Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil, Terditli Tenkis İstemli Davalarda Yetkili Mahkeme

Nullity and Registration of Title Deed Due to Testator Collusion, Court Authorized in Reduction Claim Actions With Alternative Pleading

Aydın TEKDOĞAN

Bilindiği üzere muris muvazaası nedenine dayalı tapu iptali-tescil davaları ile tenkis davaları terditli (kademeli) dava şeklinde birlikte açılabilirler. Muvazaa nedeniyle tapu iptal ve tescil davalarında yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Tenkis davalarında yetkili mahkeme ise, mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir. Davalar terditli dava şeklinde yani “tapu iptali ile tescil olmazsa tenkis” şeklinde açıldıklarında yetkili mahkeme hangisi olacaktır? Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi mi yoksa mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi mi? İşte bu makalenin konusu müstakil değil de terditli açıldıklarında yetkili mahkemenin hangisi olacağı hakkındadır.

Mirasbırakan, Mirasçı, Tasarruf, Muvazaa, Tapu İptali, Tescil, Yetkili Mahkeme, Terditli (Kademeli) Dava.

As it is known nullity-registration of title deed actions and reductions actions can be filed as alternative pleadings (staged). Court authorized for the actions of nullity and registration of title deed due to collusion is the local court where the immovable is located. The court authorized in reduction actions is the local court where the testator recently lived in. Which one of the courts will be authorized when the actions are filed as alternative pleading, namely “reduction if there is no registration with nullity of the title deed”? Is it the local court of the place where the immovable is located or the local court where the testator recently lived in? Subject matter of this paper is about which court will be authorized when it is filed with alternative pleading not privately.

Testator, Inheritor, Disposal, Collusion, Nullity of Title Deed, Registration, Authorized Court, Alternative Pleading (Staged) Lawsuit.

Öğrencisi olmaktan onur duyduğum

sevgili hocam Prof. Dr. Saim Üstündağ’ın

aziz anısına saygılarımla.

I. Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ile Tescil Davası

Muvazaa (danışıklı iş), vaz kökünden türetilmiş bir kelime olup, gerçeğe uygun olmayan hareketlerde ve işlemlerde bulunmak anlamına gelir. Sözleşme hukukunda muvazaa, üçüncü kişileri yanıltmak, aldatmak amacıyla, tarafların kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında sonuç doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır. İki tarafın iradesi ile beyanları arasında istenerek yaratılan bir uygunsuzluk halidir. Oysa kural olarak irade bildiriminde irade ile beyanın birbirleri ile uyumlu olmaları gerekir. Çünkü sözleşme sözleşenlerin karşılıklı ve birbirlerine uygun iradelerinin birleşmesi ile olur.

Muvazaada, taraflar aralarında bir muvazaa anlaşması yaparlar. Bu anlaşmayla taraflar, muvazaalı işlemin üçüncü kişilere karşı göstermelik bir sözleşme olduğu, kendi aralarında geçerli olmadığı konusunda anlaşırlar. Muvazaadan söz edebilmek için, irade ile beyan arasındaki uygunsuzluğun kasti olarak yaratılması gerekir. Böylece, yaptıkları hukuki işlemin niteliği ile ilgili olarak üçüncü kişileri yanıltma konusunda işbirliği yapmış olurlar.