira limited şirket genel kurulları için toplantı yetersayısı öngörülmemiştir.20 Limited şirketlerde, seçim kararları da dahil olmak üzere, genel kurul kararları, Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmedikçe, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır (TTK m.620). TTK m.621 hükmünde de bazı hususlar için, ağırlaştırılmış karar yetersayısı öngörülmüştür. Limited şirketlerde TTK m.617/4 hükmü gereği toplantı yapılmadan da karar alınabildiğinden, kanunkoyucunun toplantı yetersayısını özel olarak düzenlemediği kanaatindeyiz. Bu sebeple, yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi limited şirketler bakımından söz konusu olmaz.21