Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Manevi Tazminat Davası

Sevda BORA (**)

Manevi tazminat davası kişilik haklarının korunması amacını taşıyan bir dava türüdür. Bireysel hakların kapsamının genişlemesi, kişiliğin daha etkin olarak korunmasını gerektirmektedir. Bu çalışmadaki öncelikli amaç, kişilik haklarının ihlal edildiğini düşünen kişilere yardımcı olmaktır. Nitekim temel kanunlarımızdaki değişiklikler sebebiyle, manevi tazminat davasının yeni kanunlarımıza göre incelenmesi gereği doğmuştur. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre manevi tazminatı açıklamaya çalıştığımız bu çalışmada davaya ilişkin olarak doktrindeki görüşleri ve Yargıtay kararlarını da bulabilirsiniz.

Manevi Tazminat, Tazminat Davası, Elem-Üzüntü, Manevi Zarar, Kişilik Hakkı, Tazminat Talebi, Telafisi Olmayan Zararlar, Tazminatın Belirlenmesi.

The action of damages for mental anguish is a type of case aiming to protect personal rights. Expanding the scope of individual rights requires more effective protection of personality. The primary purpose of this article is to help people thinking their rights were violated. Indeed, due to the essential changes in our main legislation, the necessity to examine the action for damages according to new codes has emerged. In this study which we tried to explain the action of damages for mental anguish according to Turkish Code of Obligations no. 6098 and Turkish Code of Civil Procedure no.6100, you can also find Supreme Court decisions and the opinions from doctrine on the action of damages for mental anguish.

Damages for Mental Anguish, Action For Damages, Affliction, Emotional Distress, Personal Rights, Claim for Damages, İrrecoverable İnjury, Determining Compensation.

I. GİRİŞ

Manevi tazminat davası, hemen hemen her unsuru tartışmalı olan ve içeriği tam olarak tespit edilemeyen kavramlar üzerine oturtulmuş bir dava türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle manevi tazminata ilişkin hükümlerin mevzuatımızda dağınık şekilde düzenlenmesi, manevi tazminat davasının bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırmaktadır. Nitekim manevi tazminata ilişkin özel düzenlemeler bulunduğu gibi genel hüküm içeren düzenlemeler de mevcuttur.

Temel kanunlarımızdan olan 818 sayılı Borçlar Kanununun (BK) yerini 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun (TBK) alması ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun (HUMK) yerini 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa (HMK) bırakmasıyla, manevi tazminat davasında, hem esasa hem de usule ilişkin önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu sebeple manevi tazminatı yeni kanunlarımıza göre inceleme gereği doğmuştur.

Manevi tazminat davası yürürlükteki kanunlar açısından incelenecek ve yeri geldikçe eski düzenlemelerle bugünkü hükümler arasındaki farklılıklara değinilecektir. TBK’ya göre manevi tazminat davası, kişilik hakkının ihlali temel alınarak ayrıntısıyla incelenecek ve TBK’daki diğer manevi tazminat hallerine değinildikten sonra HMK açısından bir dava çeşidi olarak manevi tazminat davasının yeri üzerinde durulacaktır.

;